รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6309015 นางสาวกิตติมา ประทุมชาติ  Agricultural and Food Engineering
3 B6314927 นายธนากร สายสังข์  Automotive Engineering
4 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering
5 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE
6 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE
7 B6314897 นายภูบดี รัดเสนสี  CE
8 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE
9 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING
10 B6305215 นายอนุชา เกลียวทอง  CPE
11 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE
12 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE
13 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE
14 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE
15 B6305970 นายบดินทร์ นาถาดทอง  EE
16 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE
17 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering
18 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering
19 B6328467 นางสาวอลิษา อินทร์ต๊ะ  Geological Engineering
20 B6326289 นายพัฒน์ธนศักดิ์ ขาวจัตุรัส  Geological Engineering
21 B6327965 นายรุ่งเรือง พันลูกท้าว  Geological Engineering
22 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE
23 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME
24 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6335946 นายแสนภพ แพงแสน  Mechatronics Engineering
27 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering
28 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering
29 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering
30 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A
31 B6327200 นายรัฐศาสตร์ กระจ่างจิต  N/A
32 B6304843 นางสาวชรินทร์ธร ชัยเกิน  N/A
33 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A
34 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A
35 B6308131 นางสาวสุภัสสร คงวิริยะกิจ  N/A
36 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE
37 B6304584 นางสาวธัญชนก ศรีเหรา  PE
38 B6305192 นางสาวเพ็ญนภา อรุณรัชกิจ  PE
39 B6332037 นายณรงค์ศักดิ์ กองทอง  PE
40 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE
41 B6307646 นายกฤษฎา ทัพทะมาตย์  Transportation And Logistics Engineering
42 B6307950 นางสาวธิดารัตน์ คำภักดี  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.