รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม18
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6080556 นายชัยศิริ ดีสัมพันธ์  SPORTS SCIENCE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
2 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
3 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
4 B6112448 นายอัครพล มูลศิริ  CPE
5 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE
6 B6102562 นางสาวชนิดา เจริญสุข  ChemE
7 B6105099 นางสาวรพีพรรณ จันทาโยธิน  ChemE
8 B6104429 นางสาวณัฐวรา คุ้มวงศ์  ChemE
9 B6104269 นางสาวพลอยไพลิน คำลุน  ChemE
10 B6114640 นายณัฐวัฒน์ ศาลาแดง  Electronic Engineering
11 B6009120 นางสาวกฤติยา สงคศาสตร์  Environmental Engineering
12 B6116330 นางสาวอมรรัตน์ แสงทอง  Geological Engineering
13 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering
14 B6135812 นายปัญกร แก้วเกาะสะบ้า  Geological Engineering
15 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering
16 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering
17 B6117924 นางสาวสุรัสวดี ฮะสุน  Geological Engineering
18 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering
19 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering
20 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering
21 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering
22 B6117788 นางสาวนฤมล อุประ  Geological Engineering
23 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering
24 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering
25 B6115241 นางสาวอาภัสรา สาคร  Geological Engineering
26 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering
27 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering
28 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering
29 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering
30 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering
31 B6112714 นายพีระ ยุพโคตร  Geological Engineering
32 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering
33 B6103958 นายพันกร คงคูณ  Geological Engineering
34 B6105327 นายอัครชัย เจ็ดสันเทียะ  Geological Engineering
35 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering
36 B6112509 นายศรายุท เมืองพิล  IE
37 B6005719 นายพิพัฒน์ ประสงค์รัตน์  Metallurgical Engineering
38 B6003289 นางสาวมลฑิรา ดีเสียง  Transportation And Logistics Engineering
39 B6008925 นางสาวปพิชญา แสนแก้ว  Transportation And Logistics Engineering
40 B5920679 นายเกียรติศักดิ์ ศรีบุญลือ  Transportation Engineering And Logistics
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.