รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering
3 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering
4 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING
5 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING
6 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE
7 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE
8 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE
9 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE
10 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE
11 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE
12 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE
13 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE
14 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering
15 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering
16 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering
17 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering
18 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE
19 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
20 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering
23 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering
24 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A
25 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A
26 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A
27 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A
28 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A
29 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE
30 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE
31 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE
32 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
33 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
34 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
35 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
36 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE
37 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE
38 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE
39 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering
40 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.