รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม16
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
3 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
4 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
5 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
6 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
7 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
8 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
9 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6318789 นางสาวศิรินธร ลาเกิด  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
12 B6309572 นายพุฒิพงษ์ ผานัดถ์  CPE10
13 B6311056 นางสาวชุณหปักษ์ เทียมทะนงค์  ChemE10
14 B6307325 นายปฏิพล นิยม  EE10
15 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE10
16 B6300401 นายสุรชาติ นิลสมบูรณ์  EE10
17 B6318291 นางสาวจิรัชยา รักพวกกลาง  EE10
18 B6300449 นายปิ่นเพชร บุตรดี  Environmental Engineering10
19 B6331702 นางสาวกัญญารัตน์ เขียนโทสาร  Environmental Engineering10
20 B6305413 นางสาวประกายรัตน์ สุขรัตน์ฤทธิ์  Environmental Engineering10
21 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
22 B6302351 นางสาววรรณพร บุญมาก  IE10
23 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
24 B6332563 นางสาวปริมประภา ต้นพุดซา  IE10
25 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
26 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
27 B6310882 นางสาววรัญญา สุทธิวรรณ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
29 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
30 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
31 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
32 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
33 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
34 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
35 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6336721 นายตรีเทพ หุตะเศรณี  PRECISION ENGINEERING10
38 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
39 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
40 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.