รายชื่อนศ.
รายวิชา523101 : COMPUTER PROGRAMMING I
กลุ่ม21
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6331672 นายกฤษฎา ฆ้องนอก  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering
3 B5917006 นางสาวโยษิตา วิจารัตน์  Agricultural and Food Engineering
4 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering
5 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering
6 B6305888 นางสาวศศินา คะชาแก้ว  Agricultural and Food Engineering
7 B6326753 นางสาวสุรัชนา สอนจินซือ  Agricultural and Food Engineering
8 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE
9 B6327095 นางสาวน้ำทิพย์ ป่ากระโทก  CE
10 B6336004 นายทีฆทัศน์ วงศ์พิมพ์  CERAMIC ENGINEERING
11 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING
12 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING
13 B6310288 นางสาวจีราพัชร กางสาร  CPE
14 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE
15 B6306229 นางสาวพิมพกานต์ คำแดงใส  EE
16 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering
17 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering
18 B6307639 นายกิตติศักดิ์ ทองไพบูลย์  Environmental Engineering
19 B6325725 นางสาวธีร์จุฑา มณีจักร์  Environmental Engineering
20 B6311889 นางสาวสุภัสสร ถำวาปี  Environmental Engineering
21 B6305840 นางสาวนลินทิพย์ ศิริขันธ์แสง  Geological Engineering
22 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering
23 B6310431 นางสาวเนตรชนก นนทะสิงห์  IE
24 B6327064 นางสาวพิมพ์ชนก คุ้มจันอัด  IE
25 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE
26 B6305857 นางสาวนริศรา สืบมา  IE
27 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6310523 นางสาวปุณยาพร สุวรรณศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6311742 นายพรรษชล ล้อเจริญวัฒนะชัย  N/A
31 B6332792 นายภัทรพล ผิผ่วนนอก  N/A
32 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง  N/A
33 B6318093 นางสาวเมษา เนตรปัญจะ  N/A
34 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A
35 B6306014 นางสาวศศิกานต์ ไชยทุ่งฉิน  N/A
36 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A
37 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A
38 B6328122 นายศุภชัย วิชัยภูมิ  N/A
39 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A
40 B6322762 นายณัทภัค สุโพธิ์ภาค  N/A
41 B6322861 นายวิษณุพงษ์ สกุลนามรัตน์  N/A
42 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A
43 B6322755 นายภูวดล ยุบลพริ้ง  N/A
44 B6335939 นายหฤษฎ์ พันธ์ศรี  N/A
45 B6238094 นายถิรายุ รังศรีศักดิ์  PE
46 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6303532 นางสาวเจตสุภา ทาขันทา  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B6325893 นางสาววิริยาพร อภิวงศ์งาม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
49 B6332808 นายภัทรภณ พังยะ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
50 B6307004 นางสาวพิมพ์ชนก แดนสลัด  TCE
51 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE
52 B6322434 นายเจษฎา ศรีวรรณ์  Transportation And Logistics Engineering
53 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.