รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering
3 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering
4 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering
5 B6304393 นางสาวสุนิษา สาละ  Transportation And Logistics Engineering
6 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
7 B6335953 นายสิรภพ ภารพันธ์  N/A
8 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A
9 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A
10 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A
11 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A
12 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A
13 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A
14 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A
15 B6333157 นายศิวดิศ เคนแสนโคตร  Metallurgical Engineering
16 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering
17 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering
18 B6324384 นายเจตริน เหล็กงาม  Mechatronics Engineering
19 B6326463 นายคงศักดิ์ดา นฤภัย  Mechatronics Engineering
20 B6315658 นายศราวุธ โคตรสีหา  Mechatronics Engineering
21 B6304379 นางสาวนลินรัตน์ ทาษาวิโรจน์  Mechatronics Engineering
22 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6305642 นายวทัญญู จันทะโพธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE
25 B6328078 นางสาวปภาวดี นาดี  Geological Engineering
26 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering
27 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering
28 B6304058 นายกิตติกานต์ วงษ์วิลาศ  Electronic Engineering
29 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering
30 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE
31 B6333508 นายวรวิช ปานอ่ำ  Civil Engineering
32 B6332143 นายทวีชัย โพธิ์ดี  CPE
33 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE
34 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE
35 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE
36 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE
37 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE
38 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE
39 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING
40 B6304423 นางสาวปลายฟ้า เดชเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
41 B6227890 นางสาวฐิติยา ศรีพุทธา  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.