รายชื่อนศ.
รายวิชา213305 : ENGLISH FOR CAREERS
กลุ่ม12
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
1 B6233150 นางสาวอรณิชา วิเศษจินดาวัฒน์  DOCTOR OF MEDICINE
2 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร  DOCTOR OF MEDICINE
3 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE
4 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE
5 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ  DOCTOR OF MEDICINE
6 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์  DOCTOR OF MEDICINE
7 B6228453 นายณภัทร รจิตบูรณะกุล  DOCTOR OF MEDICINE
8 B6228460 นายวรวิช วงษ์วิบูลย์สิน  DOCTOR OF MEDICINE
9 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE
10 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE
11 B6228682 นางสาวธัญพร ทะยอมใหม่  DOCTOR OF MEDICINE
12 B6228675 นางสาววนิดา สาละ  DOCTOR OF MEDICINE
13 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง  DOCTOR OF MEDICINE
14 B6228651 นางสาวเพียงชีวัน ชนะสงคราม  DOCTOR OF MEDICINE
15 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด  DOCTOR OF MEDICINE
16 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม  DOCTOR OF MEDICINE
17 B6228590 นางสาวกรพิณธุ์ ยิ่งศิริ  DOCTOR OF MEDICINE
18 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ  DOCTOR OF MEDICINE
19 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม  DOCTOR OF MEDICINE
20 B6228538 นางสาววริศรา โกลา  DOCTOR OF MEDICINE
21 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก  DOCTOR OF MEDICINE
22 B6228446 นางสาวบุษบา เกิดศิริ  DOCTOR OF MEDICINE
23 B6210984 นางสาวจรรยพร โกฏิมนัสวนิชย์  DOCTOR OF MEDICINE
24 B6211257 นางสาวสุธนี กีรติรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE
25 B6233112 นางสาวชญานิศ หล่อธราประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE
26 B6233136 นางสาวธนัญญา สรรพประเสริฐ  DOCTOR OF MEDICINE
27 B6228477 นางสาวฐิติวรดา มีสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE
28 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา  DOCTOR OF MEDICINE
29 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ  DOCTOR OF MEDICINE
30 B6228699 นายณัฐิวุฒิ สระแก้ว  DOCTOR OF MEDICINE
31 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค  DOCTOR OF MEDICINE
32 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา  DOCTOR OF MEDICINE
33 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE
34 B6228521 นายภควัต นาคคำ  DOCTOR OF MEDICINE
35 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
36 B6238902 นางสาวพริสร คงกลิ่นสุคนธ์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
37 B6238926 นางสาวธัญวรัตน์ ลือนาม  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
38 B6238957 นางสาวพิมพ์ขวัญ เอี่ยมรักษา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
39 B6238933 นายพงษ์พิสุทธิ์ ภาวนานนท์  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
40 B6238940 นายณัฐธัญ เหล่าวงศ์วัฒนา  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
41 B6238964 นายณัฐสิทธิ์ ศรีแสง  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
42 B6236687 นายภานุวัฒน์ โคตรแสนลี  DOCTOR OF DENTAL SURGERY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.