รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6326265 นายคณิต สุขรัตน์  Agricultural and Food Engineering
2 B6305451 นายวริศ พรมจันทร์  Agricultural and Food Engineering
3 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering
4 B6326173 นายจิรกิตติ์ มุทุสิทธิ์  Automotive Engineering
5 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE
6 B6322038 นางสาวพัณณิตา ศรีวรขันธ์  CERAMIC ENGINEERING
7 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING
8 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING
9 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE
10 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE
11 B6322205 นางสาวศิริยุพิน ดุจนาคี  ChemE
12 B6326197 นายกฤษดา ทองอร่าม  EE
13 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE
14 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering
15 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME
16 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
17 B6211707 นางสาววิภาพร นวลหงษ์  Mechatronics Engineering
18 B6324261 นายกิตติศักดิ์ จินดาสุ่ม  Mechatronics Engineering
19 B6324322 นายกลวัชร ดวงพิทักษ์  Mechatronics Engineering
20 B6327590 นางสาวอาริสา สีเพียแก้ว  Metallurgical Engineering
21 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A
22 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A
23 B6321611 นายภาณุวิชญ์ นาลาด  N/A
24 B6332266 นายธนานนท์ คงสมทอง  N/A
25 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A
26 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE
27 B6336264 นางสาวอารญา เกิดมงคล  PRECISION ENGINEERING
28 B6337216 นายธนวัฒน์ กลิ่นหอม  PRECISION ENGINEERING
29 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.