รายชื่อนศ.
รายวิชา531101 : ENGINEERING MATERIALS
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร สถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6317133 นางสาวสุวีรา ฐานวิเศษ  MATHEMATICS10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics10
3 B6333003 นางสาววรรณวลัย สิทธินอก  Transportation And Logistics Engineering10
4 B6309091 นางสาวนิชารัตน์ ดอกไม้  Transportation And Logistics Engineering10
5 B6300487 นางสาวสุดารัตน์ แก้วชิน  Transportation And Logistics Engineering10
6 B6300708 นางสาวกิตติมา บุตรประเสริฐ  Transportation And Logistics Engineering10
7 B6317812 นางสาวมณีรัตน์ ธงสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
8 B6318406 นางสาวปิ่นปภากุล สุวรรณดี  Transportation And Logistics Engineering10
9 B6318482 นางสาวสริตา สิงห์โท  Transportation And Logistics Engineering10
10 B6318697 นางสาวธาริณี เจริญวัชรพาณิชย์  Transportation And Logistics Engineering10
11 B6317652 นางสาวอัญมณี จันทร์แสง  Transportation And Logistics Engineering10
12 B6328474 นางสาวเพ็ญยุพา ยอดพันธ์  Transportation And Logistics Engineering10
13 B6322595 นางสาวชลธิชา คำหงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
14 B6325992 นางสาวมุกดา สุขเจริญ  Transportation And Logistics Engineering10
15 B6326012 นางสาวนันธฌา เกตุรัตน์  Transportation And Logistics Engineering10
16 B6311148 นายวีรภัทร บาลพิทักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
17 B6302405 นายณัฐนันท์ ยุนสันเทียะ  Transportation And Logistics Engineering10
18 B6310318 นายมนตรี รัตนสิทธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
19 B6310554 นายธนพล มืดโพธิ์  Transportation And Logistics Engineering10
20 B6310608 นายธีรนันท์ นครชัยศรี  Transportation And Logistics Engineering10
21 B6308926 นายธนวัฒน์ บุญเพ็ง  Transportation And Logistics Engineering10
22 B6308551 นายอานุภาพ มะวงค์สูนย์  Transportation And Logistics Engineering10
23 B6308780 นายกฤษฎา พันธไชย  Transportation And Logistics Engineering10
24 B6332990 นายวรเมศ มุสิกโปฎก  Transportation And Logistics Engineering10
25 B6327439 นายสุวัฒน์ เกิดผล  Transportation And Logistics Engineering10
26 B6323110 นายนภสินธุ์ โพธินันท์  Transportation And Logistics Engineering10
27 B6316860 นายฉัตรมงคล เทพวงษ์  Transportation And Logistics Engineering10
28 B6328689 นายปารเมศ เครือยศ  Transportation And Logistics Engineering10
29 B6334499 นายรัชพล ประชายกา  Transportation And Logistics Engineering10
30 B6326821 นายวสวัตติ์ ภูมิโคกรักษ์  Transportation And Logistics Engineering10
31 B6327033 นายทศพล ฉัตรชูเกียรติกุล  Transportation And Logistics Engineering10
32 B6308056 นางสาวศุภาวรี ทรงคาศรี  Transportation And Logistics Engineering10
33 B6308094 นางสาวปาริชาต นามมะณี  Transportation And Logistics Engineering10
34 B6309695 นางสาวชนากานต์ นครสูตร  Transportation And Logistics Engineering10
35 B6318079 นางสาวธัญยรัตน์ กิตติรัตน์ธนา  Transportation And Logistics Engineering10
36 B6303037 นางสาวกำไลหยก แย้มศรวล  Transportation And Logistics Engineering10
37 B6310684 นางสาวนลพรรณ จันทรพัฒนา  Transportation And Logistics Engineering10
38 B6309664 นางสาวพุทธิชา บุญเสงี่ยม  Transportation And Logistics Engineering10
39 B6307981 นางสาวพิชามญชุ์ ซ้ายยศ  Transportation And Logistics Engineering10
40 B6308384 นางสาวอารยา โคตมี  Transportation And Logistics Engineering10
41 B6300463 นางสาวเสริมศิริ ศรีบุตรดี  Transportation And Logistics Engineering10
42 B6332624 นางสาวปิยะพร คาดีวี  Transportation And Logistics Engineering10
43 B6332679 นางสาวพรธิพา ทองมาก  Transportation And Logistics Engineering10
44 B6332815 นางสาวภาณุมาศ เพียยา  Transportation And Logistics Engineering10
45 B6306687 นางสาวกรรณิกา ศิลาน้ำเที่ยง  Transportation And Logistics Engineering10
46 B6306700 นางสาวภาวิกา พันธ์สุวรรณ  Transportation And Logistics Engineering10
47 B6306830 นางสาวณัฐนิช ชัยพิมลผลิน  Transportation And Logistics Engineering10
48 B6302207 นางสาวรินรดา สุวรรณรัตน์  TCE10
49 B6016814 นางสาวอาภากร ภู่ประเสริฐ  TCE10
50 B6328405 นางสาวณัฏฐณิชา ภีระจิ่ง  TCE10
51 B6328429 นางสาวศุภธิดา สุพรมมา  TCE10
52 B6328672 นางสาวพิรุณพร ศิริภักดิ์  TCE10
53 B6335625 นางสาวสุชิรญาณ์ กลายชัยภูมิ  TCE10
54 B6326999 นางสาววศินี แฝงจันทร์ดา  TCE10
55 B6303334 นายธีรวุธ น้อยวิมล  TCE10
56 B6305956 นายปัณณธร กิจพิทยาฤทธิ์  TCE10
57 B6304911 นายอาทิตย์ หวังภูกลาง  TCE10
58 B6310677 นายพีรพล แตงสูงเนิน  TCE10
59 B6306069 นายศราวุธ โฉมเฉลา  TCE10
60 B6310097 นายวุฒินันท์ แคนดา  TCE10
61 B6314835 นายปฏิภาณ ชวาลา  TCE10
62 B6333126 นายศักดินนท์ ลาชมภู  TCE10
63 B6317607 นายอภิสิทธิ์ หนันกระโทก  TCE10
64 B6317683 นายจรัณธร บุญแสน  TCE10
65 B6317348 นายน้ำเพชร เขียนขาบ  TCE10
66 B6321628 นายสวิทย์ เกยสันเทียะ  TCE10
67 B6322229 นายชนะชัย มณีรัตนรุ่งโรจน์  TCE10
68 B6334345 นายพันแสง จารุกมล  TCE10
69 B6322588 นายภูศิษฐ์ ชมบุญ  TCE10
70 B6325695 นายวัชรกานต์ ศรีธรรม  TCE10
71 B6326135 นายธีรศักดิ์ เพ็งพุ่ม  TCE10
72 B6303303 นางสาวรุ่งนภา อ่อนบึงพร้าว  TCE10
73 B6303310 นางสาวอลิศรา อุ่นฤทธิ์  TCE10
74 B6303341 นางสาวทิราภรณ์ ไชยการ  TCE10
75 B6306281 นางสาวณัฐมน จองโพธิ์  TCE10
76 B6306588 นางสาวตติยา ขยัน  TCE10
77 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE10
78 B6306786 นางสาวนฤมล คุณยัง  TCE10
79 B6306250 นางสาวณิชากานต์ บำรุงพิพัฒนพร  TCE10
80 B6307042 นางสาวศรัณยา เพ็ชรสุ่น  TCE10
81 B6307059 นางสาวนิพิชญา อยู่สุข  TCE10
82 B6307097 นางสาวขจีพรรณ อยู่คล้าย  TCE10
83 B6307141 นางสาวพิมพ์ยี่ษา หัสพิมพ์  TCE10
84 B6309817 นางสาวสุธาริณี รัตนสิริคุณ  TCE10
85 B6303853 นางสาววิจิตราพร ชินคำ  TCE10
86 B6317546 นางสาวนภาพร สมยา  TCE10
87 B6318536 นางสาวรัตติกาล นวลศรี  TCE10
88 B6319137 นางสาวนนทิชา มณีศรี  TCE10
89 B6322502 นางสาวรุจิรา กาทอง  TCE10
90 B6328269 นางสาวปยุดา แพงศรี  TCE10
91 B6321086 นายภูริน พันแจ้ง  Polymer Engineering10
92 B6300135 นายณัฐวุฒิ คำพินิจ  Polymer Engineering10
93 B6300494 นายกอบชัย ดวงนิล  Polymer Engineering10
94 B5803019 นางสาวพัชรี มณีวงษ์  PRODUCT DESIGN ENGINEERING10
95 B6335984 นายพลวัชร ยิ่งยง  PRECISION ENGINEERING10
96 B6304751 นายอนุชา เอี่ยมสะอาด  PRECISION ENGINEERING10
97 B6317003 นางสาวนัฐมล ป้องกัน  PRECISION ENGINEERING10
98 B6311278 นางสาวสุกัญญา ทองทำกิจ  PRECISION ENGINEERING10
99 B6310998 นางสาวกัญญพัชร ตาใจ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
100 B6307417 นางสาวปัทมา สืบสำราญ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
101 B6308223 นางสาวปภาวดี พึ่งเสือ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
102 B6303518 นางสาวอัศราพร วรสิทธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
103 B6325701 นายนันท์นภัส อยู่เย็น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
104 B6308810 นางสาวชลธิชา แป้นจันทร์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
105 B6306748 นางสาวปณิสรา สว่างโรจน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
106 B6318925 นางสาวทานตะวัน หงส์ทองคำ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
107 B6318499 นางสาวพินประภา โสโป  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
108 B6318772 นางสาวจรรยาภรณ์ ทาระมน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
109 B6334390 นางสาวอัจฉราพร เจริญทรัพย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
110 B6326777 นางสาวธนัชภรณ์ อัดจันทึก  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
111 B6303433 นายวัชรพล แดงทำดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
112 B6303440 นายชัยชนะ ผาบัวลี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
113 B6303457 นายธีรภัทร์ อั่วกลาง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
114 B6303471 นายธนัทณัฏฐ์ ธรรมเบญจพล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
115 B6307622 นายปรกรณ์ สุขพูนพร้อม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY60
116 B6308278 นายกิตติศักดิ์ คงคำวร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
117 B6305352 นายปรเมศวร์ ฉวนศรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
118 B6306601 นายจารุกิตติ์ วายุระกุล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
119 B6308315 นายนิวัฒน์ อ่ำปลั่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
120 B6303495 นายสิทธิโชค พรมจรรย์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
121 B6308797 นายเมธาสิทธิ์ ศรีโพธิ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
122 B6319038 นายเดชบดินทร์ สูนทอง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
123 B6328054 นายอัษฎางค์ รัตนชัย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
124 B6306984 นางสาวปริศนา ชาลีนิวัฒน์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
125 B6310707 นางสาวสุกัญญา แลตรง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
126 B6309244 นางสาวพรรณอร งามเลิศ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
127 B6020422 นายรุจิภาส จันทศิริ  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
128 B6309831 นางสาวประวัญญา พึ่งเทียน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
129 B6309763 นางสาวบุษยมาศ ใจบาน  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
130 B6303488 นางสาวชลธร ขุนน้อย  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
131 B6307820 นางสาวสุรางคนา ยาดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
132 B6303525 นางสาวฝันธิดา จันทวารี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
133 B6305987 นายปุณ บุญเกิด  PE10
134 B6332501 นายเบญจภูมิ วรินทราวาท  PE10
135 B6332648 นายพงศธร พลเหลา  PE10
136 B6308759 นายวีรภัทร ศรีจิตรานันท์  PE10
137 B6332860 นายมินทร์ธดา วงศ์สมุทร  PE10
138 B6332891 นายยศรัณย์ มงคลปทุมมาวดี  PE10
139 B6333096 นายวิษรุต อมาตยกุล  PE10
140 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE60
141 B6300166 นายเอกพงษ์ กองทอง  PE10
142 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE10
143 B6328030 นายณภัทร เคหฐาน  PE10
144 B6317010 นายธนวัฒน์ ปัดทุม  PE10
145 B6322533 นายเดชณรงค์ คำธิ  PE10
146 B6328368 นายตะวัน ชนาวัฒนานนท์  PE10
147 B6311711 นางสาวเมริสา นาจาน  PE10
148 B6306359 นางสาวนันทิสา พรมนัส  PE10
149 B6306458 นางสาวสโรชา ทศพิมพ์  PE10
150 B6304089 นางสาวพีระพรรณ ฟือสันเทียะ  PE10
151 B6304096 นางสาวจิราวรรณ โคตร์สมบัติ  PE10
152 B6309374 นางสาวสุภชา ดวงใจ  PE10
153 B6308933 นางสาวศิริลักษณ์ สวยรูป  PE10
154 B6304768 นางสาวอภิชญา เบียดนอก  PE10
155 B6326937 นางสาวเพ็ญพิชชา มหามนต์  PE10
156 B6308841 นางสาวอรณิชา พานวงศ์  PE10
157 B6331818 นางสาวจุฑามาศ รัตนโชติ  PE10
158 B6306861 นางสาววิดาพร ขจรภพ  PE10
159 B6323004 นางสาวจิรฐา วงศ์สุวรรณ  PE10
160 B6317041 นางสาวพนิดา ชื่นตา  PE10
161 B6317669 นางสาวกานต์ธินันท์ บุญศรี  PE10
162 B6317300 นางสาวอริสรา ภูศรี  PE10
163 B6316945 นางสาวทิพย์อาภา แป้นไทย  PE10
164 B6328016 นางสาวธัญสิริ ธรรมศร  PE10
165 B6328733 นางสาวเฟาซียะ ราเซะบิง  PE10
166 B6335045 นางสาวอารียา มิ่งมิตรวัน  PE10
167 B6334468 นางสาวศิรัญยา จันทรัตน์  PE10
168 B6317393 นางสาวศุภาพิชญ์ บรรยงค์  PE10
169 B6328023 นางสาวพิจิตรา พาลี  PE10
170 B6326661 นางสาววิภาพร วงษ์ชา  PE10
171 B6309848 นายสหบดี สมสู่  PE10
172 B6334536 นายอิทธิพงษ์ ตรีวัฒนางกูร  N/A10
173 B6335694 นายอัครวิชญ์ เจริญพันธ์  N/A10
174 B6335748 นายบุญญฤทธิ์ ไชยทองศรี  N/A10
175 B6322601 นายธีรพงศ์ สิงห์โคตร  N/A10
176 B6322670 นายเจษฎาภรณ์ ทาปทา  N/A10
177 B6322687 นายณัฐกานต์ แทนสระน้อย  N/A10
178 B6317409 นายปุณณเมธ งามดี  N/A10
179 B6317416 นายเจษฎา กิ้วลาดแยง  N/A10
180 B6327163 นายภูริชกร เนตรากูล  N/A10
181 B6325817 นายธราดร ศิริจันดา  N/A10
182 B6325954 นายญาณวิชญ์ เมืองเจริญ  N/A10
183 B6326166 นายภาณุ พึ่งมาก  N/A10
184 B6326258 นายสรศักดิ์ มอบสูงเนิน  N/A10
185 B6326418 นายบูรณ์สิวรรธ ขำทัพ  N/A10
186 B6326593 นายครุนัย เสือดี  N/A10
187 B6326708 นายคมชาญ ดีไพร  N/A10
188 B6326722 นายชลันธร ชัยสงคราม  N/A10
189 B6326876 นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์พาณิชย์  N/A10
190 B6327156 นายสืบศักดิ์ นิพาเต  N/A10
191 B6327187 นายชลธร กระสังข์  N/A10
192 B6333119 นายวุฒิชัย ใจนวล  N/A10
193 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A10
194 B6333454 นายเอเซีย รุ่งเกียรติธนโชติ  N/A10
195 B6332914 นายรัฐกานต์ มังกิจ  N/A10
196 B6332945 นายลัทธสิทธิ์ ยิ้มเกียรติ  N/A10
197 B6308995 นายเทพพิทักษ์ เเววสูงเนิน  N/A10
198 B6309039 นายสุวรรณภูมิ ยาบัว  N/A10
199 B6304928 นายธนิน บุญพาวัฒนา  N/A10
200 B6305086 นายชติพนธ์ เหล่าเจริญ  N/A60
201 B6310349 นายณัฐชนนท์ สุบิน  N/A10
202 B6310363 นายณัฎฐากร ยานแก้ว  N/A10
203 B6310424 นายจิตรเทพ สนทอง  N/A10
204 B6331733 นายกิตติคุณ กงจักร์  N/A10
205 B6331757 นายจักรพงศ์ เขียนสันเทียะ  N/A10
206 B6331917 นายชัชวาลย์ ครองยุติ  N/A10
207 B6332099 นายณัฐพล ปิยะนันท์  N/A10
208 B6332167 นายทิวทัศน์ ปัดทำ  N/A10
209 B6332181 นายธนดล บุญคุ้มครอง  N/A10
210 B6332297 นายธรรมปพน อื้อประเสริฐ  N/A10
211 B6322885 นายธีระบูรณ์ ตันติกุลวิจิตร  N/A10
212 B6322946 นายประกอบ ฤกษ์งาม  N/A10
213 B6323080 นายวุฒธิโรจน์ อูมกระโทก  N/A10
214 B6317058 นายนวมินทร์ เวชประสิทธิ์  N/A10
215 B6317065 นายธีรเมธ วงษ์หาแก้ว  N/A10
216 B6317140 นายภราดร ชอบงาน  N/A10
217 B6300722 นายพลวัฒน์ ชาจันทึก  N/A10
218 B6300890 นายอิศรานนท์ ทำเลนา  N/A10
219 B6307929 นายกัญยกร ตุทำ  N/A10
220 B6323134 นายปฐมภพ บุญณรงค์  N/A60
221 B6317454 นายจีรยุทธ ส่องกระโทก  N/A10
222 B6327866 นายพุฒิพงศ์ ศิริดล  N/A10
223 B6317867 นายพัชร สุนทรนนท์  N/A10
224 B6317911 นายวริทธิ์ธร วงศ์นอก  N/A10
225 B6317928 นายกิตติภพ พันธุ์มุง  N/A10
226 B6317959 นายณัฐดนัย ราชรักษ์  N/A10
227 B6317980 นายวุฒิภัทร เกลียวทอง  N/A10
228 B6317645 นายรวิภาส ชมนาวัง  N/A10
229 B6318031 นายศิวัช วงศ์ทองเจริญ  N/A10
230 B6318710 นายภูวนัย เเสนดี  N/A10
231 B6318178 นายชลิต ชนะจอหอ  N/A10
232 B6317263 นายเอกณัฐพัชร์ ภควัฒน์ภูติ  N/A10
233 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A10
234 B6321079 นายอัษฎาวุฒิ ขจรกลิ่น  N/A10
235 B6318727 นายรัชพล ชาติชนะ  N/A10
236 B6318802 นายรัฐพงษ์ ทัพรัตน์  N/A10
237 B6316891 นายณัฐวัศ สาธุพันธ์  N/A10
238 B6316938 นายจารึก แย้มประดิษฐ์  N/A10
239 B6321185 นายชินวัตร บัวชัย  N/A60
240 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A10
241 B6321871 นายจิรายุ เต่าอ่อน  N/A10
242 B6321284 นายกิตติ ครุฑใจกล้า  N/A10
243 B6321635 นายคงกระพัน ใช้ช้าง  N/A10
244 B6322090 นายศิริโชค เรืองเดช  N/A10
245 B6322137 นายภูเบศ ศรีประสงค์  N/A10
246 B6322175 นายพีรพล ช่างไม้  N/A10
247 B6328146 นายชัชภิมุก พิมพ์มหา  N/A10
248 B6328245 นายพีรณัฐ วาชรัตน์  N/A60
249 B6328597 นายนภวรรษ ทองเชื้อ  N/A10
250 B6326333 นายนรินทร์ วงษ์ศรี  N/A10
251 B6334246 นายธีรธม สายสุจริต  N/A10
252 B6334284 นายโชคทวี เพชรไพร  N/A10
253 B6334314 นายฤทธิดล ดนตรี  N/A10
254 B6334383 นายชญานิน ตั้งจารุศรีธราธร  N/A10
255 B6334529 นายพุฒิพงศ์ เล็กทรัพย์  N/A10
256 B6318420 นางสาวณัฏฐธิดา ราศรี  N/A10
257 B6318444 นางสาวหทัยชนก รื่นรมย์  N/A10
258 B6318543 นางสาวกัญญาณี สิงห์วิสัย  N/A10
259 B6318567 นางสาวพิมพ์ชนก ศรีวารี  N/A10
260 B6318093 นางสาวเมษา เนตรปัญจะ  N/A10
261 B6318154 นางสาวปิติญาพร เหมสมัคร  N/A10
262 B6319090 นางสาวนงนภัส นามวิชัย  N/A10
263 B6319106 นางสาวชลธิชา แซวรัมย์  N/A10
264 B6316884 นางสาวมาริณี ขาพิมาย  N/A10
265 B6316907 นางสาวปิยะธิดา ศรีสวัสดิ์  N/A10
266 B6316921 นางสาวนาราพรหม เหลืองภิรมย์  N/A10
267 B6327613 นางสาวธารทิพย์ บุญก้อน  N/A60
268 B6321246 นางสาวจันทิมา ทองสันเทียะ  N/A10
269 B6327705 นางสาวชญาน์นันท์ มาตย์มูล  N/A10
270 B6328238 นางสาวบัณฑิตา เพชรบุรมย์  N/A10
271 B6321772 นางสาวสุนิสา พูลแก้ว  N/A10
272 B6321789 นางสาวณัฐธยาน์ สามชม  N/A10
273 B6321888 นางสาวหทัยรัตน์ ขุริรัง  N/A10
274 B6321338 นางสาวสุธาสินี แก้วใส  N/A10
275 B6321444 นางสาวขวัญใจ กฤษดี  N/A10
276 B6327996 นางสาวซิโมน่า นามห่อ  N/A10
277 B6327576 นางสาวขวัญจิรา สุโพธิณะ  N/A10
278 B6326692 นางสาววาสนา บัวกอง  N/A10
279 B6328740 นางสาวอุไรพร ทองละออ  N/A10
280 B6335670 นางสาวรัชนันทน์ จันทรโสม  N/A10
281 B6335793 นางสาวอนันตยา แท่งหอม  N/A10
282 B6335915 นางสาวธัญญารัตน์ พรหมสำเภา  N/A10
283 B6322632 นางสาวพรไพลิน กลางบัว  N/A10
284 B6336189 นางสาวกาญจนา ฮุยน้อย  N/A10
285 B6317447 นางสาวสุรัชนา แสงสีอ่อน  N/A10
286 B6328412 นางสาวพรชิตา ปานเขียว  N/A10
287 B6325732 นางสาวสิริกัญญา หงษ์เจริญ  N/A10
288 B6325787 นางสาววรัญญา จันทร์ทวี  N/A10
289 B6325800 นางสาวศลิษา พงษ์บัว  N/A10
290 B6326241 นางสาวสุภาวิดา เจียมภักดี  N/A60
291 B6326630 นางสาวชุติกาญจน์ ผลนา  N/A10
292 B6326890 นางสาววิภาพร ติ๊กคล้าย  N/A10
293 B6327347 นางสาวพิชญา ประสระบาล  N/A10
294 B6327460 นางสาวดวงเดือน ยศรุ่งเรือง  N/A10
295 B6300562 นางสาวพิชุดา วงศ์ประเทศ  N/A10
296 B6307936 นายธนภูมิ คงใหม่  N/A10
297 B6307943 นายจิรศักดิ์ เจริญศรี  N/A10
298 B6304010 นายธราเทพ จันสีดา  N/A60
299 B6306342 นายนพรัตน์ ความหมั่น  N/A10
300 B6304126 นายประกาศิต คงนาวัง  N/A10
301 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A10
302 B6305932 นายภูดิษกรณ์ นพคุณ  N/A10
303 B6305963 นายศิรศักดิ์ เมืองสุวรรณ  N/A10
304 B6309152 นายรัตติโชติ บุญสิงห์  N/A60
305 B6306120 นายศักดิ์สิทธิ์ กฤตเวทิน  N/A10
306 B6310172 นายนันทวัฒน์ ก้อนโทนพะเนา  N/A10
307 B6310516 นายปณัย มีทรัพย์  N/A10
308 B6310530 นายธนเดช สุวรรณบล  N/A10
309 B6304263 นายอรรถพล นามจัด  N/A10
310 B6309534 นายเจตพล สุขขุ่ย  N/A60
311 B6307493 นายเทพพิทักษ์ จำปาจันทร์  N/A10
312 B6307011 นายปุณณวิช โภชน์เกาะ  N/A10
313 B6307387 นายธนวัฒน์ วัลลภ  N/A60
314 B6331979 นายฐนวรรสณ์ ซ่อนกลิ่น  N/A10
315 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A10
316 B6332419 นายนราธิป ประกิ่ง  N/A10
317 B6332730 นายพัสกร เชาวนะพานิช  N/A10
318 B6332884 นายยงวุฒิ พัฒนะคุณกนก  N/A10
319 B6333027 นายวัชพล ไชยวาล  N/A10
320 B6334994 นางสาวอัซรอน ซามุดรา  N/A10
321 B6311087 นางสาวนวพร กองศิริ  N/A10
322 B6311094 นางสาวจตุพร สู่สุข  N/A10
323 B6305406 นางสาวจริยาพร คำหล่อ  N/A60
324 B6311476 นางสาวปณิตา ปักษาชาติ  N/A10
325 B6311483 นางสาวนริศรา ศรีสง่า  N/A12
326 B6308612 นางสาวพิมพ์ลภัส ศิริพานิช  N/A10
327 B6311377 นางสาวปิยะนัฐ นามมนตรี  N/A10
328 B6311407 นางสาวกนกวรรณ ลิ้มมณี  N/A10
329 B6311766 นางสาวธีรตา ถาวร  N/A10
330 B6305260 นางสาวนภัครมัย ชัยภิบาล  N/A10
331 B6305284 นางสาวสุภัสสรา นนท์ขุนทด  N/A10
332 B6305345 นางสาวปิยธิดา ศาลางาม  N/A10
333 B6305376 นางสาวเบญจมาศ ภูพานเพชร  N/A10
334 B6309329 นางสาวบุญฑริก พนมใส  N/A60
335 B6310745 นางสาวณัชชากร บุญใหญ่  N/A10
336 B6310806 นางสาวภัทรลดา ตลาดแก้ว  N/A10
337 B6307219 นางสาวกัญญาภัทร กาพล  N/A10
338 B6306144 นางสาวนาริสา นวลปักศรี  N/A60
339 B6310110 นางสาวปาริชาติ เจ้งฮ้อ  N/A10
340 B6309190 นางสาวพรวณา เภตรา  N/A10
341 B6309206 นางสาวสุทธิดา ตัณทะกูล  N/A10
342 B6308919 นางสาวสุพัตรา หารอาจ  N/A10
343 B6303709 นางสาวกิติยามล รวงงาม  N/A10
344 B6304799 นางสาวปรัชชิญญา เหิดขุนทด  N/A10
345 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A10
346 B6309619 นางสาวเจนจิรา สุขบรรเทิง  N/A10
347 B6304829 นางสาวสัตกมล เพ็งธรรม  N/A10
348 B6307509 นางสาวพัชรินทร์ บุญมา  N/A10
349 B6307271 นางสาววัลภร ไชยแพทย์  N/A10
350 B6306960 นางสาววิยะดา เสาะด้น  N/A10
351 B6314828 นางสาวพิมพ์ชนก สำราญจริง  N/A10
352 B6310929 นางสาวอินทิรา ทรงราษี  N/A10
353 B6310936 นางสาวพิชญาภา อินทร์จันดา  N/A10
354 B6307349 นางสาวณัฐมน โคตรมี  N/A10
355 B6311254 นางสาววิชญาดา บุดดาดวง  N/A10
356 B6304300 นางสาวสุภาภรณ์ เทียนหอม  N/A60
357 B6314866 นางสาวน้ำเพชร สมยืน  N/A10
358 B6305703 นางสาวชรินรัตน์ ศรีสุวรรณ์  N/A60
359 B6332327 นางสาวธิดารัตน์ นิยมเหมาะ  N/A10
360 B6332440 นางสาวนัชนิภา บุญปลูก  N/A10
361 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A10
362 B6306885 นางสาวอารีรัตน์ รังกระโทก  N/A10
363 B6303815 นางสาวพิมพ์ลภัส เดชเสน  N/A10
364 B6303839 นางสาวกนกทิพย์ เเย้มทัศน์  N/A10
365 B6332211 นางสาวธนพร จอหวัง  N/A10
366 B6332228 นางสาวธนพร ลิ้วขอนแก่น  N/A10
367 B6318345 นางสาวศศิพร กิตติเวทยานุสรณ์  N/A10
368 B6317171 นางสาวศศิวิมล อินทำนุ  N/A10
369 B6317249 นางสาวพรรณิษา วิชัยรัมย์  N/A10
370 B6322915 นางสาวปักรักษ์ นิมนต์รัมย์  N/A10
371 B6322953 นางสาวณัฎฐณิชา ทองมหา  N/A10
372 B6322342 นางสาวอินทิรา มุ่งพึ่งกลาง  N/A10
373 B6322359 นางสาวศศิกานต์ ตั้งตระกูลปรีชา  N/A10
374 B6322366 นางสาวศิริรัญญา เมืองพระฝาง  N/A10
375 B6317096 นางสาวศุภสุดา ยืนยงค์  N/A10
376 B6317157 นางสาวศรุตา มาภักดี  N/A60
377 B6317164 นางสาวสรัสวดี เทวงศา  N/A10
378 B6300142 นางสาวสรนันท์ บุญมาก  N/A10
379 B6319007 นางสาวปาริฉัตร แก้วหานาม  N/A10
380 B6323103 นางสาวเมธาวี หลักทอง  N/A10
381 B6317881 นางสาวชลธิชา ไพเราะ  N/A10
382 B6317935 นางสาวเพ็ญพิชชา ป่าธนู  N/A10
383 B6323141 นางสาวทองทิพย์ แหล่งสนาม  N/A10
384 B6307332 นางสาววรรณิภา เบ้าจันทึก  Metallurgical Engineering10
385 B6306854 นางสาวปวีณา ศรีเตชะ  Metallurgical Engineering10
386 B6309084 นางสาวพิยดา ตาดี  Metallurgical Engineering10
387 B6317232 นางสาวณิชานาฏ โพร้งน้อย  Metallurgical Engineering10
388 B6300647 นางสาวเบญญาภา จันทะโยธา  Metallurgical Engineering10
389 B6335755 นางสาวอชิรญา ไชยรัตน์  Metallurgical Engineering10
390 B6300692 นางสาวสุนันทรา ทุญาทิโก  Metallurgical Engineering10
391 B6319045 นางสาวสุธารทิพย์ สูงสันเขตร  Metallurgical Engineering10
392 B6317829 นางสาวมณฐกานต์ คำจันทร์  Metallurgical Engineering10
393 B6316914 นางสาววนุษรา สุขมหาหลวง  Metallurgical Engineering10
394 B6318864 นางสาวธาราทิพย์ คำชนะ  Metallurgical Engineering10
395 B6328627 นางสาววรัมพร นุชนงค์  Metallurgical Engineering10
396 B6334321 นางสาวพรรณษร ช่วยเลื่อม  Metallurgical Engineering10
397 B6334444 นางสาวธัญญลักษณ์ ศิลปักษา  Metallurgical Engineering10
398 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering10
399 B6007805 นายนิมิต กุลบุตร  Metallurgical Engineering10
400 B6307905 นายปภาวิน มหาบารมีสกุล  Metallurgical Engineering10
401 B6335007 นายอามีร สาและ  Metallurgical Engineering10
402 B6308254 นายธีรเดช นามรม  Metallurgical Engineering10
403 B6310271 นายพิสิฐ ขวัญดี  Metallurgical Engineering10
404 B6309657 นายวีรยุทธ รัตนวงศ์  Metallurgical Engineering10
405 B6310042 นายกิตติศักดิ์ ขุนทอง  Metallurgical Engineering10
406 B6310059 นายอริยพล ประสารฉ่ำ  Metallurgical Engineering10
407 B6308544 นายศุภกฤต ธาตุรักษ์  Metallurgical Engineering10
408 B6308582 นายสหรัฐ วัฒนศึกษา  Metallurgical Engineering10
409 B6307486 นายวงศกร เขตนอก  Metallurgical Engineering10
410 B6332358 นายธีรภัทร์ รอดเลิศไร้  Metallurgical Engineering10
411 B6306922 นายจีรศักดิ์ ภูเฮืองแก้ว  Metallurgical Engineering10
412 B6332754 นายพีรณัฐ ยอดบุรุษ  Metallurgical Engineering10
413 B6332952 นายลิขสิทธิ์ รักความซื่อ  Metallurgical Engineering10
414 B6333195 นายสถาพร ทรัพย์สิน  Metallurgical Engineering10
415 B6333232 นายสิทธิพงษ์ วิชัยศร  Metallurgical Engineering10
416 B6304942 นายศุภกร สวามีชัย  Metallurgical Engineering10
417 B6310417 นายรัฐภัทร ขอดทอง  Metallurgical Engineering10
418 B6332150 นายทัศพล ประชานันท์  Metallurgical Engineering10
419 B6322816 นายสาโรช นิ่มตระกูล  Metallurgical Engineering10
420 B6318338 นายศิลา บัวภา  Metallurgical Engineering10
421 B6318932 นายกานต์ สีหาวัฒน์  Metallurgical Engineering10
422 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering10
423 B6323738 นายปนวัตร โพธิ์ภู่  Metallurgical Engineering10
424 B6318017 นายกฤษณพันธ์ บุญกัณฑ์  Metallurgical Engineering10
425 B6322779 นายวีรพงษ์ บรรลือทรัพย์  Metallurgical Engineering10
426 B6317324 นายธนโชติ ชมนาวัง  Metallurgical Engineering10
427 B6321208 นายอธิสราภิวัฒน์ พลศรี  Metallurgical Engineering10
428 B6316853 นายนิติธร ต่อชีพ  Metallurgical Engineering10
429 B6316983 นายชานนท์ วงศ์กล้า  Metallurgical Engineering10
430 B6322106 นายชนาธิป กำประโคน  Metallurgical Engineering10
431 B6322243 นายพงศ์ทรัพย์ ศรีตะสังข์  Metallurgical Engineering10
432 B6334185 นายตะวัน กำจอน  Metallurgical Engineering10
433 B6334963 นายสันต์ภพ มณีเนตร  Metallurgical Engineering10
434 B6336073 นายอลงกรณ์ สดศรีประเวศ  Metallurgical Engineering10
435 B6336110 นายไวทยา โสมอินทร์  Metallurgical Engineering10
436 B6322663 นายจิรสิน จึงตระกูล  Metallurgical Engineering10
437 B6326388 นายวีรวัฒน์ พลับยินดี  Metallurgical Engineering10
438 B6326180 นายพิพัฒพงศ์ ประดับมุข  Metallurgical Engineering10
439 B6333447 นายเอกพงศ์ วงซุย  Metallurgical Engineering10
440 B6305499 นางสาวอินทิรา ชุมกลาง  Metallurgical Engineering10
441 B6306298 นางสาวอนุสรา จ่าวงษ์  Metallurgical Engineering10
442 B6305307 นางสาวพนัสชลญ์ จิตรัว  Metallurgical Engineering10
443 B6306489 นางสาวปณิตา ลุนดาพร  Metallurgical Engineering10
444 B6306526 นางสาวนฤมล ไชยภักดิ์  Metallurgical Engineering10
445 B6303945 นางสาวศิริลักษณ์ ชัยศิริ  Metallurgical Engineering10
446 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering10
447 B6303686 นางสาวจุฑากร กุลเกียรติประเสริฐ  Metallurgical Engineering10
448 B6314873 นางสาวณิชกมล สังข์ทอง  Mechatronics Engineering10
449 B6318109 นายไชยวัฒน์ วิมาโคกกรวด  Mechatronics Engineering10
450 B6332198 นายธนดล เฟื่องนวกิจ  Mechatronics Engineering10
451 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering10
452 B6302153 นางสาวมณฑิตา สบู่ม่วง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
453 B6328436 นายชัยชนะ ธานีกรภัทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
454 B6311414 นางสาวอารยา เพิ่มพูล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
455 B6311452 นางสาวกนกวรรณ แสงหม้อ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
456 B6311049 นางสาวปิยดา นาคโขนง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
457 B6311070 นางสาวจตุษตา พุ่มพะเนิน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
458 B6304102 นางสาวพัชราวดี ชาลีพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
459 B6309824 นางสาวนภัสสร ติงสะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
460 B6318826 นางสาวปิยรัตน์ วิศรียา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
461 B6310523 นางสาวปุณยาพร สุวรรณศรี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
462 B6304270 นางสาวจวงจันทร์ บ่อไทย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
463 B6307615 นางสาววสิกา ฉ่ำฉิมพลี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
464 B6302290 นางสาวพิชญ์พิมล เด่นสรศิริ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
465 B6302320 นางสาวมินท์ตรา นันทะพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
466 B6307370 นางสาวนัจจรีย์ มีเพียร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
467 B6308865 นางสาวนัทธมน ผลวิเศษพรสุข  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
468 B6317973 นางสาวณิชารีย์ ลีสม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
469 B6318574 นางสาวลัฏฐรินทร์ ทับวิเศษ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
470 B6317317 นางสาวจุฑาลักษณ์ เจียรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
471 B6322076 นางสาวสินีณัฐ บุญตาแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
472 B6326906 นางสาวรวิวรรณ พรหมรศ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
473 B6311599 นายปรัชญา อมฤทธิ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
474 B6311667 นายทัพยา พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
475 B6305482 นายปัณณธร เจียรวงศ์สกุล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
476 B6311735 นายชนินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
477 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
478 B6306212 นายจิรพนธ์ ศิลประกอบ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
479 B6310066 นายอรชุน ภูผานิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
480 B6307233 นายธนกฤต ภัทรกิจนิรันดร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
481 B6302238 นายนาคินทร์ พรหมบุตร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
482 B6302948 นายธนวัฒน์ บุญปัน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
483 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
484 B6306878 นายเจษฎา มาธุพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
485 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
486 B6303891 นายจิรกิตติ์ สมดี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
487 B6309046 นายศุภกร ทะรีรัมย์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
488 B6305185 นายธวัชชัย บัวประทุม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
489 B6310486 นายจีรวัฒน์ วงษารี  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
490 B6331665 นายกฤษกร ใจงูเหลือม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
491 B6332242 นายธนภูมิ เที่ยงธรรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
492 B6317706 นายฐิติพันธุ์ โสตะวงศ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
493 B6304676 นายคณิศร หอมขจร  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
494 B6323714 นายสุภัทรชัย ศรีจันทร์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
495 B6317799 นายพีรพัฒน์ คำขันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
496 B6318161 นายธัญณภัทร นิ่มสำราญ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
497 B6318833 นายอรรถพล สุระวิชัย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
498 B6321703 นายธนวัฒน์ กรมทำมา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
499 B6202392 นายณัฐกร ไชยแสง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
500 B6304973 นางสาวสุพรรษา คงเพียรธรรม  ME10
501 B6309008 นางสาวปิยธิดา โพธิษา  ME10
502 B6322908 นางสาวปาริชาติ พรมการ  ME10
503 B6317539 นางสาววรรณิศา จินาวรณ์  ME10
504 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME10
505 B6302177 นางสาวโชติกา โชติกันจานิจ  ME10
506 B6302191 นางสาวสุพรรษา คงเครือ  ME10
507 B6328535 นางสาวดวงฤทัย โพธารส  ME10
508 B6320065 นายอนิรุจย์ ศรีสะอาด  ME10
509 B6303280 นายทรงสิทธิ์ ศรีไพร  ME10
510 B6309350 นายก้องหล้า เบ้าทอง  ME10
511 B6309930 นายภูมินทร์ ปาปะแพ  ME10
512 B6325848 นายธนัท ฤทธิ์ถาวร  ME10
513 B6321413 นายธนพล ทองเพชร  ME10
514 B6306175 นายทศทิตย์ อัตฤทธิ์  ME10
515 B6308322 นายณัฐวุฒิ บุหรัน  ME10
516 B6302252 นายขรรชัย ทัศนไพบูลย์  ME10
517 B6302283 นายปฏิพัทธ์ กรีรัมย์  ME10
518 B6310899 นายพงศ์นริศร์ ราชจันทร์  ME10
519 B6306953 นายวุฒิพงษ์ คงทอง  ME10
520 B6306991 นายธีรพล หวังดี  ME10
521 B6308698 นายพรเทพ ศรีแจ่มดี  ME10
522 B6308704 นายทรงชัย มังตะคุ  ME10
523 B6332983 นายวรพรต นาสุริวงค์  ME10
524 B6306625 นายภาคภูมิ แก้วประเสริฐ  ME10
525 B6332693 นายพรลภัส กนกพรพาณิชย์  ME10
526 B6331887 นายชลชาติ ยศทะแสน  ME10
527 B6318352 นายเมษา ร่วมกระโทก  ME10
528 B6300548 นายวสันต์ แม่นชัยภูมิ  ME10
529 B6322939 นายณัฐสิทธิ์ ศรีงามเมือง  ME10
530 B6301934 นายพฤทธ์ หริ่งกระโทก  ME10
531 B6318994 นายภาณุวิชญ์ ฤทธาพรม  ME10
532 B6321734 นายอภิรักษ์ จุลมาศ  ME10
533 B6322281 นายณัฐวุฒิ ปุรำพะกา  ME10
534 B6321741 นายวิทยา แสนจันทร์  ME10
535 B6321895 นายยุทธการ ชาวงษี  ME10
536 B6322625 นายธัชนนท์ มณีวงค์  ME10
537 B6317430 นายเอกองค์ คำสวาท  ME10
538 B6326104 นายนนท์ปวิธ แตงชุ่ม  ME10
539 B6326586 นายจิรายุส ยืนสุข  ME10
540 B6307783 นางสาวธัญพิชชา แขนสูงเนิน  ME10
541 B6303266 นางสาวศศิธร บุญคล้าย  ME10
542 B6308100 นางสาวเกวลิน อิ่มผ่อง  ME10
543 B6308179 นางสาวธนกร พงศ์พันธ์พาณิชย์  ME10
544 B6303228 นางสาวกันยารัตน์ กันทอง  ME10
545 B6306106 นางสาวปรมาภรณ์ ณ ราชสีมา  ME10
546 B6308957 นางสาวพัชรี ญาติโสม  ME10
547 B6307110 นางสาวธารณา ชาวโคราช  ME10
548 B6332310 นางสาวธัญสิริ ศรีตะ  ME10
549 B6332433 นางสาวนฤมล ดวงราช  ME10
550 B6308773 นางสาวญาณิศา ไพรีรณ  ME10
551 B6332082 นางสาวณัฐธิดา เดือนเพ็ญ  ME10
552 B6309183 นายสืบสกุล ณรงค์ศักดิ์  IE10
553 B6304539 นายภูมิพัฒน์ ชวนินทวิสุทธิ์  IE10
554 B6311209 นายธีรพัฒน์ สมนันท์  IE10
555 B6303860 นายพชรพล ปุยอบ  IE10
556 B6300616 นายรัฐธรรมนูญ ทองศรี  IE10
557 B6317751 นายธีรภัทร สุขสวัสดิ์วงษ์  IE10
558 B6325633 นายธีรภัทร์ หิรัญยะนันท์  IE10
559 B6323790 นายเมธิชัย จำชาติ  IE10
560 B6318260 นายธัชนนท์ ลาภมูล  IE10
561 B6307806 นางสาวณีรนุช ภากุล  IE10
562 B6311438 นางสาวสมสุดา สิริเจริญทรัพย์  IE10
563 B6312008 นางสาวลลิดา ชัยจันทึก  IE10
564 B6303464 นางสาวเพชรมณี สีเหลือง  IE10
565 B6308117 นางสาวชลธิชา ชาวนา  IE10
566 B6305291 นางสาวปวีณา ทมกระโทก  IE10
567 B6305338 นางสาวปวีณา แจ่มดวง  IE10
568 B6309725 นางสาวดาหวัน วรสาร  IE10
569 B6309732 นางสาวจันทรัสม์ ช่างบุ  IE10
570 B6309756 นางสาวศิวพร ทรัพย์ถาวร  IE10
571 B6304898 นางสาวกนกวรรณ แก้วรัตน์  IE10
572 B6304355 นางสาวพิมรพัทธ์ สมนาม  IE10
573 B6304362 นางสาวชลธิชา สำราญรื่น  IE10
574 B6304447 นางสาวเข็มอักษร โพธิ์มาตร  IE10
575 B6310547 นางสาวนลิน พัดสาริกิจ  IE10
576 B6304713 นางสาวเกศแก้ว ผลจำปา  IE10
577 B6309633 นางสาวนราพร จุลเพ็ชร  IE10
578 B6308391 นางสาววิภาวรรณ คชวรรณ์  IE10
579 B6304317 นางสาวภรัณยา พลอินทร์  IE10
580 B6332938 นางสาวลภัสสิรี วรรณวิจิตร์  IE10
581 B6333041 นางสาววาสนา สังคะหะ  IE10
582 B6303877 นางสาวจิรารัตน์ ผ่องทอง  IE10
583 B6304980 นางสาวนิโลบล พลศรีราช  IE10
584 B6317560 นางสาวเยาวลักษณ์ พายคง  IE10
585 B6317621 นางสาวอภิญญา พิสัยพันธ์  IE10
586 B6318505 นางสาวพรศิริ กองทองนอก  IE10
587 B6318192 นางสาวพิมพิกา สีสัน  IE10
588 B6318741 นางสาวพรทิวา รุ่งสุวรรณเดช  IE10
589 B6318758 นางสาวพันมณี อันศิริ  IE10
590 B6322250 นางสาวสุวรรณี บุญจูง  IE10
591 B6328610 นางสาวพชิรา ณ น่าน  IE10
592 B6334482 นางสาวจุฑามาศ กองศิริ  IE10
593 B6322571 นางสาวอมิตตา เต๊าะกระโทก  IE10
594 B6322731 นางสาวเบญจมาศ พวงทวาย  IE10
595 B6327132 นางสาวพัชรา บุญล้อม  IE10
596 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE10
597 B6307899 นายอินทรชิต วงศ์แก้ว  IE10
598 B6305925 นายพีรพัฒน์ เสโนฤทธิ์  IE10
599 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE10
600 B6308452 นายรัชชานนท์ จิตถา  IE10
601 B6008574 นางสาวจิตรลดา จำปา  Geological Engineering10
602 B6327408 นายณัฐพล ทีคำแก้ว  Geological Engineering10
603 B6307776 นางสาวศิรภัสสร มีแดนไผ่  Geological Engineering10
604 B6311469 นางสาวเกศวรินทร์ แสงทิม  Geological Engineering10
605 B6311568 นางสาวปรียานุช ถนนพุดซา  Geological Engineering10
606 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering10
607 B6306380 นางสาวกรศิรา โถดาสา  Geological Engineering10
608 B6304553 นางสาวปภาดา ทาตัน  Geological Engineering10
609 B6310004 นางสาวชมภูนุช วิจันทร์  Geological Engineering10
610 B6310011 นางสาวศิรภัสสร จันทร์อุบล  Geological Engineering10
611 B6308803 นางสาวเบญจภรณ์ ประเสริฐสังข์  Geological Engineering10
612 B6332976 นางสาววรดา ตะเย๊าะ  Geological Engineering10
613 B6331825 นางสาวจุฑามาศ เหง่าหนองทุ่ม  Geological Engineering10
614 B6322854 นางสาวปิยะฉัตร ทัศบุตร  Geological Engineering10
615 B6317577 นางสาวแวววิภา โสชะดา  Geological Engineering10
616 B6318611 นางสาววิมลศิริ เฉิดจังหรีด  Geological Engineering10
617 B6321215 นางสาวอาภาวดี จันทะดวง  Geological Engineering10
618 B6321758 นางสาวเบญญาภา มาจิตต์  Geological Engineering10
619 B6321840 นางสาวณัฐวดี ทองอินทร์แก้ว  Geological Engineering10
620 B6328320 นางสาวพัชรีภรณ์ สุขเกษม  Geological Engineering10
621 B6327262 นางสาวปวรรัตน์ ไชยรัตน์  Geological Engineering10
622 B6335717 นางสาวกุลปริยา ชัยปรีชา  Geological Engineering10
623 B6013608 นายกฤษฎิ์ ศรีโสภณ  Geological Engineering10
624 B6025458 นายปฏิญญา รุ่งเรืองศิลป์  Geological Engineering10
625 B6018832 นายชานน ปิยะวงศ์  Geological Engineering10
626 B6311681 นายณัชพล โสภากุล  Geological Engineering10
627 B6304683 นายสุทธินันท์ อาจเดช  Geological Engineering10
628 B6304706 นายนฤบดินทร์ สิงห์ปั้น  Geological Engineering10
629 B6332617 นายปิยะนัฐ ภวภูตานนท์  Geological Engineering10
630 B6305062 นายธิติวุฒิ อินทุภูติ  Geological Engineering10
631 B6331832 นายเจนวิทย์ คุ้มตะบุตร  Geological Engineering10
632 B6321390 นายวุฒิพล คงเป็นนิจ  Geological Engineering10
633 B6322083 นายณัฐนนท์ หอมชะเอม  Geological Engineering10
634 B6327248 นายอภิสิทธิ์ สิงห์ศิลป์  Geological Engineering10
635 B6001452 นางสาวสิรินันท์ ศรีอุดร  Geological Engineering10
636 B5916238 นายมณเฑียร เผ่าเมือง  Environmental Engineering10
637 B6002473 นางสาวเครือวัลย์ สุขเจริญ  Environmental Engineering10
638 B6009250 นางสาวมัชฌิมา ปัญญาจักร์  Environmental Engineering10
639 B6007645 นางสาวชนาธินาถ โมซา  Environmental Engineering10
640 B6015398 นางสาววิภาพร ชามะรัตน์  Environmental Engineering10
641 B6012977 นางสาวจริยา รักษ์สิทธิ์  Environmental Engineering10
642 B6014858 นางสาววิชุดา รัตนัง  Environmental Engineering10
643 B6019662 นางสาวศฤงคาร วาตรีบุญเรือง  Environmental Engineering10
644 B6311124 นางสาวจิราพร สัญญาปลื้ม  Environmental Engineering10
645 B6305437 นางสาวฐานมาส ชื่นฤดี  Environmental Engineering10
646 B6307684 นางสาวมิรันตรี บุตรทองดี  Environmental Engineering10
647 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering10
648 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering10
649 B6311810 นางสาวกมลวรรณ ยศสูงเนิน  Environmental Engineering10
650 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering10
651 B6311858 นางสาวจุฑามาศ กล่อมใจ  Environmental Engineering10
652 B6311865 นางสาวพิมพ์วรีย์ อุดยะเขื่อน  Environmental Engineering10
653 B6311896 นางสาวยลดา หารโสด  Environmental Engineering10
654 B6311902 นางสาวฐิติชญา เอียงสมบูรณ์  Environmental Engineering10
655 B6304133 นางสาวกนกวรรณ แก่นยิ่ง  Environmental Engineering10
656 B6311841 นางสาวจริยา เสน่ห์ดี  Environmental Engineering10
657 B6308346 นางสาวจิราวรรณ พัดโสดา  Environmental Engineering10
658 B6306083 นางสาวกรพิน เขตคำ  Environmental Engineering10
659 B6306151 นางสาวอัจฉริยา บุญเสริมศักดิ์กุล  Environmental Engineering10
660 B6304690 นางสาวสิตานัน ถาทุมมา  Environmental Engineering10
661 B6307561 นางสาวรัตติกาล จาตุมา  Environmental Engineering10
662 B6314842 นางสาวพฤกษา แสงสุวรรณ์  Environmental Engineering10
663 B6333072 นางสาววิลาวัลย์ กุกุดเรือ  Environmental Engineering10
664 B6333256 นางสาวสิริกร รุจนกนกนาฏ  Environmental Engineering10
665 B6306731 นางสาวกาญจนา วิชุมา  Environmental Engineering10
666 B6304997 นางสาวคณิศรา สุพรรณนอก  Environmental Engineering10
667 B6305093 นางสาวกัลยรัตน์ พลอนันต์  Environmental Engineering10
668 B6310455 นางสาวศศิกานต์ รุ่งรัตน์  Environmental Engineering10
669 B6331740 นางสาวขนิษฐา วันนิจ  Environmental Engineering10
670 B6317218 นางสาวปรียากร แก้วประเสริฐ  Environmental Engineering10
671 B6300715 นางสาวสุกุลยา ยศรุ่งเรือง  Environmental Engineering10
672 B6300746 นางสาวพนิดา พันกูล  Environmental Engineering10
673 B6309145 นางสาวทัศนนันท์ แต้มสันเทียะ  Environmental Engineering10
674 B6026615 นางสาวเจนจิรา ทิพย์สมบัติ  Environmental Engineering10
675 B6317485 นางสาวดวงฤทัย นวรัตนากร  Environmental Engineering10
676 B6318383 นางสาวอรปรียา สมมะวัง  Environmental Engineering10
677 B6318185 นางสาวกัญญาณัฐ วงศ์วรธรรม  Environmental Engineering10
678 B6317256 นางสาวฉัตรรวี ม่วงกลาง  Environmental Engineering10
679 B6321819 นางสาววาสินี มะลิทอง  Environmental Engineering10
680 B6328184 นางสาวณัฐชิมา มาลากร  Environmental Engineering10
681 B6336097 นางสาวเฟื่องรดา สีโสดา  Environmental Engineering10
682 B6326449 นางสาวสิรินดา นวลแก้ว  Environmental Engineering10
683 B6326494 นางสาวดลพร ศรีสอาด  Environmental Engineering10
684 B6326951 นางสาวพรหมพร สินขุนทด  Environmental Engineering10
685 B6308766 นางสาวภาวดี จงใจงาม  Environmental Engineering10
686 B6311131 นายณัฐวุฒ คุยบุตร  Environmental Engineering10
687 B6305796 นายปฏิเวธ ศรีทอน  Environmental Engineering10
688 B6305826 นายพีระวัฒน์ แซ่เฮ็ง  Environmental Engineering10
689 B6306397 นายธีรภัทร นังตะลา  Environmental Engineering10
690 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering10
691 B6303907 นายวงศพัทธ์ ประดับวัน  Environmental Engineering10
692 B6307240 นายณัฐวุฒิ ท้าวคูณ  Environmental Engineering10
693 B6311186 นายปฏิภัทร เที่ยงตรง  Environmental Engineering10
694 B6307295 นายปฏิพล แสงสุข  Environmental Engineering10
695 B6332655 นายพงศ์เพชร พวงจันทร์  Environmental Engineering10
696 B6323097 นายภคพร ศรีจันทร์  Environmental Engineering10
697 B6323721 นายมาวิน เล้าวิชัย  Environmental Engineering10
698 B6322267 นายอนุศิษฏ์ เตยงูเหลือม  Environmental Engineering10
699 B6336141 นายพงศกร หีบแก้ว  Environmental Engineering10
700 B6336172 นายพีระชัย ฮวบขุนทด  Environmental Engineering10
701 B6325626 นายพลพล ธัญญาผล  Environmental Engineering10
702 B6325862 นายพีรพัฒน์ ผมขุนทด  Environmental Engineering10
703 B6327057 นายพชรพล ใจบุญ  Environmental Engineering10
704 B6336974 นายอิทธิกร ชูชื่น  Environmental Engineering10
705 B6303921 นางสาวอนุชจิรา ล้ำเลิศ  Electronic Engineering10
706 B6304645 นางสาวชนิดาพร เสมอทรัพย์  Electronic Engineering10
707 B6304669 นางสาวพนิตสุภา อินทรังษี  Electronic Engineering10
708 B6308407 นางสาวศศิธร แจ้งจินดา  Electronic Engineering10
709 B6304287 นางสาวภัทราวดี เย็มสันเทียะ  Electronic Engineering10
710 B6306793 นางสาวอภิชญา เลี่ยมคำ  Electronic Engineering10
711 B6305130 นางสาวกวิสรา ไชยบูรณ์  Electronic Engineering10
712 B6321918 นางสาวสุทธิดา กิรัมย์  Electronic Engineering10
713 B6328092 นางสาวรตนกร ปะนะพุตโต  Electronic Engineering10
714 B6336158 นางสาวสิตานัน อรัญโชติ  Electronic Engineering10
715 B6325985 นางสาวปภัสรา นังตะลา  Electronic Engineering10
716 B6326784 นางสาวอติกานต์ พิจิตร์  Electronic Engineering10
717 B6311025 นายภูรินท์ เตชิตตุลธร  Electronic Engineering10
718 B6311919 นายสิรวิชญ์ บุญสูงเนิน  Electronic Engineering10
719 B6311926 นายธนภัทร์ แก้วไชยะ  Electronic Engineering10
720 B6311933 นายประเวช วงษ์บุญยัง  Electronic Engineering10
721 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering10
722 B6306571 นายภูตะวัน พลดงนอก  Electronic Engineering10
723 B6309923 นายสรวิศ จักแก้ว  Electronic Engineering10
724 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering10
725 B6310073 นายเทพประทาน ภูกระโทก  Electronic Engineering10
726 B6304638 นายกฤตนัย ไชยชนะ  Electronic Engineering10
727 B6308421 นายรัฐธรรมนูญ แพงวรรณ  Electronic Engineering10
728 B6306946 นายขจรเกียรติ วงศ์สมบูรณ์  Electronic Engineering10
729 B6303754 นายพลพงษ์ นวพงษ์พิพัฒน์  Electronic Engineering10
730 B6332761 นายพีรวิชญ์ พาพรหม  Electronic Engineering10
731 B6332778 นายเพชรนรินทร์ มุขขุนทด  Electronic Engineering10
732 B6332921 นายแรกพฤกษ์ โรจนสุขสมบูรณ์  Electronic Engineering10
733 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering10
734 B6309114 นายภูวนาถ ทองสลับ  Electronic Engineering10
735 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering10
736 B6331856 นายชนิตร์นันทร์ วรรณพงษ์  Electronic Engineering10
737 B6300364 นายรุจิโรจน์ จันนอก  Electronic Engineering10
738 B6300555 นายเติมศักดิ์ เครือพิมาย  Electronic Engineering10
739 B6300593 นายธนบดี นามมุงคุณ  Electronic Engineering10
740 B6322892 นายธนาวุฒิ สุวรรณเพ็ง  Electronic Engineering10
741 B6323691 นายวิทยา ชูเนตร  Electronic Engineering10
742 B6323127 นายพรประเสริฐ โสภาวรรณรัตนะ  Electronic Engineering10
743 B6318390 นายภัทรดนัย สองเมือง  Electronic Engineering10
744 B6319151 นายกิตติศักดิ์ มุ่งชัยสงค์  Electronic Engineering10
745 B6322014 นายคณาธิป นิยมไทย  Electronic Engineering10
746 B6327835 นายณัฐพล ปัญญาสิทธิ์  Electronic Engineering10
747 B6321802 นายรัญชน์ ผดุงเกียรติโสภณ  Electronic Engineering10
748 B6327941 นายพีรภัทร พงษ์ศิริสุนทร  Electronic Engineering10
749 B6328047 นายธนาธร สีลาลับ  Electronic Engineering10
750 B6328528 นายธรรมสรณ์ เปี่ยมธราสิทธิ์  Electronic Engineering10
751 B6322564 นายธีรดนย์ ชุมภูทอง  Electronic Engineering10
752 B6336011 นายปฐมพร วินัยพานิช  Electronic Engineering10
753 B6322649 นายอดิศร สัมกลาง  Electronic Engineering10
754 B6326050 นายชีวินวัจน์ วงศ์พรม  Electronic Engineering10
755 B6326807 นายกรธวัช สุขขำ  Electronic Engineering10
756 B6327385 นายชิษณุพงศ์ พงศ์เพ็งธรรม  Electronic Engineering10
757 B6108069 นายณัชพล น้อยอามาตย์  Electronic Engineering10
758 B6109097 นางสาววริษฐา บุญราก  Electronic Engineering10
759 B6135461 นายศุภสิน ตุลารักษ์  Electronic Engineering10
760 B6024093 นายชัยวัฒน์ นนยะโส  Electronic Engineering10
761 B5916115 นางสาววิภาวรรณ ชูกา  Electronic Engineering10
762 B6307837 นางสาวศุภนิดา โพธิ์เงิน  Electronic Engineering10
763 B6306595 นางสาวณัฐพร บรรจงหมื่นไวย  Electronic Engineering10
764 B6307738 นางสาววนิดา กำแก้ว  Electronic Engineering10
765 B6311940 นางสาวจันทภา กรวดนอก  Electronic Engineering10
766 B6309800 นางสาวเสาวคนธ์ พลสมัคร  Electronic Engineering10
767 B6307196 นางสาวณัฐธิดา สังฆระ  Electronic Engineering10
768 B6308186 นางสาวจุฑาสิริ ลายพรหม  EE10
769 B6327415 นายจณัตว์ แสนทวีสุข  EE10
770 B6309916 นางสาวชริตา แสงสุกวาว  EE10
771 B6303563 นางสาวสุดารัตน์ โชระเวก  EE10
772 B6303570 นางสาวชุติกาญจน์ กลัดเพชร  EE10
773 B6308834 นางสาวสุภาวดี เพ็งมะเริง  EE10
774 B6309107 นางสาวนัยน์ปพร โชติไสว  EE10
775 B6309121 นางสาวทอฝัน เกียรติวิชชุกุล  EE10
776 B6300531 นางสาวชลธิชา ไชยนา  EE10
777 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE10
778 B6322694 นางสาวสุนิสา ปีกลม  EE10
779 B6326203 นางสาวณัฐวิภา สังข์ทอง  EE10
780 B6326852 นางสาวศุภสุญา พรหมเมตตา  EE10
781 B6321864 นางสาวเพ็ญพรรณ โลไธสง  EE10
782 B6311629 นายชัยมงคล จรกร  EE10
783 B6305444 นายจิรวัต จันทร์ศรี  EE10
784 B6307745 นายศิริพงศ์ อุ่นรัตนะ  EE10
785 B6311957 นายประภัสฎา กองพระทราย  EE10
786 B6306427 นายปาณสาน สินนอก  EE10
787 B6311513 นายมณฑล นิยมไทย  EE10
788 B6310912 นายพศิน แซ่กู้  EE10
789 B6328290 นายศิรชัช วังคะฮาต  EE10
790 B6314941 นายธิติพัทธ์ แทนรินทร์  EE10
791 B6310813 นายวรพงศ์ จันทร์เปา  EE10
792 B6303952 นายณัฐพล มีเงิน  EE10
793 B6304348 นายภานุ บุญรอด  EE10
794 B6304478 นายศุภกร ดีเมือง  EE10
795 B6310240 นายพงศธร สดสระน้อย  EE10
796 B6309176 นายโสภณวิชญ์ เนียมศรี  EE10
797 B6309282 นายพงษ์เพชร ราชเจริญ  EE10
798 B6304256 นายศิวัช มุ่งกลาง  EE10
799 B6304720 นายธีรพงศ์ โพธิ์ม่วง  EE10
800 B6304737 นายวราเทพ ลาวงษ์  EE10
801 B6304782 นายพีรวัชร มีคุณ  EE10
802 B6302306 นายจิรายุ จิตรประเสริฐ  EE10
803 B6302368 นายพงศกร บุญหนา  EE10
804 B6302382 นายทักษิณ กรวยทอง  EE10
805 B6308742 นายปวิช รอดเสถียร  EE10
806 B6332846 นายภูรินทร์ บุญเต็ม  EE10
807 B6333102 นายวีรชัย ทวีสมบัติ  EE10
808 B6332259 นายธนวรรธน์ สังสีแก้ว  EE10
809 B6300517 นายภาสกร ป้อมยาหยับ  EE10
810 B6317713 นายรชานนท์ ชมภูคำ  EE10
811 B6317034 นายณฐกฤต อุคะ  EE10
812 B6300159 นายธีรศักดิ์ แก้วศรีนวม  EE10
813 B6300289 นายทวีศักดิ์ ทองเย็น  EE10
814 B6317553 นายชานนท์ ไชยชราแสง  EE10
815 B6318529 นายวัชรพล แสนโคตร  EE10
816 B6319076 นายวัชระ คำศรี  EE10
817 B6318819 นายอภิรักษ์ ศรีชะนะ  EE10
818 B6318888 นายกีรติ สุวัฒนเมธี  EE10
819 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE10
820 B6328276 นายนันทวัฒน์ นุสาวา  EE10
821 B6328283 นายปิยะพงษ์ ไกรษร  EE10
822 B6334505 นายทวีชัย ชัยมหา  EE10
823 B6308216 นางสาวรุ่งรวี แซ่หลี  EE10
824 B6328818 นางสาวสุจิรา นุ่นแก้ว  Civil Engineering10
825 B6309305 นางสาววิไลลักษณ์ พลเดชา  ChemE10
826 B6309541 นางสาวอภิญญา จันทร์เพ็ง  ChemE10
827 B6307547 นางสาวณัฐณิชา ทันศิริประยุทธ  ChemE10
828 B6307127 นางสาวพรพิมล ทีระฆัง  ChemE10
829 B6311285 นางสาวเขสรา อุทุมมาลา  ChemE10
830 B6318680 นางสาวพิมพ์มาดา สาระบูรณ์  ChemE10
831 B6308858 นางสาวนรีชมณฑน์ แก้วดี  ChemE10
832 B6308889 นางสาวญาณิศา ปานดำ  ChemE10
833 B6333423 นางสาวอารียา ต้นแก้ว  ChemE10
834 B6331627 นางสาวกมลทิพย์ คุณนาม  ChemE10
835 B6332303 นางสาวธัญวรัตน์ เนตรถาวร  ChemE10
836 B6300586 นางสาวลลิสลา วงษ์พานิชย์  ChemE10
837 B6317188 นางสาวกนกวรรณ ดีงาม  ChemE10
838 B6301927 นางสาวพันธภักดิ์ แรงทอง  ChemE10
839 B6300739 นางสาวลลิลทิพย์ ถูพะอ่าง  ChemE10
840 B6323745 นางสาวชนนิกานต์ ชาญมงคล  ChemE10
841 B6318642 นางสาวสุพิชฌาย์ เกียรติวงศ์ชัย  ChemE10
842 B6317768 นางสาวทัศนีย์ แสบรัมย์  ChemE10
843 B6317966 นางสาวน้ำทิพย์ ภูผายาง  ChemE10
844 B6318437 นางสาวอรุณรัตน์ แห้วจันทา  ChemE10
845 B6317270 นางสาววิลาวัณย์ ชะนะโสม  ChemE10
846 B6318734 นางสาววนิดา โคตรนารา  ChemE10
847 B6328580 นางสาวนริศรา จันทร์ละมูล  ChemE10
848 B6317362 นางสาวนลินทิพย์ โกกอุ่น  ChemE10
849 B6326371 นางสาวสุทธิสา หมั่นทำ  ChemE10
850 B6326760 นางสาวสุวิชาดา ดาษจันทึก  ChemE10
851 B6326845 นางสาววิญาดา จาระนัย  ChemE10
852 B6327293 นางสาวดาริกา ราชวงษ์  ChemE10
853 B6024499 นายโชคชัย นาคะอินทร์  ChemE10
854 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE10
855 B6304546 นายอัครวินท์ พิมพ์พิสุทธิวงค์  ChemE10
856 B6310868 นายณภัทร สันกลาง  ChemE10
857 B6306908 นายศิวพล สุขนิรันดร์  ChemE10
858 B6332136 นายณัฐวุฒิ คำบุ  ChemE10
859 B6300500 นายศุภวัฒน์ ดูเถอะ  ChemE10
860 B6318635 นายยศดา ปัญญาสาร  ChemE10
861 B6317690 นายรัฐวุฒิ วังกลาง  ChemE10
862 B6319113 นายศุภวิชญ์ บัวเขียว  ChemE10
863 B6336196 นายเอกสิทธิ์ คงรอด  ChemE10
864 B6326098 นายอรรถชัย ดีดา  ChemE10
865 B6326272 นายกิตติพัฒน์ พานวงษ์  ChemE10
866 B6327125 นายพิรภพ ปะนามะสา  ChemE10
867 B6305369 นางสาวนัฐศิกาญน์ นครแสน  ChemE10
868 B6306373 นางสาววิภาวี เถาว์วัลย์  ChemE10
869 B6309862 นางสาวศิริประภา ใจธรรม  ChemE10
870 B6309909 นางสาวอรัญญา ชำนาญกลาง  ChemE10
871 B6309961 นางสาวชุติมา คำเสียง  ChemE10
872 B6303136 นางสาวภัญดา พรมลี  ChemE10
873 B6303150 นางสาวพรทิพย์ บุญไกร  ChemE10
874 B6306045 นางสาวชลันดา โชคบัณฑิต  ChemE10
875 B6310714 นางสาวเสาวลักษณ์ หมอยาดี  ChemE10
876 B6304607 นางสาวภัทรวรรณ อ้อมนอก  ChemE10
877 B5801206 นางสาวกัณห์ เพียซ้าย  CPE10
878 B6306304 นางสาววนัสนันท์ จันทร์มล  CPE10
879 B6303198 นางสาวสุดารัตน์ พร้อมจิตต์  CPE10
880 B6310646 นางสาวสุภานัน เรืองสุข  CPE10
881 B6303914 นางสาวกัญญาวีร์ แสนสุข  CPE10
882 B6303693 นางสาวณัฏฐณิชา ตั้งวุฒิธร  CPE10
883 B6302399 นางสาวบุษราคัม สีเกาะ  CPE10
884 B6332426 นางสาวนฤมน เกษรบัว  CPE10
885 B6332686 นางสาวพรนภา แสนต่างใจ  CPE10
886 B6305147 นางสาวนันท์นภัส มนุษย์ชาติ  CPE10
887 B6331689 นางสาวกวินธิดา ล.พัฒนพงศ์  CPE10
888 B6331894 นางสาวชลธิชา วาทโยธา  CPE10
889 B6321697 นางสาววิจิตรา แซ่เอีย  CPE10
890 B6321437 นางสาวชุตินันท์ เจริญครบุรี  CPE10
891 B6322113 นางสาวปรารถนา บุตรโท  CPE10
892 B6325886 นางสาวธัญสิริ สุพิมล  CPE10
893 B6326500 นางสาวสิรินยา โคตรปัญญา  CPE10
894 B6307431 นางสาวธนัญญา หวังผล  CPE10
895 B6311506 นายกันตพงศ์ เดชาเกียรติไกร  CPE10
896 B6311551 นายธนเดช เชิดในเมือง  CPE10
897 B6311636 นายปรัชญา แสนพลอย  CPE10
898 B6311391 นายศุภกานต์ แสงจันทร์  CPE10
899 B6310264 นายณัฎฐพล กันทะถ้ำ  CPE10
900 B6309343 นายธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ  CPE10
901 B6309886 นายพีรพงษ์ จิตรวุฒิโชติ  CPE10
902 B6309985 นายพีรพล นนทคำจันทร์  CPE10
903 B6303044 นายชูเกียรติ ก๋าอินตา  CPE10
904 B6304416 นายณัฐพล จงเกษกรรม  CPE10
905 B6304577 นายภานุพงศ์ แคนอินทร์  CPE10
906 B6310158 นายณัฐพงศ์ โต๊ะแอ  CPE10
907 B6309237 นายอนุวัฒน์ ปัสสาพันธ์  CPE10
908 B6308308 นายจิรวัฒน์ เทียนทองคำ  CPE10
909 B6307554 นายณัฐดนัย เบ้าทอง  CPE10
910 B6302245 นายธนาวุฒิ ท่วมประจักษ์  CPE10
911 B6308490 นายภัฒนศักดิ์ อัตตะกุล  CPE10
912 B6311223 นายศิวกร แก้วมาลา  CPE10
913 B6311230 นายธนากร พรหมกูล  CPE10
914 B6311308 นายภานุกร กองเพชร  CPE10
915 B6332570 นายปรีชาพัฒน์ อันประนิตย์  CPE10
916 B6308636 นายณัฐวุฒิ รอดทอง  CPE10
917 B6332877 นายเมธัส ภาคภูมิพงศ์  CPE10
918 B6332907 นายรัชชานนท์ คุระจอก  CPE10
919 B6333164 นายศุภวิชญ์ พานทอง  CPE10
920 B6306663 นายเทพฤทธิ์ วงศ์กนก  CPE10
921 B6332235 นายธนพล กาศักดิ์  CPE10
922 B6318215 นายณัฐพงศ์ จงจุลกลาง  CPE10
923 B6322304 นายบุญญฤทธิ์ มงคลการ  CPE10
924 B6321031 นายธีรวัฒน์ กูดกิ่ง  CPE10
925 B6327682 นายอภิสิทธิ์ วงศ์วิศิษฐ์  CPE10
926 B6321765 นายวทัญญ์ ปราศรัย  CPE10
927 B6321543 นายวสุธา เศรษฐบุตร  CPE10
928 B6328207 นายเกริกเกียรติ ปราบมนตรี  CPE10
929 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE10
930 B6334352 นายพิศิษฐ์ ศิริเพชรอรุณ  CPE10
931 B6326005 นายพีรวุฒิ พาพรหม  CPE10
932 B6304119 นางสาวเมวดี เกิดหมื่นไวย  CERAMIC ENGINEERING10
933 B6325671 นายธนโชติ ธาตุบุรมย์  CERAMIC ENGINEERING10
934 B6238407 นางสาวอินทิรา ขาวผิว  CERAMIC ENGINEERING10
935 B6314989 นางสาววรินดา สุวรรณแย้ม  CERAMIC ENGINEERING10
936 B6310776 นางสาวสิริกร โชระเวก  CERAMIC ENGINEERING10
937 B6303976 นางสาวจันทร์จิรา นันทะ  CERAMIC ENGINEERING10
938 B6237790 นางสาวมณีรัตน์ เกื้อทอง  CERAMIC ENGINEERING10
939 B6310127 นางสาวอรวรรณษา รานอก  CERAMIC ENGINEERING10
940 B6310189 นางสาวน้ำฝน โคตรดี  CERAMIC ENGINEERING10
941 B6310219 นางสาวนันฐิกา หมั่นกิจ  CERAMIC ENGINEERING10
942 B6308964 นางสาวอมรรัตน์ พรสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
943 B6304805 นางสาวธิดารัตน์ สนธิสัมพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
944 B6307226 นางสาวชนัญชิดา ทิพย์ดวง  CERAMIC ENGINEERING10
945 B6310943 นางสาวนันทิตา ทาสี  CERAMIC ENGINEERING10
946 B6333065 นางสาววิยะดา บุตรทอง  CERAMIC ENGINEERING10
947 B6303846 นางสาวสุพรรษา ทองอินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
948 B6318963 นางสาวบุณยาพร บุญที  CERAMIC ENGINEERING10
949 B6317119 นางสาวสรารักษ์ เทพาวราพฤกษ์  CERAMIC ENGINEERING10
950 B6317898 นางสาวจีรวรรณ จันทคาต  CERAMIC ENGINEERING10
951 B6317584 นางสาวปภาวรินทร์ เนื่องรินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
952 B6317997 นางสาวเมธาวี โข่มรคา  CERAMIC ENGINEERING10
953 B6318475 นางสาวศรุตา พรหมน้อย  CERAMIC ENGINEERING10
954 B6321376 นางสาวชินานาฎ พัฒนา  CERAMIC ENGINEERING10
955 B6317331 นางสาวพัชรินทร์ ชั้นขุนทด  CERAMIC ENGINEERING10
956 B6321680 นางสาวอลิสา นามราชา  CERAMIC ENGINEERING10
957 B6321048 นางสาวอทิตชา รอสูงเนิน  CERAMIC ENGINEERING10
958 B6321826 นางสาววิชุดา ปางแก้ว  CERAMIC ENGINEERING10
959 B6316877 นางสาวทิฆัมพร คล้ายสุวรรณ  CERAMIC ENGINEERING10
960 B6223007 นางสาววรัญญา ทัศมี  CERAMIC ENGINEERING10
961 B6335908 นางสาวลลิตา พรหมการ  CERAMIC ENGINEERING10
962 B6213251 นางสาวชมพูนุท ดอนมอญ  CERAMIC ENGINEERING10
963 B6327781 นางสาวอำภาพร ชัยสวัสดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
964 B6326487 นางสาวภาริตรา เบ้าคำภา  CERAMIC ENGINEERING10
965 B6303297 นายกิตติชัย สุวรรณรัตน์  CERAMIC ENGINEERING10
966 B6309701 นายรังสรรค์ แก้วคูนอก  CERAMIC ENGINEERING10
967 B6310202 นายพงศ์ธนธรณ์ เเสนใหม่  CERAMIC ENGINEERING10
968 B6304652 นายเกรียงไกร ประสงค์  CERAMIC ENGINEERING10
969 B6307523 นายจิรเมธ ปัตะเวสัง  CERAMIC ENGINEERING10
970 B6302313 นายปิยวัฒน์ แก้วสี  CERAMIC ENGINEERING10
971 B6333249 นายสิทธิศักดิ์ โคโตสี  CERAMIC ENGINEERING10
972 B6333430 นายอินทร์ธวัฒน์ ศาลาลิเลก  CERAMIC ENGINEERING10
973 B6222451 นายเมธานนท์ สร้อยมาตร  CERAMIC ENGINEERING10
974 B6310332 นายอนุชา ภูมิสอาด  CERAMIC ENGINEERING10
975 B6236311 นายศาสตราวุฒิ การินทร์  CERAMIC ENGINEERING10
976 B6331955 นายฌาณาธาร โลมปลา  CERAMIC ENGINEERING10
977 B6332129 นายณัฐวัฒน์ หลงพิมาย  CERAMIC ENGINEERING10
978 B6300432 นายคณิศร งอมสระคู  CERAMIC ENGINEERING10
979 B6300609 นายศิวนันท์ ศรียันต์  CERAMIC ENGINEERING10
980 B6116040 นายอมรเทพ สุวรรณโกสุม  CERAMIC ENGINEERING10
981 B6318673 นายอัศณี สุขจิตธรรมกุล  CERAMIC ENGINEERING10
982 B6317904 นายสหรัฐ แป้งหอม  CERAMIC ENGINEERING10
983 B6318857 นายรัฐศาสตร์ พะนะลาภ  CERAMIC ENGINEERING10
984 B6322274 นายบรรพต วิสีสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING10
985 B6327620 นายชินวิท มุสิกะพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
986 B6321925 นายพันกร ทองโคตร  CERAMIC ENGINEERING10
987 B6322120 นายสุเชษฐา ชัยเนตร  CERAMIC ENGINEERING10
988 B6335861 นายพิเชฐ ประเสริฐสังข์  CERAMIC ENGINEERING10
989 B6336028 นายพุทธภูมิ วิเศษสุนทร  CERAMIC ENGINEERING10
990 B6317782 นางสาวณัฐกานต์ วิจิตรศักดิ์  CERAMIC ENGINEERING10
991 B6306755 นายพชร หล่าหนูเหม่า  CE10
992 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE10
993 B6318369 นายภูมิภัทร ชัยนอก  CE10
994 B6300470 นายเพชร ภาคะ  CE10
995 B6300210 นายธีรภัทร ชัยวรรณ  CE10
996 B6305390 นายกิตติยะ ทองเลิศ  CE10
997 B6323684 นายศิวกร มงคลทรง  CE10
998 B6318277 นายอนิรุต วรวิรุฬห์วงศ์  CE10
999 B6318307 นายมหัสฎา พลเมืองดี  CE10
1000 B6318840 นายธนวัฒน์ พรหมบุตร  CE10
1001 B6322298 นายสิรวิศญ์ สุบงกช  CE10
1002 B6321932 นายยศพล แท่นแก้ว  CE10
1003 B6322052 นายชัยพิทักษ์ ทองสวัสดิ์  CE10
1004 B6321666 นายราชวัฒน์ รักษกุลวิทยา  CE10
1005 B6327972 นายปฏิภาณ มูลศรี  CE10
1006 B6316839 นายภัคพงษ์ จุไร  CE10
1007 B6328498 นายปารเมศ ดีไทย  CE10
1008 B6334123 นายศุภชัย พินยงค์  CE10
1009 B6335809 นายธีร์ธวัช ธารชัย  CE10
1010 B6325688 นายธีรพัฒน์ อุปมา  CE10
1011 B6326555 นายเมธา สากจอหอ  CE10
1012 B6326746 นายณัฐพงศ์ กุลบุตร  CE10
1013 B5911332 นางสาวปนัดดา พาหา  CE10
1014 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE10
1015 B6303273 นางสาวสโรชา รินทราช  CE10
1016 B6308292 นางสาวปฏินันท์ ชนะพะเนาว์  CE10
1017 B6311834 นางสาวชลดา พรหมโคตร  CE10
1018 B6310769 นางสาวพรพิมล ชูทัน  CE10
1019 B6303617 นางสาวพิจิตรา มิตรเจริญ  CE10
1020 B6303624 นางสาวสุพัตรา วันทา  CE10
1021 B6303631 นางสาวณัฏฐกานต์ น่านมูล  CE10
1022 B6304621 นางสาววรัญญา นามสว่าง  CE10
1023 B6307479 นางสาวจันจิรา อินทร์ลุน  CE10
1024 B6311247 นางสาววิลาวรรณ์ เฉียงกลาง  CE10
1025 B6308872 นางสาวชลิดา อินทร์จงล้าน  CE10
1026 B6309060 นางสาววรัตตยา คล้ายเจียม  CE10
1027 B6305079 นางสาวรัชฎาพร บรรจุทรัพย์  CE10
1028 B6300197 นางสาวกัญญาณัฐ มั่นยืน  CE10
1029 B6300685 นางสาวลัดดาวรรณ บุญขาว  CE10
1030 B6317843 นางสาวธัญจิรา ฉายสุริยา  CE10
1031 B6321093 นางสาวณัฐชยา ไวยลาภ  CE10
1032 B6321949 นางสาวเกตสดา ปะถะมา  CE10
1033 B6328177 นางสาวพิชญา โตมาซา  CE10
1034 B6328375 นางสาวปพัชญา อุปถัมภานันท์  CE10
1035 B6328382 นางสาวขวัญฤดี ทาริวิก  CE10
1036 B6328399 นางสาวพัชรี ชุ่มเจริญ  CE10
1037 B6221294 นางสาวนันทกานต์ ตั๊นไพบูลย์  CE10
1038 B6325794 นางสาวณัฐกฤตา คำชาลี  CE10
1039 B6019730 นายพงศ์ศิริ จันทร์โฮ้วมณี  CE10
1040 B6311100 นายพีรดนย์ กะนะหาวงศ์  CE10
1041 B6311704 นายภาณุวัฒน์ วงศ์ศิลป์  CE10
1042 B6305314 นายภานุวัฒน์ ปานเกิด  CE10
1043 B6305383 นายชิติพัทธ์ พัฒนมงคล  CE10
1044 B6304188 นายกษิดิศ ลิมสุธากุล  CE10
1045 B6309336 นายเกียรติศักดิ์ แก้วคำหอม  CE10
1046 B6326524 นายธีรกานต์ สาวิสิทธิ์  CE10
1047 B6304591 นายลิขิต ชีวาสวัสดิ์  CE10
1048 B6303594 นายตุลยวัต แคนสี  CE10
1049 B6303600 นายอนุชา ราชสำเภา  CE10
1050 B6303648 นายจิรวัฒน์ การะเกต  CE10
1051 B6309466 นายอลงกรณ์ แสนจำลา  CE10
1052 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE10
1053 B6308513 นายสุทธิพงษ์ หม่องศรี  CE10
1054 B6308568 นายชิณบัญชร ผจญจิตต์  CE10
1055 B6314859 นายอาคม ชัยสมคุณ  CE10
1056 B6332969 นายวทัญญู พันนาดี  CE10
1057 B6311292 นายธีรภัทร สุริย์วงศ์  Automotive Engineering10
1058 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering10
1059 B6332402 นายนพรัตน์ กัญญพันธ์  Automotive Engineering10
1060 B6308674 นายพงศกร คำหงษา  Automotive Engineering10
1061 B6306892 นายจิตริน โพรงขุนทด  Automotive Engineering10
1062 B6309053 นายศิวกร อิ่มนาง  Automotive Engineering10
1063 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering10
1064 B6332662 นายพนธกร จันทร์อุป  Automotive Engineering10
1065 B6317805 นายวรเมธ แข่นจันทร์โส  Automotive Engineering10
1066 B6321406 นายวุฒิพร คงเป็นนิจ  Automotive Engineering10
1067 B6327736 นายเอกชัย แก้วรังษี  Automotive Engineering10
1068 B6321901 นายภูมินทร์ ชมชะนัด  Automotive Engineering10
1069 B6328061 นายพงษ์พิพัฒน์ หนอสีหา  Automotive Engineering10
1070 B6326616 นายปิยะพันธุ์ ปิยะพงษ์  Automotive Engineering10
1071 B5722013 นายอนวัฒน์ เวชวิฐาน  Automotive Engineering10
1072 B6307790 นางสาววนัทดา ยาบูฮา  Automotive Engineering10
1073 B6305550 นางสาวปพิชญา จันทร์แก้ว  Automotive Engineering10
1074 B6308261 นางสาวจุฑามาศ วรรณศรี  Automotive Engineering10
1075 B6304492 นางสาวชลัญลักษณ์ พวงวาสนา  Automotive Engineering10
1076 B6307400 นางสาวพีรยา เสาโมก  Automotive Engineering10
1077 B6305000 นางสาวกนกภรณ์ นวลจีน  Automotive Engineering10
1078 B6300302 นางสาวสิยาพร พลดอน  Automotive Engineering10
1079 B6327422 นางสาวกมลรัตน์ โสมณวัตร์  Automotive Engineering10
1080 B6322618 นางสาวเจนจิรา พลประจักษ์  Automotive Engineering10
1081 B6307868 นายเอกวัฒน์ ล้อมนาค  Automotive Engineering10
1082 B6307912 นายวัฒนา ปัดอินทรีย์  Automotive Engineering10
1083 B6307721 นายสถาพร แสนสามารถ  Automotive Engineering10
1084 B6308209 นายเนติลักษณ์ ศรีศักดิ์ขวา  Automotive Engineering10
1085 B6305277 นายธนกฤต กรบวรวงศ์  Automotive Engineering10
1086 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering10
1087 B6306533 นายคามิน ขานน้ำคำ  Automotive Engineering10
1088 B6307585 นายพนธกร อยู่ชา  Automotive Engineering10
1089 B6308476 นายนวทรรศน์ ทองแท้  Automotive Engineering10
1090 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
1091 B5711079 นายกิตติชัย เหลือล้น  Agricultural and Food Engineering10
1092 B6335663 นางสาวภัคจิรา จันดา  Agricultural and Food Engineering10
1093 B6304744 นางสาวรัมภ์รดา เพ็ชรเจริญสุข  Agricultural and Food Engineering10
1094 B6333089 นางสาววิลาสินี นาคภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
1095 B6304959 นางสาววราภรณ์ วิงสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
1096 B6310400 นางสาวอริศรา อุปทุม  Agricultural and Food Engineering10
1097 B6300678 นางสาวภฬาดร อุตพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
1098 B6321642 นางสาวปิยาทิพย์ ใจสบาย  Agricultural and Food Engineering10
1099 B6328337 นางสาวไอรดา จันทร์เขียว  Agricultural and Food Engineering10
1100 B6334215 นางสาวกษมา พลทำ  Agricultural and Food Engineering10
1101 B6334406 นางสาวอารียา ทะแพงพันธ์  Agricultural and Food Engineering10
1102 B6322656 นางสาวอัจฉริยา ศิริพร  Agricultural and Food Engineering10
1103 B6304850 นางสาววารุณี พลจันทึก  Agricultural and Food Engineering10
1104 B6305918 นายธีระพล วรรทวี  Agricultural and Food Engineering10
1105 B6310844 นายเทพเมธี สุภาพ  Agricultural and Food Engineering10
1106 B6304560 นายสุชานันท์ โพธิ์โสภา  Agricultural and Food Engineering10
1107 B6308575 นายอภิชาติ พินิจสอน  Agricultural and Food Engineering10
1108 B6307318 นายณัฐวุฒิ สุวรรณภักดี  Agricultural and Food Engineering10
1109 B6318116 นายวีรภัทร อยู่แสง  Agricultural and Food Engineering10
1110 B6322427 นายธนัญชัย จำปาสี  Agricultural and Food Engineering10
1111 B6321796 นายณัฐชัย เทียมอุดม  Agricultural and Food Engineering10
1112 B6335700 นายธเนศ ชลประสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
1113 B6311582 นางสาวณัฐวิภา วิเลิศรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
1114 B6311605 นางสาวรัตนากร ชัยวร  Agricultural and Food Engineering10
1115 B6311780 นางสาววรรณิสา แก่นพุทรา  Agricultural and Food Engineering10
1116 B6309367 นางสาวธนารักษ์ ม่อมละมูล  Agricultural and Food Engineering10
1117 B6303938 นางสาววิศรุตา เพ่งพินิจ  Agricultural and Food Engineering10
1118 B6310660 นางสาวสวรรยา จางนอก  Agricultural and Food Engineering10
1119 B6309503 นางสาวสุพัตรา เตียงชัย  Agricultural and Food Engineering10
1120 B6304935 นางสาวมุทธิกา ไชยภา  Agricultural and Food Engineering10
1121 B6318949 นางสาวสกุลรัตน์ พัฒนแสง  Agricultural and Food Engineering10
1122 B6300524 นางสาวศศิธร ดาเดช  Agricultural and Food Engineering10
1123 B6300630 นางสาวศศิธร ประมาคะเต  Agricultural and Food Engineering10
1124 B6317850 นางสาวชนิชา สุขตะ  Agricultural and Food Engineering10
1125 B6327538 นางสาววาธิญา จริยธรรมานุกูล  Agricultural and Food Engineering10
1126 B6328191 นางสาวณัฏฐณิชา ธานีวรรณ  Agricultural and Food Engineering10
1127 B6328214 นางสาวมณีรัตน์ แสนสุภา  Agricultural and Food Engineering10
1128 B6328641 นางสาวปัฐวีกานต์ กลั้นกลืน  Agricultural and Food Engineering10
1129 B6336240 นางสาวกัณฐิกา บุญปลิว  Agricultural and Food Engineering10
1130 B6017804 นายพัชรพงษ์ ปัดไธสง  Agricultural and Food Engineering10
1131 B6309794 นายธวัชชัย ปานทุม  Agricultural and Food Engineering10
1132 B6332785 นายภัทรธร ขาวอ่อน  Agricultural and Food Engineering10
1133 B6237141 นายภูเบศวร์ แอบกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
1134 B6317089 นายภูมิภัทร์ ศุภเสถียร  Agricultural and Food Engineering10
1135 B5800957 นายพลพศพสุ มะเริงสิทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
1136 B6331764 นางสาวจันทกานต์ แก้วแดง  Agricultural and Food Engineering10
1137 B6304140 นางสาวกมลชนก เพ็ชร์เวียง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1138 B6327330 นายจิรายุทธ ถะเกิงสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1139 B6304775 นางสาวนภัสสร มลสิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1140 B6302269 นางสาวพิมพ์ลดา งามเกิด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1141 B6304324 นางสาวนวพร บัวชน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1142 B6308896 นางสาววิชุดา กงคูคำ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1143 B6334987 นางสาววดารัตน์ ตุมายา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1144 B6331870 นางสาวชนิสรา สัตนาโค  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1145 B6331924 นางสาวชัญญา เธียรเงิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1146 B6300456 นางสาวมณีเนตร แอมประชา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1147 B6317287 นางสาวศิรินภา แขนสันเทียะ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1148 B6321420 นางสาวญาณวีร์ บุตรดี  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1149 B6328160 นางสาวชนิกานต์ จันทลีลา  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1150 B6327071 นางสาวนิสา กองรัตน์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1151 B6306564 นายเจษฎา ศรีสวัสดิ์ฉิม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1152 B6303167 นายทวิทย์ คำชุม  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1153 B6309138 นายวิทยา ชุ่มกลาง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1154 B6302375 นายภูธเนศ หนูคาบแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1155 B6311216 นายเมธาสิทธิ์ เทียนขุนทด  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1156 B6308643 นายพชร เสาแก้ว  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1157 B6332839 นายภูมิพัฒน์ โสภาสุข  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1158 B6331993 นายณฐพล บุญโชติ  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1159 B6300579 นายคมยุทธ พิญญพงษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1160 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1161 B6317294 นายธนวัฒน์ ฤทธิสิงห์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1162 B6319069 นายกิตติภูมิ กรกำจายฤทธิ์  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1163 B6323783 นายกิตติธัช ทับแสง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1164 B6302184 นายสันติภาพ พรมไพร  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1165 B6335687 นายชมพล จีบบรรจง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1166 B6322700 นายกานต์ วัชระอุดมกุล  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1167 B6326067 นายธนบัตร โพธิ์ทอง  AERONAUTICAL ENGINEERING10
1168 B6309749 นางสาวปิยะธิดา แก้วเสน่ห์ใน  AERONAUTICAL ENGINEERING10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.