รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6207250 นายณัฐดนัย ธรรมวัตร  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6234799 นางสาวพรศิริ สินศุภรัตน์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
3 B6231019 นางสาวกัลยานิมิตร แฟนพิมาย  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6210083 นางสาวรัชดาภรณ์ ปานสันเทียะ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6206734 นางสาวขนิษฐา ลิม  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6206796 นางสาวปรีญาพร พ่วงทองหลาง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6200428 นางสาวพิมพ์ชนก ชมภู  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6206765 นายพงศกร ไตรจอหอ  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6125905 นางสาวอรกนก มาศนาเรียง  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
10 B6313913 นายพิชญุตม์ สายเชื้อ  DOCTOR OF MEDICINE10
11 B6320164 นางสาวเบญญาภา คุ้มภัย  DOCTOR OF MEDICINE10
12 B6324865 นางสาวธนภรณ์ ราชศิลา  DOCTOR OF MEDICINE10
13 B6324858 นางสาวถิรดารัตน์ อัครไชยสิทธิ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
14 B6219529 นางสาวอรรศณีย์ ชัยปราณีเดช  Agricultural and Food Engineering10
15 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
16 B5710737 นายไตรภพ มูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
17 B6200961 นายกุลภัทร ยานะ  Agricultural and Food Engineering10
18 B6223250 นายจิรพงษ์ ปุ๊กกระโทก  Agricultural and Food Engineering10
19 B6219611 นางสาวภัทรา เศษแสนวงค์  Agricultural and Food Engineering10
20 B6219154 นางสาวสลิลทิพย์ สิงห์ทอง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6107673 นายสุธนัย ทุมดี  Agricultural and Food Engineering10
22 B6214463 นายธีรพงศ์ เฉลยพจน์  Agricultural and Food Engineering10
23 B6238520 นางสาวกาญจนาพร อินขันตรี  Agricultural and Food Engineering10
24 B6104504 นางสาวนภาวัลย์ โคตรฮุย  Agricultural and Food Engineering10
25 B6213459 นางสาวพุ่มพวง น้ำเพชร  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6223625 นางสาวกนกพร กันทาเงิน  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6116767 นางสาวกมลวรรณ หมอกกระโทก  Electronic Engineering10
28 B6220501 นางสาวพรชนก จิตรพล  Electronic Engineering10
29 B6335830 นางสาวณัฐธิดา บุญจูง  Electronic Engineering10
30 B6218607 นายธีระพงษ์ เรืองดิษฐ  Environmental Engineering10
31 B6213497 นายกฤษณะ ชูรัตน์  Environmental Engineering10
32 B6216573 นางสาวสมฤทัย ทรายงาม  Environmental Engineering10
33 B6214982 นางสาวจิราภรณ์ บัวลคร  Environmental Engineering10
34 B5908691 นางสาวเบญจมาภรณ์ เหลียวสูง  Environmental Engineering10
35 B6115128 นายพงศกร สอดจันทร์  Geological Engineering10
36 B6315351 นายจิรพัฒน์ ดานิตย์  Mechatronics Engineering10
37 B6324414 นายชัยวัฒน์ ศรีสัตย์รสนา  Mechatronics Engineering10
38 B6113438 นางสาวพรภัสสร เลนทำมี  Mechatronics Engineering10
39 B6217990 นางสาวสุธิดา ประคองใจ  Mechatronics Engineering10
40 B6217280 นางสาวฐาปนี โตนดดง  Mechatronics Engineering10
41 B6009557 นายณัฐพงษ์ ศรียงยศ  Metallurgical Engineering10
42 B6108823 นายธนาวุฒิ บุญเขื่อง  PE10
43 B6111557 นางสาวฑิฆัมพร เพียรชอบ  PE10
44 B6227135 นางสาวสุปรียา รอสูงเนิน  PE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
45 B6064143 นางสาววิภาภรณ์ แสงรัตน์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.