รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6013363 นางสาวพิมพ์พิศา เพียกเพีย  Metallurgical Engineering
2 B6017071 นางสาวกิติยา นาธงชัย  Metallurgical Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
3 B6122003 นายอธิเบศ ศรีสุข  INFORMATION SCIENCE
4 B6121761 นางสาวกชพร ชินสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE
5 B6123406 นายสิทธิพันธ์ จันทมิฬ  INFORMATION SCIENCE
6 B6123024 นายวงศกร วิเศษเจริญไพศาล  INFORMATION SCIENCE
7 B6122430 นายศุภกร ซิ่งเถียรตระกูล  INFORMATION SCIENCE
8 B6123321 นางสาวสโรชา ถมกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
9 B6123215 นางสาวสิรินภานาถ ใต้กิ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
10 B6123536 นางสาวภัทรพร เย็นท้วม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
11 B6123468 นางสาวสวรรณภรณ์ ตุลยธำรงกิจ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
12 B6070380 นางสาวพนิตภัสร์ พงษ์ไชโย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
13 B6123505 นางสาวฌัชฌา พรมมหาชัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
14 B6123123 นางสาวเกศินี ลาน้ำเที่ยง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
15 B6122829 นายจตุภูมิ วงค์ประทุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
16 B6123451 นายธีรพัฒน์ สุขสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
17 B6134259 นายพงศธร พิมพาภรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
18 B6123550 นายอภิเชษฐ์ ศรีวุฒิทรัพย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
19 B6134273 นายพิทยา นิตย์ลาภ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
20 B6123567 นายนพฤทธิ์ หอมดี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
21 B6123314 นายจีระวัฒน์ นะมา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
22 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
23 B6123130 นางสาวศิริลักษณ์ กิ่งชนะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
24 B6134167 นางสาวนภัสสร เสียงเพราะ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
25 B6123529 นางสาวโชติกา จารุนิภาธนโชติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
26 B6121860 นางสาวนัฐริกา สุขันธ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
27 B6123147 นางสาวปนัสยา กรสูตรวงส์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
28 B6123239 นางสาวปิยะฉัตร สารสิทธิ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
29 B6123420 นางสาวญาดา นุชนารถ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
30 B6123055 นางสาวนภสร ขจรเกียรติธำรง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
31 B6122133 นายพฤทธาริน หลายพัฒน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
32 B6134228 นายภราดร บุญร่วม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
33 B6121884 นายธนัท เตชะวณิช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
34 B6122577 นายอนวัฒน์ บ้งพรม  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
35 B6122652 นายทศพล อิฐรัตน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
36 B6122324 นายฐิติวุฒิ พุ่มจันทร์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
37 B6134198 นางสาวชนัญธร มูลศรีแก้ว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
38 B6122614 นางสาวปณิตา คืนชัยภูมิ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.