รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม10
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
3 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
4 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
5 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING10
6 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
7 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
8 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
9 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
10 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
11 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
12 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
13 B6305543 นายปานเทพ เสาวภา  EE10
14 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
15 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
16 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
17 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
18 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
19 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
20 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
21 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
23 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
24 B6325619 นายธนาวุธ เกตุบุรม  N/A10
25 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A10
26 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
27 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A10
28 B6305628 นางสาวสุพัฒตรา ระดาบุตร  N/A10
29 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
30 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
31 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
32 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
37 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
38 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
39 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.