รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B6302771 นายทชภาค ฑูรย์นุชิต  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
2 B6330804 นางสาวเจริญขวัญ สุขสิทธิ์  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
3 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
5 B6307158 นายทวิน สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
6 B6307851 นายธีรภัทร์ พรมภักดี  Automotive Engineering10
7 B6319021 นายชาญณรงค์ แสนดี  CE10
8 B6317461 นายอับดุลเลาะ สมัยบุรี  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6318086 นางสาวปวันรัตน์ เล็งเบา  ChemE10
13 B6306977 นายวธัญญู เครื่องประดับ  EE10
14 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
15 B6325824 นายภคิน อุณหไวทยะ  Environmental Engineering10
16 B6309398 นายนนทพัทธ์ เจาะนอก  Environmental Engineering10
17 B6316846 นายธนโชค ผ่องใส  Geological Engineering10
18 B6307103 นายพีรวัส มีแก้ว  IE10
19 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
20 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
21 B6317225 นายกนกพล เตียวเจริญกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6335298 นายจีรวัฒน์ ชูเชิด  Mechatronics Engineering10
23 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
24 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
25 B6307660 นางสาวภูชญานีย์ พรมจันทร์  Metallurgical Engineering10
26 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A10
27 B6317522 นายภาณุพงศ์ ดิบประโคน  N/A10
28 B6317386 นางสาวกัญญารัตน์ สอนศรี  N/A10
29 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A10
30 B6309329 นางสาวบุญฑริก พนมใส  N/A60
31 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
32 B6317515 นายภิราวุฒิ เสาร์ชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
33 B6322540 นายสรรพริษฐ์ กมลช่วง  PRECISION ENGINEERING10
34 B6336714 นายกฤษณะ หาญอาษา  PRECISION ENGINEERING10
35 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
36 B6327354 นายสิทธิศักดิ์ วงศ์เครื่อง  TCE10
37 B6318062 นางสาวทิพย์ตะวัน อาจศัตรู  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6307998 นายชัยนันท์ ดวงดูสัน  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.