รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6325947 นางสาวกมลภัค พรเกื้อกูลทรัพย์  Transportation And Logistics Engineering10
2 B6305741 นางสาวจนิสตา เปรี่ยมโคกสูง  Transportation And Logistics Engineering10
3 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
4 B6328658 นางสาวปาลิตา ศรียาเทพ  TCE10
5 B6334369 นางสาวจุฑามาศ สุดอู๊ด  TCE10
6 B6305208 นายอิสระ สางห้วยไพร  TCE10
7 B6318918 นายวรพงศ์ มะโนศรี  PRECISION ENGINEERING10
8 B6306243 นางสาวกัญญาพัชร หงษ์สุด  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
9 B6327323 นางสาวสุชัญญา แก่นพันธ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
10 B6308155 นางสาวโลต้า แสงอรุณ  PE10
11 B6333379 นางสาวอริสา ยศพล  PE10
12 B6300883 นายปณต วัชรมัยสกุล  N/A10
13 B6311650 นายกฤติยพล พิศโสระ  N/A10
14 B6318321 นายกฤตภาส นันตะวัน  N/A10
15 B6304409 นายภัทรพล ทวีศักดิ์  N/A10
16 B6327316 นายกฤษณะ บุสภาค  N/A10
17 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A10
18 B6309640 นางสาวกานดา ปูนาศรี  Metallurgical Engineering10
19 B6331962 นางสาวญาณิศา คงไพรินทร์  Metallurgical Engineering10
20 B6328085 นางสาวสิรินทรา มั่งมี  Metallurgical Engineering10
21 B6321260 นางสาวพิมพ์ชนก แป้นศิริมงคลกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
22 B6300876 นายธนดล สอนพูน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
23 B6321598 นางสาวพิชญากร ชุบขุนทด  ME10
24 B6308285 นางสาวสุภาพร เพชรแท้  IE10
25 B6311544 นายวิศิษฏ์ปกรณ์ อมรศักดิ์สิริ  IE10
26 B6306632 นางสาวพิสุทธิ์ แซ่ลี้  IE10
27 B6304218 นายอรรณพ เนตรบรรจง  Geological Engineering10
28 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
29 B6305727 นางสาวภัทรภร วงษ์ศรีแก้ว  Environmental Engineering10
30 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
31 B6326548 นายณัฐพงษ์ จินดามาต  Environmental Engineering10
32 B6311575 นางสาวเพ็ญนภา แพงแยง  Environmental Engineering10
33 B6318468 นายสุภัคณัฐ ภักดี  Electronic Engineering10
34 B6325640 นางสาวศุทธินี เกิดทรัพย์  Electronic Engineering10
35 B6305710 นายกรเมษ กุญชร  EE10
36 B6326975 นายธิติวุฒิ นิยมประภาสกุล  EE10
37 B6303419 นางสาวอพิชญา ตาชูชาติ  EE10
38 B6334307 นายนฤสรณ์ ขุนทอง  ChemE10
39 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
40 B6303082 นางสาวโศรดา ปาริต  ChemE10
41 B6304249 นายธนกฤต น้ำนวล  CPE10
42 B5810628 นางสาวเบญจมาส ไชยสาคร  CPE40
43 B6326685 นางสาวธัญพร ญาติพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
44 B6321550 นางสาวเกศกนก ลาเหลา  CERAMIC ENGINEERING10
45 B6333393 นายอัครชัย ใจกาศ  CE10
46 B6304201 นายเจษฎา คำลอย  CE10
47 B6332020 นายณรงค์ชัย ตัณฑโชติ  CE10
48 B6321062 นายสหัสวรรษ นามวงค์ษา  CE10
49 B6303587 นางสาวตรีสุคนธ์ จำปาหอม  CE10
50 B6327392 นางสาวศศิวิมล น่วมปฐม  CE10
51 B6325978 นางสาวกุสุมา บุดดาวงค์  Automotive Engineering10
52 B6308599 นางสาวนิติยา ประคองสุข  Automotive Engineering10
53 B6326609 นายวิศวะ สุนทรพินิจ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
54 B6322557 นายเจตนิพัทธ์ มณีจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
55 B6328351 นายณัฐนนท์ ถานันท์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.