รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6307714 นายนิรวิทธ์ สร้อยสูงเนิน  Transportation And Logistics Engineering
2 B6309404 นางสาวอภิญญา แสนหล้า  Transportation And Logistics Engineering
3 B6334147 นายเมธาสิทธิ์ ปุ้งคง  Transportation And Logistics Engineering
4 B6331641 นางสาวกรวลัย ชัยฤทธิ์  Transportation And Logistics Engineering
5 B6308162 นายอภิสิทธิ์ ศรีจันทึก  Transportation And Logistics Engineering
6 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE
7 B6328252 นายคุณานนต์ บัวชุม  TCE
8 B6305109 นายกรธวัช ธรรมศิลป์  TCE
9 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
10 B6328481 นางสาวกรรณิการ์ อภัยภักดิ์  PE
11 B6317980 นายวุฒิภัทร เกลียวทอง  N/A
12 B6308247 นายกษิดิศ ทรัพย์สมหมาย  N/A
13 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A
14 B6310462 นายไตรภพ คำวาง  N/A
15 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A
16 B6309442 นางสาวรัติกาล สุพิมล  N/A
17 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A
18 B6306762 นางสาวศิรินยา อุดมดัน  Metallurgical Engineering
19 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering
20 B6310820 นายเทิดพิทักษ์ภูมิ ประทุมสิทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
21 B6310035 นางสาวศศิวิมล ฟือสันเทียะ  ME
22 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE
23 B6309275 นายศักดา ละเมียดดี  IE
24 B6308018 นางสาวพันดาว กำไรทอง  IE
25 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering
26 B6328719 นายวีรวัฒน์ ทูเลียบ  Environmental Engineering
27 B6328696 นายกษิดิศ สกุลวงศ์  Electronic Engineering
28 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE
29 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE
30 B6311384 นางสาวสริตา สร้อยสน  EE
31 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE
32 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE
33 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE
34 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE
35 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE
36 B6311032 นายภัทรพล การวิชา  CPE
37 B6328702 นางสาวสไบทิพย์ เชิงดี  CPE
38 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING
39 B6310370 นางสาวธมลวรรณ วาเหลา  Agricultural and Food Engineering
40 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.