รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6137830 นางสาวรุจิรา พานทอง  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B6125226 นางสาวรุ่งฟ้า เกนทะโกฏ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5953080 นางสาวอรอนงค์ ทุนนาม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B6015985 นายเอนก อินปากดี  Transportation And Logistics Engineering
5 B6011659 นายศิริวัฒน์ ชิณรัตน์  Transportation And Logistics Engineering
6 B6017972 นางสาวจิตรานุช ขมิ้นทอง  Transportation And Logistics Engineering
7 B6021429 นางสาวอุไรวรรณ โคตรนายูง  TCE
8 B6020941 นางสาวณัฐริณีย์ การชงัด  TCE
9 B6020873 นางสาวฐิติวรดา นามมุนตรี  TCE
10 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering
11 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering
12 B6130657 นายทรงวุฒิ อำขำ  Geological Engineering
13 B6112332 นายรัชพล มิ่งขวัญ  Geological Engineering
14 B6112493 นายโกเมน เมืองทอง  Geological Engineering
15 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering
16 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering
17 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering
18 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering
19 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering
20 B6020200 นายยุทธพิชัย ม่วงปาน  Geological Engineering
21 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering
22 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering
23 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering
24 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering
25 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering
26 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering
27 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering
28 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering
29 B6130251 นางสาวพิชญาภัค อำนา  Environmental Engineering
30 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก  Electronic Engineering
31 B6115036 นายนิรภัฎ สรวญรัมย์  Electronic Engineering
32 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering
33 B5801657 นายเจษฎา ประชาโรจน์  CME
34 B6005634 นายชนาธิป สมอหมอบ  CE
35 B6026721 นายสุประกิต สารรักษ์  CE
36 B6004040 นายศิริศักดิ์ ใจซื่อ  CE
37 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
38 B5808144 นายจักรพงษ์ ไผ่นอก  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
39 B6061418 นางสาวเกศมณี วรรณสุทธิ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
40 B6237066 นายสัณหณัฐ ไฉยากุล  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.