รายชื่อนศ.
รายวิชา203404 : BUSINESS CHINESE I
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6134396 นางสาวญาธิดา พิมพบุตร  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6121259 นางสาวกัญญาภัค เรืองศิริ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
3 B6137298 นางสาววริศรา ไทยน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
4 B6121099 นายธนทร พึ่งสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (ENTREPRENEURSHIP)10
5 B6121181 นางสาวศศินา ม่วงชะค่ำ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6121587 นางสาวหยกไพลิน โอวาทกานนท์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6120481 นางสาวจรรยพร ดำริสระน้อย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6121600 นางสาววิภาดา เจาะนอก  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6120931 นางสาวชุติกาญจน์ นะวะศรี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6121563 นางสาวณิชากร เอกรุณ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
11 B6121280 นางสาวพิมพ์วิมล เลขะวัฒนะ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
12 B6121532 นางสาวกนกพร เหล่านายอ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
13 B6121068 นางสาวกมลพรรณ พลอยหมื่นไวย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
14 B6121075 นางสาวกชกร พ่อคำไพ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
15 B6120832 นางสาวมนัสวีร์ โตทะเล  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
16 B6072896 นางสาวณัฐธยาน์ กิติจันวานิตย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
17 B6121013 นางสาวภัทรนันท์ ปาลี  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
18 B6121228 นางสาวสิดาพร มูลสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
19 B6120603 นางสาวจิราวรรณ คอยเกษม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
20 B6120955 นางสาวเอื้อมพร แนวจำปา  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
21 B6121211 นางสาวอารียา มูลละ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
22 B6120566 นางสาวสิริกร แก้วสูงเนิน  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
23 B6120559 นางสาวทิวาวรรณ แก้วก่า  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
24 B6121419 นางสาวกัญญาพัชร สรสนิธ  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
25 B6121044 นายเถลิงศักดิ์ พรหมรักษ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
26 B6120641 นางสาวอรสา งามสาธิต  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
27 B6121617 นางสาวศุภานัน มาคำพันธ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
28 B6120726 นางสาวนิสาชล ใจงูเหลือม  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
29 B6120900 นางสาวเจนจิรา ธาตุวิสัย  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
30 B6121495 นางสาวพานิตา สุรินธาทิพย์  MANAGEMENT TECHNOLOGY (LOGISTICS MANAGEMENT)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.