รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม22
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6322960 นายตะวัน มาจุฬา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
2 B6332075 นางสาวณัฐชนิภรณ์ นาทา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
3 B6303822 นางสาวสุดารัตน์ คุ้มผล  Agricultural and Food Engineering10
4 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
5 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
6 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
7 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
8 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
9 B6300272 นางสาวสุรางค์รัตน์ จารัตน์  Automotive Engineering10
10 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
11 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
12 B6321529 นางสาวสุนิตา ลีลา  CE10
13 B6326883 นางสาวศิริลักษณ์ รูปงาม  CERAMIC ENGINEERING10
14 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
15 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
16 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
17 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
18 B6321659 นายวงศธร พยุงสกุล  CPE10
19 B6300425 นายกฤตณัฐ บุญลับ  ChemE10
20 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
21 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
22 B6332044 นายณัชพล แสนเมือง  EE10
23 B6323028 นายมนต์ชัย ยินดี  EE10
24 B6326142 นางสาววริศรา นวลตา  EE10
25 B6326715 นางสาวศรัณย์พร ศรีทองหลาง  Electronic Engineering10
26 B6300227 นางสาววิมุตติยา ระกำ  Electronic Engineering10
27 B6335762 นายเกียรติศักดิ์ ณัฐสิน  Electronic Engineering10
28 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
29 B6326531 นางสาวชุติกาญจน์ ยศมงคล  Geological Engineering10
30 B6300234 นางสาวนลินนิภา เหง้าโอสา  IE10
31 B6310103 นางสาวชนัญธิดา ทองอินทร์  IE10
32 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
33 B6326227 นายไชยพศ สีนุด  ME10
34 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
35 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
36 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
37 B6322977 นายวรชาติ มุ่งเรียบกลาง  Mechatronics Engineering10
38 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
39 B6303655 นางสาวนัทจนันท์ สีหาราช  Metallurgical Engineering10
40 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
41 B6309718 นายพิษณุ โสมัจฉา  N/A10
42 B6307592 นายนันทเชษฐ์ คำเเดง  N/A10
43 B6322793 นายธนวัฒน์ ชำนาญ  N/A10
44 B6317942 นางสาวญาดาวดี บุญเต็ม  N/A10
45 B6321604 นางสาวสุธิดา นามกอง  N/A10
46 B6322847 นายยุทธนา ปาปะโม  PE10
47 B6332723 นางสาวพัณพัสษา ประสาโท  PE10
48 B6314958 นางสาวพิมมาดา สร้อยกระโทก  PE10
49 B6309978 นางสาวฐิตารีย์ ทองประเสริฐ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
50 B6310653 นางสาววัชรีภรณ์ โตเล็ก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
51 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
52 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
53 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
54 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
55 B6306366 นางสาวนภาวดี ศรีแสง  Transportation And Logistics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.