รายชื่อนศ.
รายวิชา534309 : PRODUCTION OPERATIONS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5808472 นางสาวศุทธินี ตื้อคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
2 B5905614 นางสาววาสิตา เพิ่มพูล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
3 B5915835 นางสาวสิริกร รู้สรรพกิจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
4 B5802531 นางสาวกรรณิการ์ สิงจานุสงค์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
5 B5825738 นางสาวธิดาวัลย์ บุบไชยา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
6 B5901531 นางสาวกัลยรักษ์ โรจนศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
7 B5917327 นายพีรัชชัย เซี่ยงฝู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
8 B5925216 นายภาณุพันธ์ แสนงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B5926039 นายพัฒนากร มั่งมี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B5915507 นายณรัท ปักษา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
11 B5904297 นายณัฐวุฒิ เตียงจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
12 B5902705 นายพชร รื่นรวย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
13 B5902934 นายกิตติพศ ฉิมจารย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
14 B6011413 นางสาวอนงวรรณ แก้วจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
15 B6018443 นางสาวขวัญดาว ตันติวราลักษณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
16 B6013950 นางสาวกมลญาณี เฉลยพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
17 B6103521 นางสาวสุนิชา แก้วนิสัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
18 B6102777 นางสาวปวริศา กรุงพิทักษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
19 B6011529 นางสาวศริญญา สีดาแจ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
20 B6106539 นางสาวอุษณีย์ แซ่เอี๊ยบ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
21 B6020347 นางสาวปรีดาภรณ์ มีเมฆ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
22 B6130749 นางสาวศุภรัตน์ อามาตย์มนตรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
23 B6104603 นางสาวอารียา งามปัญญา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
24 B6100155 นางสาวจิตตกาญจน์ ถิรชุดา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
25 B6112851 นางสาวนารา รอดเทศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
26 B6112233 นางสาวอรณิชา มาตุเวช  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
27 B6113063 นางสาวสุธิณี รัตนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
28 B6106645 นางสาวปัญญาพร ด่านสูงเนิน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
29 B6001698 นางสาวธนพร เกษสะอาด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
30 B6004330 นางสาวดวงหทัยเทพ ช่างด้วง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
31 B6027612 นางสาวกรองกนก คำมุงคุณ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
32 B6002305 นางสาวณัฐริกา หนูมอ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6112561 นางสาวกุสุมา ยศจีน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
34 B6117597 นางสาวอริสรา อิสระ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
35 B6103620 นางสาวจุฑามาศ แก้วศรีทัด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
36 B6104702 นางสาวสุนิสา จรจรัญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
37 B6024949 นางสาวขวัญฤทัย มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
38 B6112356 นางสาวพรวิไล มีชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
39 B6027551 นางสาวศิริรัตน์ จันทะพจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
40 B6103835 นางสาวสุกัญญา ขีดกิ่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
41 B6002886 นางสาวสุรัสวดี ป้องวงศ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
42 B6013417 นางสาวเบญญาภา ราชเจริญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
43 B6010850 นางสาวนพรัตน์ อรมัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
44 B6021795 นายธีรวุฒิ ตอกอย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
45 B6110178 นายศุภชัย ผ่องอำไพ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
46 B6025298 นายปัญญาวุฒิ สุขสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
47 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
48 B6104092 นายวิทพงษ์ คล้ายกบิลท์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
49 B6015091 นายชินดนัย เหมือนเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6105082 นายปริญญา จันทะเสน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6103286 นายจักรินทร์ เกตุมา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6116538 นายพัชรพล แสนเสนา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
53 B6115074 นายธนธรณ์ สลามเต๊ะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
54 B6022334 นายภาณุพงศ์ พาริตา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
55 B6025250 นายธนวัชร์ พรมดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
56 B6013202 นายเสฏฐพล ปินตาดวง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6026530 นายธนพล แนวเพชร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
59 B6018375 นายจักรพงษ์ พานเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
60 B6025632 นายณัชพล บุญใหญ่  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
61 B6130688 นายเทพพิทักษ์ อินงาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
62 B6026288 นายสิรภพ หล่อพัฒนเกษม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
63 B6018412 นายนพวินท์ มังกรเจริญกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
64 B6110314 นายณัฐพล พงศ์ศรีประชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
65 B6009694 นายพิทยา เจาะรอด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
66 B6010188 นายจิตรเทพ รัตนตระกูลเดชา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
67 B6116019 นายวรวุฒิ สุมงคล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
68 B6109639 นายสัตวัฒน์ ปราบวิชิต  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
69 B6103132 นายธนกร กิ่งโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
70 B6005023 นายพชร ก้อนในเมือง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
71 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
72 B6013721 นายกีรติ ศรีบุรินทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
73 B6010058 นายณัฐวุฒิ สืบสม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.