รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering10
2 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
3 B6300098 นายศุภกิจ นนทะสี  Agricultural and Food Engineering10
4 B6321505 นางสาวศิริวิมล คนไหว  Agricultural and Food Engineering10
5 B6327880 นางสาวปัณฑิตา บุตรเจริญ  Agricultural and Food Engineering10
6 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
7 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
8 B6321499 นายกิตติมศักดิ์ บัณฑิต  CERAMIC ENGINEERING10
9 B6305505 นายวราพิชัย เพาะพืช  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6301941 นายพชรพล วรสุนทร  CPE10
11 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
12 B6303105 นางสาวพิมพ์รพัฒน์ พิมพ์สงเคราะห์  ChemE10
13 B6327378 นางสาวเบญญาภา บุญสว่าง  ChemE10
14 B6302160 นางสาวณปภัช ร่มสบาย  ChemE10
15 B6300111 นางสาวสุชาวดี ยศรุ่งเรือง  ChemE10
16 B6304454 นางสาวจีระประภา สมานรักษ์  EE10
17 B6333171 นายศุภวิชญ์ เพรียบพร้อม  EE10
18 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
19 B6333058 นางสาววิภาดา ทองวิไล  EE10
20 B6305246 นางสาวกริษฐา หมั้นเยือน  Electronic Engineering10
21 B6327934 นางสาววิลาสินี เงื่อนกลาง  Environmental Engineering10
22 B6304867 นางสาวหนึ่งฤทัย ฉิมมาทอง  Environmental Engineering10
23 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
24 B6317423 นายณัฐดนัย เกกาคำ  IE10
25 B6331726 นางสาวกัณฐิกา วงษ์ประทุม  IE10
26 B6303181 นายวรภพ ดอบุตร  ME10
27 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
28 B6328108 นายธีรัศมิ์เทพ สิทธิเสรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
29 B6320034 นายกฤตภาส ทับทิมหิน  Mechatronics Engineering10
30 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
31 B6332464 นางสาวนันฐิชา นางาม  N/A60
32 B6326623 นางสาวพีรพร เพียงพิมาย  N/A10
33 B6317874 นางสาวนันทิกานต์ แสนกล้า  N/A10
34 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A10
35 B6305833 นางสาวศรุตา เหมือนสันเทียะ  N/A10
36 B6311643 นายภัทรพงศ์ แซ่ลิ้ม  N/A10
37 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A10
38 B6333355 นายอรรจน์กริช เหลื่อมภควัต  N/A10
39 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A10
40 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A10
41 B6321970 นายณัชพล กระแสโสม  N/A10
42 B6331979 นายฐนวรรสณ์ ซ่อนกลิ่น  N/A10
43 B6328245 นายพีรณัฐ วาชรัตน์  N/A60
44 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A10
45 B6321161 นายจิรวัฒน์ ดาบสันเทียะ  N/A10
46 B6131517 นางสาวปริญญาพร ธรรมเสรี  PE10
47 B6321352 นางสาวน้ำทิพย์ พิณโสดา  PE10
48 B6327767 นางสาวภัทราวดี เกาะม่วงหมู่  PE10
49 B6214951 นางสาวณภัทร สามัคคี  PE10
50 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
51 B6318871 นายอำพล พละจู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
52 B6223113 นางสาวรัชนีกร อัมวรรณ  TCE10
53 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
54 B6311162 นางสาวภัทรลดา ผาจันดา  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.