รายชื่อนศ.
รายวิชา530232 : HYDRAULICS LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6218799 นายจีระ สิงห์แก้ว  CE
2 B6227265 นายสุทิวัส จารนัย  CE
3 B6220570 นายสรัช ธรรมเจริญ  CE
4 B6218720 นางสาวธนาภา ศรีสิทธิ์  CE
5 B6230272 นายรัชกร มายูร  CE
6 B6230517 นางสาวพัชราภรณ์ แก้วจันทรา  CE
7 B6213572 นายพิชัยยุทธ เซ็งมา  CE
8 B6203375 นายธนวัฒน์ ทองคุปต์  CE
9 B6221867 นางสาวพิมประภัส มุ่งหาทรัพย์  CE
10 B6216399 นางสาวมาตาชา เกตบุญ  CE
11 B6222277 นายภคิน ไหมทิม  CE
12 B6236069 นางสาวชนกนันท์ พิลาภ  CE
13 B6216009 นายศุภวัฒน์ จันทรกูล  CE
14 B6216733 นางสาวเกณิกา โตนชัยภูมิ  CE
15 B6219260 นางสาวอริสรา วรรณวงค์  CE
16 B6218713 นายมงคล สุขเสมอ  CE
17 B6210793 นางสาวจรัสพร ภูมิกาล  CE
18 B6214364 นายดนัยณัฏฐ์ รุ่งพัฒนาชัยกุล  CE
19 B6221959 นางสาวณัฐชา ลาชัย  CE
20 B6221560 นายชวัลนุวัฒน์ จันทร์อ้น  CE
21 B6201951 นายอดิศร เจริญศรี  CE
22 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
23 B6236229 นายภูธเนศ คงมณี  CE
24 B6222116 นายอภิสิทธิ์ ทวีศรี  CE
25 B6213756 นางสาววันทนา ชาสุรีย์  CE
26 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
27 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE
28 B6219413 นายดำรง ปัสเสน  CE
29 B6218706 นายวิธวัช จันทราศรี  CE
30 B6114084 นายอุดมสิทธิ์ วิโรจน์จรรยา  CE
31 B6202668 นางสาวนันทิดา บรรณศรี  CE
32 B6221171 นายพลพล เนตรพล  CE
33 B6230777 นางสาวกัญญารัตน์ จุฑาธนาศิลป์  CE
34 B6216726 นายสิทธิกร ถึกสูงเนิน  CE
35 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE
36 B6218218 นายณภัทร นิติวิธานชัย  CE
37 B6235741 นายณัลทวัฒน์ จันทร์สองศรี  CE
38 B6236342 นายชุติพนธ์ ธัญญาหาร  CE
39 B6220877 นายศักดินนท์ อินทร์สุวรรณ์  CE
40 B6203016 นายธนวิชญ์ สุขแก้ว  CE
41 B6203245 นายวิชัย เสนเดช  CE
42 B6221621 นายณัฐพงศ์ รามภักดี  CE
43 B6202903 นายอธิป วงศ์พาณิชยกุล  CE
44 B6219147 นายนันทวัฒน์ เหมือนทอง  CE
45 B6221249 นายธนภูมิ จันทรแสน  CE
46 B6218539 นายฐิตินันทก์ ตั้งสิริสิทธิ์  CE
47 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE
48 B6213671 นางสาววรรนิภา สาระรัตน์  CE
49 B6202095 นายดิเรกฤทธิ์ ชัยสอน  CE
50 B6221423 นายณพลศธร โชติฐิกุลชัย  CE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.