รายชื่อนศ.
รายวิชา213203 : ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES
กลุ่ม4
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205775 นางสาวกมลพรรณ เอิบกิ่ง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6217945 นายธีรดนย์ คำอาบ  AERONAUTICAL ENGINEERING
3 B6219451 นางสาวกชมนปภานัน ทองมณี  Agricultural and Food Engineering
4 B6214890 นางสาวศิระวีร์ มุกโชควัฒนา  Agricultural and Food Engineering
5 B6216481 นางสาวกนกพร สายสาธร  Agricultural and Food Engineering
6 B6219239 นางสาวกมลชนก คะมะโน  Agricultural and Food Engineering
7 B6238834 นายณัฐสมพนธ์ ปิยะชาติ  Agricultural and Food Engineering
8 B6215491 นายธนวัฒน์ ศิริบุญวัฒนานนท์  Agricultural and Food Engineering
9 B6209339 นายพงศธร นครวงศ์  Agricultural and Food Engineering
10 B6209926 นางสาวนันทนา สร้อยเสน  Agricultural and Food Engineering
11 B6226121 นางสาวสาธิดา โคตรโนนกอก  Agricultural and Food Engineering
12 B6225063 นางสาวขนิษฐา ธรรมวงค์  CE
13 B6214050 นายปิยชาติ ศรีบุษย์  CERAMIC ENGINEERING
14 B6217808 นางสาวลลิตา คำมุงคุณ  CERAMIC ENGINEERING
15 B6220228 นางสาวจุฑามาศ สีภู  CERAMIC ENGINEERING
16 B6213862 นางสาวสุดารัตน์ ภูมิโคกรักษ์  CERAMIC ENGINEERING
17 B6226954 นายอิทธิชัย เสาชัย  CERAMIC ENGINEERING
18 B6108359 นายธนวัต นิติการุณ  CPE
19 B6224004 นางสาวปวีณา ภาโนมัย  Electronic Engineering
20 B6218126 นายธนธรณ์ ณ ตาก  Electronic Engineering
21 B6208783 นายอภินันท์ สุระพาล  Electronic Engineering
22 B6224950 นายกุญชร จันทร์รัตนประภา  Environmental Engineering
23 B6213619 นายจิรารุกิตต์ ฮออำนวย  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6213329 นายขวัญชัย ซุยพรม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6223144 นายทรงสิทธิ์ บุญภู่  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6226657 นายทิวากร หาวิชา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6227050 นายสกุลรัฐ ทุมชะ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6226015 นายสิรวุฒิ เชื้อเชิญชม  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6213985 นายธฤต ธนาไพศาลพงษ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6218317 นางสาวปาณิษา เหล็กเมฆ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6214012 นางสาวกนกพร จันทร์ขุน  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6213398 นางสาวปริญารัตน์ แสงปาก  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
33 B6211936 นายวรเมธ เนตรวิลา  Mechatronics Engineering
34 B6217518 นางสาวเปมิกา พิมพ์กลาง  Mechatronics Engineering
35 B6211820 นางสาวศิรินภา กัณหา  Mechatronics Engineering
36 B6223588 นางสาวบุษยา โคตรพรม  PE
37 B6202798 นางสาวอุบลวรรณ มาขุมเหล็ก  PE
38 B6213824 นางสาวพิมพัชร พรมเจริญ  PE
39 B6219116 นางสาวจิราภรณ์ สุขส่ง  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
40 B6220143 นายณัฐวุฒิ จันทะรี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
41 B6234119 นางสาวนวพรรษ สมานทอง  PRECISION ENGINEERING
42 B6335885 นางสาวทิภานันท์ ผ่องแผ้ว  TCE
43 B6220891 นายสุทัศน์ จ่าหมื่นไวย  Transportation And Logistics Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
44 B6232658 นางสาวโสภิดา แซ่เตียว  ENVIRONMENTAL HEALTH
45 B6232719 นางสาวพรนิภา ดำรงชาติ  ENVIRONMENTAL HEALTH
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.