รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม20
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6309473 นายชาคริต ชูแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
2 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering
3 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering
4 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE
5 B6307653 นายนวชาติ มีนะถา  TCE
6 B6327774 นายอภิรักษ์ วงษาจันทร์  TCE
7 B6309602 นายราชันย์ จันทร์งาม  TCE
8 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE
9 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE
10 B6305598 นายธีรุตม์ สว่างพงษ์  TCE
11 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE
12 B6326944 นางสาวนันฐิญา แสงจันทร์  PE
13 B6322403 นายพชรพล อิทธิพันธุวัฒน์  PE
14 B6327002 นายชลนันท์ ญาณศิริ  N/A
15 B6326562 นายชนินทร์ ฤทธิ์จรุง  N/A
16 B6311315 นายรณกร ฉลาด  N/A
17 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A
18 B6302276 นายวีรชัย ศรีโพธิ์ชัย  N/A
19 B6317201 นายนคินทร์ ภูมิไถล  Metallurgical Engineering
20 B6323769 นางสาวนิสากุล จุติชัย  Metallurgical Engineering
21 B6322458 นางสาวหทัยรัตน์ จันทร์แสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
22 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
23 B6307691 นายราชันย์ วันฤกษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6302931 นางสาวพัชรินทร์ ปัญจะเสาร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6307578 นายภูสิทธิ์ ด่านจิตร์ตรง  ME
26 B6308032 นางสาววรรณชนก ผ่องชนะ  ME
27 B6306274 นางสาวณัฐธิดา โสวรรณะ  ME
28 B6327903 นายภูริทัตต์ กาลบุตร  IE
29 B6306199 นางสาวสุนิษา สีหราช  IE
30 B6326869 นางสาวธีรวรรณ สิงโห  Geological Engineering
31 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering
32 B6306137 นางสาวจันทร์ประกาย สุนทรวัฒน์  Environmental Engineering
33 B6308483 นางสาวศิริกัลยา โตมร  Environmental Engineering
34 B6311155 นางสาวณิชาพัชร์ ทุมแก้ว  Environmental Engineering
35 B6310691 นายธนากร ไตรรงค์  EE
36 B6327699 นางสาวกฤตยารัตน์ ไกรจันทร์  EE
37 B6326968 นางสาววรรณภรณ์ จิวระโมไนย์กุล  EE
38 B6326814 นางสาววิชญาดา แก้วเงิน  EE
39 B6326517 นางสาวสกุลกาญจน์ ป่าดอน  ChemE
40 B6328634 นายภาคภูมิ คำพันธ์  ChemE
41 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE
42 B6306328 นางสาวศิรินาถ อันตรี  CERAMIC ENGINEERING
43 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี  CERAMIC ENGINEERING
44 B6306656 นางสาวกมลลักษณ์ น้อยมณี  CERAMIC ENGINEERING
45 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING
46 B6300128 นางสาวเกศรินทร์ ประชุมแดง  CERAMIC ENGINEERING
47 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING
48 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering
49 B6326128 นายฐิติพงษ์ มณีวงษ์  Automotive Engineering
50 B6308681 นางสาววราภรณ์ วงษ์ภักดี  Agricultural and Food Engineering
51 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering
52 B6310875 นางสาวอาภาภัทร ดีพรม  Agricultural and Food Engineering
53 B6307707 นายธนกร พวงทอง  Agricultural and Food Engineering
54 B6323776 นายวรวุฒิ คูณทัน  AERONAUTICAL ENGINEERING
55 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.