รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B5901517 นายอับดุลฮากีม ปาเซเลาะ  CE
2 B6214111 นายธนาวุฒิ คุ้มชาติตา  CE
3 B6226213 นางสาวอารีญา สวนงาม  CE
4 B6210762 นายเทพปัญญา เหมะธุลินทร์  CE
5 B6230166 นายณัฐกิตต์ แน่นอุดร  CE
6 B6203184 นายกฤตพร คมขำ  CE
7 B6223830 นายภานุพงศ์ จันทร์แสง  CE
8 B6218522 นายภูมินท์ หงษาหิน  CE
9 B6218737 นายอนุชา บุญหนัก  CE
10 B6223878 นายเอนกพงดิ์ อินทะรังษี  CE
11 B6216474 นายศุภกร ปัญญาคม  CE
12 B6219659 นางสาวณัฐริกา พงษ์ชะเกาะ  CE
13 B6201210 นายณัฐดนัย ปาลี  CE
14 B6220013 นายสุพัตร ฐิตะสาร  CE
15 B6217747 นายทินกร สุขบำรุง  CE
16 B6214135 นายกานต์ ทิพยจักรพงศ์  CE
17 B6216153 นางสาวศิรินันท์ วาระเพียง  CE
18 B6215651 นางสาวศิรินภา อุ่นศิริ  CE
19 B6223120 นางสาวธนานันท์ วงศ์รักกิจ  CE
20 B6219277 นางสาวปิยะฉัตร หงส์ประภัสสร  CE
21 B6218393 นางสาวนิศามณี สุขประเสริฐ  CE
22 B6218409 นางสาวกชกร ไมตรีจร  CE
23 B6230227 นางสาวชุติมน เบ้าหัวดง  CE
24 B6222925 นางสาวพัชราภรณ์ อ่อนละมูล  CE
25 B6210786 นางสาวสุทธิดา เอกอภิวงศกุล  CE
26 B6215002 นางสาวธิญาพร สนองผัน  CE
27 B6201371 นางสาวเกวลิน จุรุพันธ์  CE
28 B6213466 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมศักดิ์  CE
29 B6208950 นายภูริวัฒน์ สภูยศ  CE
30 B6230524 นายเฉลิมกิติ วงค์อินตา  CE
31 B6224721 นายกนก ดีทองหลาง  CE
32 B6218034 นายกฤษณุพงษ์ เทียนขจรศรี  CE
33 B6215132 นายสุวิจักขณ์ บุญเหลือ  CE
34 B6201128 นายญาณวรุตม์ สะแกแสง  CE
35 B6225490 นายศตวรรษ ศรีสวัสดิ์  CE
36 B6222628 นายชัยมงคล วงษ์พรม  CE
37 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE
38 B6225568 นายอภิเกียรติ หงษ์เวียงจันทร์  CE
39 B6223434 นายกรณ์นวัช ศรีพุทธิรัตน์  CE
40 B6216085 นายวันฟัจญ์รี เบญญธาดา  CE
41 B6201852 นายวิษณุ บุญเชิด  CE
42 B6214920 นายสิทธิเดช ดวงอินทร์  CE
43 B6235956 นายดนัย รักษาก้านตง  CE
44 B6215170 นายพัชรพล วิวาโค  CE
45 B6213442 นายธฤต อดุลย์ผดุงศักดิ์  CE
46 B6203023 นายรัชชานนท์ กัลยา  CE
47 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE
48 B6230401 นายธีรวุฒิ สังข์ทอง  CE
49 B6214913 นางสาวกิตติมากร สอนแก้ว  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.