รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6336165 นายเกื้อกูล เอื้อศิริตระกูล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
4 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
6 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
7 B6304195 นายรัตน์ธิสิทธิ์ พังไทยสงค์  CE10
8 B6306816 นายปารเมศ วงศ์ศร  CE10
9 B6334260 นางสาวธิดารัตน์ มะอาจเลิศ  CERAMIC ENGINEERING10
10 B6309596 นายชนพัฒน์ พลไชย  CERAMIC ENGINEERING10
11 B6310851 นายอาชวัฒก์ ทองโรย  CPE10
12 B6327552 นางสาวจรรยากรณ์ หมื่นหาวงค์  CPE10
13 B6331801 นายจิรวัฒน์ รักเจริญพร  CPE10
14 B6322373 นายธราดล สิงห์ทา  ChemE10
15 B6319052 นายชยางกูร ทักษิโณ  ChemE10
16 B6319144 นางสาวปลายฝน เพิ่มพูน  ChemE10
17 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
18 B6300395 นายเมธัส กมลสินธุ์  EE10
19 B6311261 นายศรัณย์ เตชะนอก  EE10
20 B6309893 นายเกียรติภูมิ ตะคำ  EE10
21 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
22 B6310905 นายเทียนซื่อ ญานถวิล  EE10
23 B6334109 นางสาวพัชรวลัย คุ้มถิ่น  EE10
24 B6308438 นายเจษฎา ประดิษฐ์แท่น  EE10
25 B6311001 นางสาวธัญพิชชา แก้วละเอียด  Electronic Engineering10
26 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
27 B6310967 นายฤทธิพล สังสีมา  Electronic Engineering10
28 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering10
29 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering10
30 B6307257 นางสาวอรณิชชา แก้วศิริ  Environmental Engineering10
31 B6327798 นายศุภกรณ์ บุตรวงษ์  Environmental Engineering10
32 B6308025 นายภูริณัฐ นามศรี  Geological Engineering10
33 B6334239 นางสาวกนกพิชญ์ ศรีนาทม  Geological Engineering10
34 B6308414 นายสหัสวรรษ ผลจันทร์  Geological Engineering10
35 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
36 B6300418 นางสาวอภิญญา ระเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6328504 นางสาวปานไพลิน ศรีอินคำ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
38 B6308605 นายณัฐภูมินทร์ วุฒิเจริญกุล  Metallurgical Engineering10
39 B6321345 นายธนากร โชคพิมาย  N/A60
40 B6317638 นายสิทธิกรณ์ หอมเนียม  N/A60
41 B6311339 นายธงไชย บุราณเดช  N/A10
42 B6306557 นายไพฑูรย์ โพธิ์ผา  N/A10
43 B6306519 นางสาวธัญญารัตน์ ทัพพระจันทร์  N/A10
44 B6300333 นางสาวสมปณิธาน เลินไธสง  N/A10
45 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A10
46 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
47 B6318208 นายศุภกร ชลธี  N/A10
48 B6318123 นายอนุรินทร์ ชาประสันต์  N/A10
49 B6307622 นายปรกรณ์ สุขพูนพร้อม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
50 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
51 B6327569 นางสาวภัทรนันท์ ชาวสวนแพร  TCE10
52 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.