รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน  DOCTOR OF MEDICINE
2 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ  DOCTOR OF MEDICINE
3 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE
4 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง  DOCTOR OF MEDICINE
5 B6234959 นางสาวอชิรญา เหมือนวาจา  DOCTOR OF MEDICINE
6 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ  DOCTOR OF MEDICINE
7 B6235000 นางสาวณัฐณิชา ประสงค์สุธน  DOCTOR OF MEDICINE
8 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE
9 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE
10 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา  DOCTOR OF MEDICINE
11 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก  DOCTOR OF MEDICINE
12 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE
13 B6234973 นายกชพัทธ์ สิงห์สุวรรณ  DOCTOR OF MEDICINE
14 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง  DOCTOR OF MEDICINE
15 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
16 B6228767 นางสาวเกศวริญญา วงษ์กาฬสินธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
17 B6228750 นางสาวพิชญาภา วุฒิวิทยาพล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
18 B6238919 นางสาวกฤติญา อุบลวัฒน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
19 B6234645 นายธนัชพงศ์ ใจอารีย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
20 B6228835 นายสุรสีห์ จิรวิภาพันธุ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
21 B6228811 นายพฤกษ์ โมลาขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
22 B6228781 นายธนกร ศรีวนาวงษ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
23 B6228743 นายชินภัทร จุไรรัตน์พร  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
24 B6228880 นายไชยาวัฒน์ สังข์โสม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
25 B6233235 นายสิทธินนท์ ยศอาลัย  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
26 B6335120 นางสาวอรัชพร จันทร์กระจ่าง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
27 B6228774 นางสาวณิชากร ปัญญาสุทธิเลิศ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
28 B6228798 นางสาวณัฐนิชา ขุนเพชรวรรณ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
29 B6228828 นางสาวนัชชา วิภาดา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
30 B6228842 นางสาวกรภัทร์ จะโรรัมย์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
31 B6228866 นางสาวโศภิดา วรรณโก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
32 B6228873 นางสาวณัทธิดา รุ่งโรจน์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
33 B6228897 นางสาวชวพร จันทร์ประภาสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
34 B6228903 นางสาวกุลนิษฐ์ กองเมืองปัก  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
35 B6228910 นางสาวปฐมาวดี พรมลา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
36 B6333843 นายสุพัฒ สังวรวงษ์พนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
37 B6233204 นางสาวฐิตาภา โพธิเกตุ  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
38 B6233228 นางสาวธมนวรรณ ลาดบัวขาว  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
39 B6233242 นางสาววรัญญา โอฬารสกุล  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
40 B6234638 นางสาวฐิติรัตน์ ออกสุข  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
41 B6234652 นางสาวณิชชารีย์ อินทรสุขศรี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
42 B6228934 นางสาวสุวภัทร เกิดทอง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.