รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม9
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6124359 นางสาวอัจฉราภรณ์ มั่งสอน  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
2 B6124007 นางสาวธนพร มูลชารี  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6124076 นางสาวสมปราถนา แก้วสุข  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
4 B6320171 นายคณิน พิริยาพิทักษ์ภรณ์  DOCTOR OF MEDICINE10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
5 B6217624 นายสุประดิษฐ์ ทองคำ  Agricultural and Food Engineering10
6 B6219772 นางสาวกุลธิดา ดีดวงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
7 B6225728 นายเฉลิมชนม์ ศรีชาทุม  EE10
8 B6214630 นางสาวศนิตา เปรียบจันทึก  Electronic Engineering10
9 B6238421 นายอภิชาติ สว่างศรี  Electronic Engineering10
10 B6202859 นายทวีชัย นิลสุวรรณ  Electronic Engineering10
11 B6108434 นายธนวัฒน์ นิราศภูเขียว  Electronic Engineering10
12 B6220471 นายสุเมธ เอกประดิษฐ์  Electronic Engineering10
13 B6238391 นายรวิชญ์ เสาวโรรังสฤษฎ์  Electronic Engineering10
14 B6230203 นายกิติภูมิ มีสมบูรณ์  Electronic Engineering10
15 B6227067 นายณัฐวุฒิ หมอปะคำ  Electronic Engineering10
16 B6227159 นายชนาธิป พลเยี่ยม  Electronic Engineering10
17 B6216405 นายพิสิษฐ์สุข ยิ่งสวัสดิ์  Electronic Engineering10
18 B6223335 นายธรรมชาติ น้อยพุ่ม  Electronic Engineering10
19 B6223380 นายรชต สง่าเมือง  Electronic Engineering10
20 B6217334 นางสาวภาวิดา อนันตบุตร  Electronic Engineering10
21 B6230654 นางสาวนิชานันท์ อ่ำบุญ  Electronic Engineering10
22 B6219284 นายโสธนพล แสงสว่าง  Electronic Engineering10
23 B6225872 นายนันทวัฒน์ ทาพรมมา  Electronic Engineering10
24 B6213268 นางสาววรรณิดา จูหงี  Electronic Engineering10
25 B6218669 นางสาววราภรณ์ สุวารีย์  Electronic Engineering10
26 B6222932 นายธนภัทร ศิริภูมิ  Electronic Engineering10
27 B6238827 นายอมรเทพ ทมโยธา  Electronic Engineering10
28 B6214623 นายจิตรกร ขันทอง  Electronic Engineering10
29 B6220624 นายกิตติธร ปักสังคเณย์  Electronic Engineering10
30 B6214197 นายวรเชษฐ์ เปไธสง  Electronic Engineering10
31 B6224325 นายธนภัทร์ เส็งคำปาน  Environmental Engineering10
32 B6224509 นางสาวอรวรรณ นันสันเทียะ  Environmental Engineering10
33 B6224158 นางสาวสิริญาพร ครองบุญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6202347 นายศกล จันทร์สนิท  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
35 B6213763 นางสาวปิยะฉัตร ประทุมทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
36 B6229474 นายณัฐนันท์ เวบสูงเนิน  Mechatronics Engineering10
37 B6201975 นางสาวอภิญญา ดีเลิศ  Metallurgical Engineering10
38 B6217372 นายพชรชัย ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
39 B6208677 นางสาวกัลยาวรรณ เพชรดี  Metallurgical Engineering10
40 B6218935 นางสาวอภิญญา บาลัน  PE10
41 B6201265 นางสาวธนาภรณ์ ฉลวยศรี  PE10
42 B6026479 นายพัฒนพงษ์ รัตนสีหา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6217594 นางสาวฐิตาพร อัตตวิริยะสุวร  PRECISION ENGINEERING60
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6064297 นางสาวอินทิรา มาคะรมย์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
45 B6127589 นางสาวพิมพ์ลภัส ชุมผาง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.