รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม15
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6231569 นางสาวปริยากร รักษาก้านตง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
2 B6231590 นางสาวธัญสินี บุญดี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
3 B6231477 นางสาวสาธกา กมลวัทน์  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
4 B6231507 นางสาวสิรภัทร์ บุตรวงศ์นรา  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
5 B5953417 นางสาวจิราวรรณ พิพิธพัฒนากุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
6 B6017989 นายณัษฐพงษ์ ภัทรธนะวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
7 B6114206 นางสาวศุลีมาศ ศรอินทร์  TCE
8 B6130985 นางสาวศิวาณีย์ พลีรัมย์  TCE
9 B6131692 นางสาวกนกนภา เขาวงค์  TCE
10 B5712861 นายภาสุวัฒน์ ไพศาล  PE
11 B6116880 นางสาวฮาริสต้า หวันสู  Geological Engineering
12 B6130183 นางสาวสุรีพร ขุนพรหม  Geological Engineering
13 B6114336 นางสาววิกานดา ศรีนอก  Electronic Engineering
14 B6118068 นายสมพงศ์เดช ธงกลาง  Electronic Engineering
15 B6111786 นางสาววลัยพรรณ ภาคนอก  Electronic Engineering
16 B6105358 นายภัทรพงศ์ เจริญผล  CPE
17 B6229894 นายฐิรพรรษ มองขุนทด  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
18 B6229849 นายจตุภูมิ สอดสุข  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
19 B6235499 นายปรัตถกร บุญถึง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
20 B6233808 นางสาวพัชรินทร์ แฝงทรัพย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
21 B6233839 นางสาวกมลชนก ขอถือกลาง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
22 B6110185 นางสาวกชนิภา ผะดาศรี  CERAMIC ENGINEERING
23 B6103811 นายธนาวุฒิ ขำโคกสูง  CERAMIC ENGINEERING
24 B6108663 นางสาวสุวรรณี บรรดาสิทธิ์  CERAMIC ENGINEERING
25 B6109967 นางสาวกนกวรรณ เป็นพร้อม  CERAMIC ENGINEERING
26 B6238704 นายอภิชาติ แสงเพ็ชร์  CE
27 B6132750 นางสาวอนัญญา พันธะราช  CE
28 B6137014 นางสาวนันทพร อาจทวีกุล  CE
29 B5812967 นางสาวเธียรนารี นาชัยธง  Agricultural and Food Engineering
30 B5912339 นางสาวจิรัญชา ทิพย์มณี  Agricultural and Food Engineering
31 B6239459 นางสาวชนกนันท์ บัวหอม  Agricultural and Food Engineering
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
32 B6228002 นางสาวณัฐกานต์ ศรีเรือง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
33 B6208028 นางสาวธนภรณ์ อุ้ยคำ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
34 B6208592 นางสาวนันทัชพร แสนสีลา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
35 B6207953 นางสาวศุภาพิชญ์ แดงประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
36 B6208882 นางสาวศิริพร อุ่นเคน  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
37 B6232436 นางสาวเกศมณี หลวงกลาง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
38 B6204068 นางสาวรุ่งรวี ปิ่นรัมย์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
39 B6208233 นางสาวพิชญ์สินี ประสานพันธ์  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
40 B6232375 นางสาวทัศนีย์ คุ้มครอง  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
41 B6204037 นางสาวสุชานันท์ บรรดาลโชคชัย  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
42 B6228170 นางสาวอารีรัตน์ สุวรรณประเสริฐ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
43 B6208202 นางสาวมนัสวี แก้วเวหา  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY
44 B5963959 นางสาวอุษา หาแว  ENVIRONMENTAL HEALTH
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
45 B6122881 นางสาวรุจรวีวรรณ โฉสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
46 B6073893 นายอัสนี สุขเอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
47 B6074654 นายนิธิพัฒน์ แว่วสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.