รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม11
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering
2 B6321369 นางสาวรุ้งนภา สงวนสินธุ์  TCE
3 B6305581 นายปุณณภพ แสงประสิทธิ์  TCE
4 B6336608 นายวีระชิต เวียงจันทร์  PRECISION ENGINEERING
5 B6322717 นายกิรติ ปราบโจร  PRECISION ENGINEERING
6 B6328665 นางสาวปัณฑิตา คงทน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE
8 B6318253 นายณัฐดนัย ชัยภักดี  N/A
9 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A
10 B6327897 นายธนาวุฒิ มหามูล  N/A
11 B6327910 นายณัฐยศ แสงเสงี่ยมชัย  N/A
12 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A
13 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A
14 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A
15 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering
16 B6315641 นายกวี สุขสมเลิศ  Mechatronics Engineering
17 B6327859 นางสาวแพรพลอย มงคลแสน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
18 B6332112 นางสาวณัฐริกา พิลาแก้ว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
19 B6303761 นางสาววรพรรณ โตสวัสดิ์  IE
20 B6312022 นางสาวศิริวรรณ จารัตน์  IE
21 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering
22 B6317744 นายณัฐพงศ์ ทองนาคมะดัน  Geological Engineering
23 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering
24 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering
25 B6327217 นายกิตติ สายจีน  Environmental Engineering
26 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering
27 B6328443 นายมารุต ทองสุทธิ์  Electronic Engineering
28 B6328603 นายนรภัทร รุ่งเจริญ  EE
29 B6332273 นางสาวธนิษฐา บัวผัน  ChemE
30 B6323059 นายปราชญา ธนพิบูลผล  CPE
31 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING
32 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING
33 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
34 B6322045 นายเสฎฐวุฒิ โปร่งกมล  CE
35 B6303778 นางสาวขวัญข้าว ขบวนฉลาด  Automotive Engineering
36 B6318901 นายธวัชชัย ไชยปัญหา  Automotive Engineering
37 B6327286 นายศุภวิชญ์ เดือนกลาง  Agricultural and Food Engineering
38 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING
39 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.