รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303402 นางสาวสิริยากร เทโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering
2 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering
3 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering
4 B6304485 นายพลากร โภยนอก  TCE
5 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING
6 B6302214 นางสาวเข็มอักษร สระกระโทก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
8 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE
9 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE
10 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE
11 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A
12 B6326111 นางสาวปวิตรา มุธุขรรค์  N/A
13 B6317102 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีบุรมย์  N/A
14 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A
15 B6302979 นายทักษิณ พลิคง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
16 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6303204 นางสาวชารียา ยัควงค์  ME
18 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE
19 B6321468 นายชาติชาย คำแก้ว  IE
20 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE
21 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE
22 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE
23 B6303389 นางสาวมินท์มันตา จิระโชติภูดินันท์  Geological Engineering
24 B6314804 นายณรงค์ศักดิ์ ชื่นชุมแสง  Environmental Engineering
25 B6322496 นายสุทธิพงศ์ ขันทรี  Environmental Engineering
26 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering
27 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE
28 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE
29 B6303143 นางสาวปิยวรรณ ดำรงศักดิ์  ChemE
30 B6321451 นางสาวขวัญจิรา พันธุเกตุ  CPE
31 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING
32 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING
33 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE
34 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering
35 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering
36 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering
37 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering
38 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering
39 B6303013 นางสาวจรัญยา นาคทัพ  Agricultural and Food Engineering
40 B6305253 นายยศวินท์ ยาคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.