รายชื่อนศ.
รายวิชา103122 : ANALYTICAL CALCULUS II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6329440 นางสาวพรรณปพร สว่างนอก  BIOLOGY10
2 B6312787 นางสาวปิยะรัตน์ วงศ์อภิวัฒน์  BIOLOGY10
3 B6331351 นางสาวพราวพุทธ ภูมิรัชธรรม  BIOLOGY10
4 B6329495 นางสาวปิยะธิดา แซ่โจว  BIOLOGY10
5 B6312756 นางสาวสิตา เชิดชูธีรกุล  BIOLOGY10
6 B6312695 นายวสุ ทองศรี  BIOLOGY10
7 B6319663 นางสาวสุนิสา รสหอม  BIOLOGY10
8 B6329419 นางสาวสุวีรยา เสนาพงษ์พิทักษ์  BIOLOGY10
9 B6312732 นางสาวพรพิมล ชัชวาลย์  BIOLOGY10
10 B6319694 นางสาวอนุธิดา ถ้ำพุดซา  BIOLOGY10
11 B6320829 นางสาววรรณกานต์ ร่มรื่น  BIOLOGY10
12 B6319717 นางสาวชลธิกาล ธิเขียว  BIOLOGY10
13 B6329389 นางสาวนริศรา แคชเทน  Chemistry10
14 B6334611 นายวิชช์ยธิป เสถียรัมย์  Chemistry10
15 B6319731 นายสุรบดี ท่วมสูงเนิน  Chemistry10
16 B6319670 นายทัตธน ตั้งชีพชูชัย  Chemistry10
17 B6301910 นายเมฆา ปัชชา  Chemistry10
18 B6329426 นายศานติพงษ์ ประสังคะเต  Chemistry10
19 B6329471 นายปณธร เจียรณัย  Chemistry10
20 B6302146 นางสาวจิราพร หลอมทอง  Chemistry10
21 B6312749 นางสาวมนภรณ์ ตรัสวิมาน  Chemistry10
22 B6331368 นางสาวพัชราภรณ์ ธีระนนท์มงคล  Chemistry10
23 B6312770 นางสาวรวิสรา เวินสันเทียะ  Chemistry10
24 B6312725 นางสาวชลธิชา หาญสงคราม  Chemistry10
25 B6119706 นางสาวกานต์ชนา เพียรชนะ  Chemistry10
26 B6329433 นางสาวพิชญา อมรกิตติถาวร  Chemistry10
27 B6329501 นางสาวกฤษณา มนต์ขลัง  Chemistry10
28 B6329396 นางสาวนงนภัส อาจอุดม  Chemistry10
29 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry10
30 B6319656 นางสาวบุษราคัม งอกโพธิ์  Chemistry10
31 B6312800 นางสาวจิรดา จันทร์เปรียง  Chemistry10
32 B6312916 นายทองแท่ง ใจเครือ  MATHEMATICS10
33 B6319762 นายนนทน์ ก่อเกียรติสกุล  MATHEMATICS10
34 B6301897 นายณัชชพัฒน์ ไชยเพ็ชรธิรกุล  MATHEMATICS10
35 B6312664 นางสาวจิตรวรรณ จิตรธรรม  MATHEMATICS10
36 B6312886 นายทศปราชญ์ แผนวิชิต  MATHEMATICS10
37 B6312831 นางสาวกานต์ชนก อุดมเจตจำนง  MATHEMATICS10
38 B6312763 นายพีรวิชญ์ ยงยิ่งหาญ  MATHEMATICS10
39 B6319724 นายศุภวัฒน์ ตังอนุสรณ์สุข  physics10
40 B6312640 นางสาวพลอยไพลิน เวียงสันเทียะ  physics10
41 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics10
42 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics10
43 B6312671 นายวรายุทธ แก้วพินิจ  physics10
44 B6312688 นายนนทพัทธ์ พรมเสนา  physics10
45 B6312657 นายธีระภัทร สิตะวัน  physics10
46 B6312893 นายอัมพุท เสือทองหลาง  physics10
47 B6319649 นางสาวจีรนันท์ ประชานารถ  physics10
48 B6312633 นายเจษฎา ภูหมื่น  physics10
49 B6319700 นายนวสินธุ์ ชมจันทร์  physics10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.