รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม6
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6137977 นายธนายุทธ มนงูเหลือม  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
5 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering10
6 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
7 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
8 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
9 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
10 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
11 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
12 B6324551 นางสาวจุฬาลักษณ์ สอาดอ่ำ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
13 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
14 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
15 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
16 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
17 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
18 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
19 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
20 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
21 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
22 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
23 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
24 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
25 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
26 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
27 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
30 B6305116 นางสาวกาลตีนี อาแว  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
31 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
32 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
33 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
34 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A10
35 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์  N/A10
36 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
37 B6305406 นางสาวจริยาพร คำหล่อ  N/A60
38 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A10
39 B6326647 นางสาวณัฐชยา กฎมัจฉา  N/A10
40 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.