รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6327514 นางสาวกรุณา บุญกัณฑ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6304225 นายธรรมรัฐ จันทร์โพธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6321307 นายธนาวุฒิ นรินทร์นอก  Agricultural and Food Engineering10
4 B6303358 นางสาวกรพินธุ์ เจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
5 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6325855 นายพิริยกร ขันโอ  CPE10
7 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
8 B6325879 นางสาวสุภาวดี เหล่าบัวบาน  ChemE10
9 B6325930 นายกวินทร์ บารัสเคย์  Electronic Engineering10
10 B6305895 นายรัชกฤต ภิญญาภักดีกุล  Electronic Engineering10
11 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering10
12 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
13 B6306236 นางสาวอภิชญา กิติยะวงษ์  Geological Engineering10
14 B6312015 นางสาวอัจฉรียา เกษมศิลป์  IE10
15 B6311995 นางสาวชญาดา ชาติอิ่ม  IE10
16 B6305819 นางสาวพัณณิตา ศรีพรรณาราย  IE10
17 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
18 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
19 B6305772 นายจตุพล มะสุใส  ME10
20 B6327521 นางสาวญาณิศา งามจัตุรัส  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6202934 นายเกียรติภูมิ มะสุใส  Metallurgical Engineering10
22 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
23 B6327750 นางสาวฐิติรัตน์ ดอนกระสินธุ์  Metallurgical Engineering10
24 B6222406 นายบุญญฤทธิ์ ทุมทา  Metallurgical Engineering10
25 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A10
26 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
27 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A10
28 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A10
29 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A10
30 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A10
31 B6327644 นายพันธ์วริศ คำแพงทอง  N/A10
32 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A10
33 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
34 B6327811 นายองอาจ บุญทศ  PE10
35 B6303549 นางสาวบุณยาพร สมหวัง  PE10
36 B6327804 นายศิริศักดิ์ ยศอ่อน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6327729 นางสาวนภาพร ไชยสงคราม  TCE10
38 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6305680 นางสาวอักษรวดี เลขลักษณ์  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.