รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม17
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6310448 นายอรรถสิทธิ์ พิมพ์ศรี  Agricultural and Food Engineering
2 B6318581 นายปุณณรัตน์ ทันวงษา  Agricultural and Food Engineering
3 B6309527 นายอิสรา ราชประสิทธิ์  Automotive Engineering
4 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE
5 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE
6 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE
7 B6319168 นางสาวพรนภา พูนณรงค์  CE
8 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING
9 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING
10 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING
11 B6310585 นายณัฐวุฒิ กลางยศ  CPE
12 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE
13 B6327583 นางสาววราพร ชัยหา  EE
14 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering
15 B6318239 นายณัฐภัทร อุ่นเรือน  Environmental Engineering
16 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering
17 B6311346 นายเมธาสิทธิ์ บุญลี  IE
18 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME
19 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6308469 นายชาคร สำแดงเดช  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6308988 นางสาวปานไพลิน นามขันธ์  Mechatronics Engineering
22 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering
23 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering
24 B6311728 นายสุทธิพงษ์ คิดเข่ม  Metallurgical Engineering
25 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering
26 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering
27 B6322311 นายชยานนท์ บัตรประโคน  N/A
28 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A
29 B6326401 นายวัชรพงค์ มีบุญ  N/A
30 B6317638 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม  N/A
31 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A
32 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A
33 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A
34 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A
35 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A
36 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A
37 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
38 B6337070 นางสาวชิดชนก จันทร์แสง  PRECISION ENGINEERING
39 B6327651 นายนรเศรษฐ์ เกษมวงศ์  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.