รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม30
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6232320 นางสาวทัศนียา ชื่นนอก  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)10
2 B6231651 นายพุทธิพงษ์ เบ้ามงคล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
3 B6231576 นางสาวธนัชพร ทำประโยชน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
4 B6231637 นางสาวกมลเนตร แก้วคูนอก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
5 B6231514 นางสาวอธิศรา มองตะคุ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
6 B6231644 นางสาวธารารัตน์ ใจสุข  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
7 B6231606 นางสาวปรียาพร ฟักอ่อน  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
8 B6231552 นางสาวปิยะธิดา หฤหรรษ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
9 B6231538 นางสาวณัฐศรัณย์ คำเจียง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)10
10 B6231460 นายสรายุทธ กลั่นจะโป๊ะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
11 B6231545 นางสาวฐิติชญา ภู่มาศ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
12 B6231491 นายสิทธิกร จูด้วง  MANAGEMENT TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
13 B6126018 นางสาวอัญชิษฐา อมรชัยวรกุล  ANIMAL TECHNOLOGY AND INNOVATION10
14 B6126148 นางสาววนิดา ถวิลการ  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
15 B6126131 นางสาวสุณิสา มนัสสิลา  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
16 B6126124 นางสาวศศิวิมล ชูมาตย์  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
17 B6133993 นางสาวภานุมาส โนนทิง  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
18 B6126155 นางสาวภัทราพร ตอแก้ว  Bachelor of Science Program in Integrated Agricultural Technology and Food Safety Management10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
19 B6213848 นางสาวจิดาภา บัวจูม  CE10
20 B6217969 นายกิติศักดิ์ แดงทอง  CE10
21 B6216764 นางสาวกานต์รวี ซอจะโปะ  CE10
22 B6130329 นางสาวนันธินี นัยวุฒิ  CERAMIC ENGINEERING10
23 B6131722 นางสาวนริสสรา อุลหัสสา  CERAMIC ENGINEERING10
24 B6131357 นางสาววรรณภา พรมแสน  CERAMIC ENGINEERING10
25 B6117993 นางสาวธนภรณ์ คำพันธ์  CERAMIC ENGINEERING10
26 B6116194 นางสาวศิริวิมล สูญราช  CERAMIC ENGINEERING10
27 B6117849 นางสาวนันทิกานต์ เอี๊ยวสกุล  CERAMIC ENGINEERING10
28 B6136345 นายปิยะพงษ์ นพคุณ  ChemE10
29 B6010713 นายคมสันต์ วงค์คำจันทร์  ChemE10
30 B6136833 นายกิตติคุณ ศรีศิลป์  Electronic Engineering10
31 B6238322 นางสาวฐิติมา พูลเพิ่ม  Environmental Engineering10
32 B6202088 นางสาวกิตติมา ธรรมวัติ  IE10
33 B6113810 นางสาวกัลยรัตน์ วรลักษ์  Metallurgical Engineering10
34 B6113117 นายอนุชิต ราเต  Metallurgical Engineering10
35 B6103323 นางสาวพีระพรรณ เกษร  Metallurgical Engineering10
36 B6111021 นางสาวปาจรีย์ พานิชวงศ์  Metallurgical Engineering10
37 B6136581 นายคุณาภัส พานิล  Metallurgical Engineering10
38 B6103484 นายนครินทร์ แก้วจันทร์  Metallurgical Engineering10
39 B6109752 นายพิทักษ์ ปะภูชะเน  Metallurgical Engineering10
40 B6110437 นายศักดิ์ดา พรมโนนศรี  Metallurgical Engineering10
41 B6026325 นายกฤตเมธ ศรัทธาคลัง  Metallurgical Engineering10
42 B6024147 นายวรรณชัย ดีขุนทด  Metallurgical Engineering10
43 B6112752 นายอรรณพ โยธี  Metallurgical Engineering10
44 B6110444 นายชวัลวิทย์ พรมภา  Metallurgical Engineering10
45 B6131999 นายสิทธา ปลั่งศรี  Metallurgical Engineering10
46 B6112981 นางสาวอรยา รักษาศรี  Metallurgical Engineering10
47 B6110413 นางสาวธัญวรรณ พรมเขียว  Metallurgical Engineering10
48 B6114244 นางสาวชนากานต์ ศรีจันทร์  Metallurgical Engineering10
49 B6109387 นางสาวนุชนารถ เบญจพลคุมวงศ์  Metallurgical Engineering10
50 B6117917 นางสาวลักษวรรณ ฮออำนวย  Metallurgical Engineering10
51 B6115364 นางสาวอัญชลี สาริยา  Metallurgical Engineering10
52 B6109585 นางสาวรัชนี ประสิทธิ์นอก  Metallurgical Engineering10
53 B6019020 นางสาวอมฤตตา นิยมนา  Metallurgical Engineering10
54 B6110284 นางสาวสุจิตรา ฝุ่ยฝัน  Metallurgical Engineering10
55 B6105426 นายนวภพ เจริญสุข  PE10
56 B6133146 นางสาวรวิพร ชาวดอน  PE10
57 B6238384 นางสาวโสรยา เกียรติอุทัยวงศ์  PE10
58 B6111489 นางสาวนิลาวัลย์ เพลงสระเกษ  PE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
59 B6208431 นางสาวกมลลักษณ์ บัวเผื่อน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
60 B6208448 นางสาววรารัตน์ วัดกิ่ง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
61 B6232818 นางสาวหทัยกาญจน์ ช้างพงษ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
62 B6208493 นางสาวอุทุมพร มาสิงห์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
63 B6232634 นางสาวศุภลักษณ์ คิดรอบ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
64 B6208486 นางสาวธนวรรณ ตุ้มเบ็ญ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
65 B6228149 นางสาวณัฏฐวรรณ ริมสันเทียะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
66 B6208417 นางสาวธิดารัตน์ ชอบจะโปะ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
67 B6232801 นางสาวสุพารัตน์ ดวงจิตต์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
68 B6208257 นางสาวธนวรรณ ประสานสุข  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
69 B6208301 นางสาวปานไพลิน ใจวงศ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.