รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6303013 นางสาวจรัญยา นาคทัพ  Agricultural and Food Engineering60
2 B6336936 นางสาวรัตติยากร พูลประเสริฐ  Agricultural and Food Engineering10
3 B6322809 นายกริชวชิระ เชียงทอง  Agricultural and Food Engineering10
4 B6333133 นายศิรชัช มีโคตร  Automotive Engineering10
5 B6303426 นายวรวุฒิ คำสิงห์นอก  Automotive Engineering10
6 B6314880 นายมงคล มุ่งงาม  Automotive Engineering10
7 B6333270 นางสาวสุพัตรา เซี่ยงหลิว  CE10
8 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
9 B6327958 นายพัชรพล นามราชา  CE10
10 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
11 B6327606 นายณัฐกานต์ ดอกศร  CERAMIC ENGINEERING10
12 B6309251 นางสาวมณี นพเก้า  CERAMIC ENGINEERING10
13 B6308629 นางสาวศศิประภา เกตศิลา  CPE10
14 B6333034 นายวัชรพล จันทะแจ่ม  CPE10
15 B6303068 นางสาวกมลลักษณ์ พิมูลชาติ  ChemE10
16 B6306021 นางสาวพัชนิชา เวียงจันทร์  ChemE10
17 B6303129 นางสาวทิพย์รัตน์ นาคนวล  ChemE10
18 B6303075 นางสาวศิริวิมล โสภาศรี  ChemE10
19 B6327637 นายภาณุเดช นามาก  EE10
20 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
21 B6304386 นางสาวรัชนก นุชัย  Electronic Engineering10
22 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
23 B6302221 นางสาวฟาริดา คูณขุนทด  Geological Engineering10
24 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
25 B6308001 นางสาวณัฐชา คำเมือง  IE10
26 B6333331 นายอภิชาติ วงษ์สพาน  ME10
27 B6303006 นางสาวกฤตพร งบของ  ME10
28 B6327491 นางสาวกรรณณิกา ชารี  ME10
29 B6303211 นางสาวธมลวรรณ ระยับศรี  ME10
30 B6321710 นายชรินธร นาคเสน  ME10
31 B6302986 นางสาวนิภาพร จันทร์นคร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
32 B6308193 นางสาวไอริน กตบุญสกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
33 B6309435 นางสาวโชษิตา กันทิยา  Metallurgical Engineering10
34 B6331719 นางสาวกัญญาลักษณ์ ปานเนาว์  Metallurgical Engineering10
35 B6304331 นางสาวสุพิชชา จิตไทย  Metallurgical Engineering10
36 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
37 B6320041 นายณัฐพงษ์ สมร่าง  Metallurgical Engineering10
38 B6327200 นายรัฐศาสตร์ กระจ่างจิต  N/A10
39 B6321536 นางสาวชลันดา ประชุมชัย  N/A10
40 B6321123 นางสาววรรณิษา พลสอน  N/A10
41 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
42 B6307455 นายรัชตะ สิงหะพล  N/A10
43 B6328511 นางสาวรุ่งนภา แต่งยามา  PE10
44 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering10
45 B6308353 นายบดินทร์ ทั่งศิริ  TCE10
46 B6307424 นางสาวชัชชนี อรรคฮาด  TCE10
47 B6311759 นายณัฐวุฒิ ไชยปัญหา  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.