รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6309169 นางสาวยุพารัตน์ วงศ์คำจันทร์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6305420 นายเมธี สุขระแหง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6333225 นายสิทธินนท์ สุขแสวง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
4 B6317676 นางสาวณัฐมน บุตรสีชา  Agricultural and Food Engineering10
5 B6322144 นายปทมพงษ์ พุ่มทับทิม  Agricultural and Food Engineering10
6 B6303723 นางสาวชิดชนก พุ่มจันทร์  Automotive Engineering10
7 B6310493 นายสุรชาติ ราชแทน  Automotive Engineering10
8 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
9 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
10 B6307448 นายปิยพงศ์ จอมแปง  CE10
11 B6322328 นายคม โซ่เงิน  CE10
12 B6300371 นายสุรวิทย์ วงขึง  CE10
13 B6306090 นายธนวัฒน์ พานจันทร์  CE10
14 B6318628 นายประกาศิต ศรีบรรเทา  CE10
15 B6306779 นายสุทธิศักดิ์ พนิรัมย์  CE10
16 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6318604 นายปฏิพัทธ์ พันชาด  CPE10
18 B6311117 นายนาถวัฒน์ สลางสิงห์  CPE10
19 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
20 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
21 B6322380 นายเอกราช สุริยวงศ์  EE10
22 B6318246 นางสาวพิมลดา แจ่มใส  Electronic Engineering10
23 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
24 B6316990 นายอัษฎา วะรามิตร  Environmental Engineering10
25 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
26 B6300357 นางสาวศิริธัญญา ผิวทอง  IE10
27 B6314811 นางสาวแคทรีญา พวงมาลัย  IE10
28 B6300388 นายกิตติศักดิ์ สุนทะวงศ์  ME10
29 B6309565 นายรัฐศิริ นะธะศิริ  ME10
30 B6305949 นายธนา ตะเภาพงษ์  ME10
31 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
32 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
33 B6310509 นายณภัทร จางคกูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
34 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
35 B6325664 นางสาวอิสริยา สมไชย  Metallurgical Engineering10
36 B6307264 นายณัฐกฤต กาญจนกัณโห  Metallurgical Engineering10
37 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
38 B6318666 นายรัชตะ หมื่นรัตน์  N/A10
39 B6322526 นางสาวนิตยารัตน์ วิรัมย์  N/A10
40 B6325770 นายอนุชิต แต้มศรีทอง  N/A10
41 B6327040 นายณพฤกษ์ สายภักดี  N/A10
42 B6317027 นายบัญชาการ พุทธปวรางกูร  TCE10
43 B6307462 นายปัญญา สีดาอ่อน  TCE10
44 B6335724 นางสาวธนิดา พละศักดื์  TCE10
45 B6307073 นางสาวดวงพร ศรีรัตนะ  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6300326 นางสาวทิพย์อักษร นะวะดีแก้ว  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6318413 นายธีรพล คำเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6318895 นายวรกันต์ กระบวนศรี  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.