รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6200039 นายพชร สีหเนตร  SPORTS SCIENCE
2 B6233068 นางสาวจณิสตา เสนามงคล  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
3 B6302849 นางสาวสุทธิดา พรมวันดี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
4 B6335526 นางสาวณัฐชนก มะสูงเนิน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
5 B6335540 นางสาวสุดารัตน์ กายแก้ว  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
6 B6316761 นางสาวอภิภาวดี ฐานวิเศษ  FOOD TECHNOLOGY
7 B6325541 นางสาวพิมพิกา พักขาว  FOOD TECHNOLOGY
8 B6320591 นางสาวศศินา กุลาอิ่ม  FOOD TECHNOLOGY
9 B6316792 นางสาวธนภรณ์ โนนทิง  FOOD TECHNOLOGY
10 B6325565 นางสาวชนากานต์ เหล่าลุมพุก  FOOD TECHNOLOGY
11 B6330866 นางสาวกิตติยาภรณ์ นนทภา  FOOD TECHNOLOGY
12 B6325602 นางสาววาสนา คำภิระแปง  FOOD TECHNOLOGY
13 B6302887 นางสาวอารียา ยังกระโทก  FOOD TECHNOLOGY
14 B6330903 นางสาวธีรกานต์ ยิ่งพิพัฒน์  FOOD TECHNOLOGY
15 B6335557 นางสาวบุษยมาศ ชัยสมัคร  FOOD TECHNOLOGY
16 B6325558 นางสาวศิริลักษณ์ มูลนอก  FOOD TECHNOLOGY
17 B6302825 นางสาวนัยนา สุพาสอน  FOOD TECHNOLOGY
18 B6320645 นางสาวจิราวรรณ จันทสาร  FOOD TECHNOLOGY
19 B6316785 นางสาววิจิตรา เวียนสระ  FOOD TECHNOLOGY
20 B6316808 นางสาวพิชญา เพประโคน  FOOD TECHNOLOGY
21 B6330880 นางสาวจิรวรรณ กัณหาเวียง  FOOD TECHNOLOGY
22 B6335588 นางสาวณัฐชยาธรณ์ มาอ่อน  FOOD TECHNOLOGY
23 B6302818 นางสาวพิมพ์ชนก วรรณประเสริฐ  FOOD TECHNOLOGY
24 B6302863 นางสาวชมัยพร ป้อมงาม  FOOD TECHNOLOGY
25 B6330941 นางสาวศศิกาญจน์ นาคสวัสดิ์  FOOD TECHNOLOGY
26 B6302900 นางสาวจุฑามาส แก่นสันเทียะ  FOOD TECHNOLOGY
27 B6335571 นายอภิวัช พันธ์ต้น  FOOD TECHNOLOGY
28 B6320621 นายศุภวิชญ์ คำเอี่ยม  FOOD TECHNOLOGY
29 B6320607 นางสาวพวงทอง วรชาติ  FOOD TECHNOLOGY
30 B6302856 นางสาวปนัดดา โกศลสิทธิ์  FOOD TECHNOLOGY
31 B6302870 นางสาวศิริยุพา สุภาวณี  FOOD TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
32 B6239428 นายอธิปัตย์ สุทธิประภา  Agricultural and Food Engineering
33 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering
34 B6327507 นางสาวสุพรรษา อาสายุทธ  Agricultural and Food Engineering
35 B6309299 นายชยุต จันทร์ลือชา  Automotive Engineering
36 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING
37 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
38 B6306809 นายศุภชัย เจริญ  CPE
39 B6325657 นางสาวสิริวิมล ซึ่งพรม  ChemE
40 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE
41 B6315429 นายกรกิต เกวียนโคกกรวด  Mechatronics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.