รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม7
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6001391 นายวายุ บัวหอม  CE
2 B6118662 นายวรวุฒิ มูลพรม  CE
3 B6026790 นางสาววาสนา สาธร  ChemE
4 B6218263 นางสาวณิชากมล เพิ่มพานิชเดช  IE
5 B6202873 นายจีรวัฒน์ โพธ์ภา  ME
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
6 B6204860 นายดุษฎี สุขสบาย  INFORMATION SCIENCE
7 B6205058 นางสาวจิณณพัต ขยันงาน  INFORMATION SCIENCE
8 B6205003 นางสาวภาคินี รุ่งรังษี  INFORMATION SCIENCE
9 B6205249 นางสาวกชพรรณ จุรีกานนท์  INFORMATION SCIENCE
10 B6204839 นางสาวสุชาดา แก้วปลั่ง  INFORMATION SCIENCE
11 B6205218 นายสัณห์พิชญ์ วิริยะจิตต์  INFORMATION SCIENCE
12 B6205041 นายธีธัช โดมขุนทด  INFORMATION SCIENCE
13 B6205034 นายพีรพงษ์ ดวงคำ  INFORMATION SCIENCE
14 B6205096 นายธนาธิป รอดไธสง  INFORMATION SCIENCE
15 B6227708 นายรชัยยุต สุวิชาเชิดชู  INFORMATION SCIENCE
16 B6204983 นายจักรพรรดิ์ วรรณวงค์  INFORMATION SCIENCE
17 B6227630 นางสาวนภาพร การเพียร  INFORMATION SCIENCE
18 B6227616 นางสาวอารียา เชียงเครือ  INFORMATION SCIENCE
19 B6231972 นางสาวคณิตฌา ตากิ่มนอก  INFORMATION SCIENCE
20 B6200206 นางสาววิภาวดี ดำรงค์ศักดิ์  INFORMATION SCIENCE
21 B6200350 นางสาววิสุทธิรัตน์ หนานสายออ  INFORMATION SCIENCE
22 B6204792 นางสาวสุธีมนต์ หล่อนกลาง  INFORMATION SCIENCE
23 B6231736 นางสาวนันทิรัตน์ เหงกระโทก  INFORMATION SCIENCE
24 B6232016 นางสาวเมทินี เสารี  INFORMATION SCIENCE
25 B6231750 นางสาวปติมาพร คุณเศษ  INFORMATION SCIENCE
26 B6231675 นางสาวเกวลิน เมืองสุข  INFORMATION SCIENCE
27 B6200084 นางสาวภควดี กำลังหาญ  INFORMATION SCIENCE
28 B6200077 นางสาวนวลอนงค์ ไชยชาติ  INFORMATION SCIENCE
29 B6200138 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โอสถ  INFORMATION SCIENCE
30 B6204785 นางสาวพิมพ์ลภัส สว่างวงษ์  INFORMATION SCIENCE
31 B6206161 นางสาวอุษณียา ขจัดภัย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
32 B6206376 นายทินกฤต เคยพุดซา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
33 B6206154 นายเกียรติชัย บุญแพง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
34 B6200343 นายปณิธาน นนท์ขุนทด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
35 B6206178 นายทิฆัมพร แดงเรือน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
36 B6200329 นายณัฐเวท ชัยวงษ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
37 B6206314 นายวิศวะ ตาบุดดา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
38 B6206222 นายเฉลิมพงษ์ ขจัดมลทิน  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
39 B6204938 นายปัญญวิชญ์ เปสตันยี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
40 B6236922 นางสาวอารียา จันดาบุตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
41 B6206239 นายนราวิชญ์ บัวศรี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
42 B6206246 นางสาวอัญวีณ์ เลิศกิจพีรพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
43 B6206192 นางสาวธิดารัตน์ ไกรตรวจพล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
44 B6232283 นางสาวจิรนันท์ ย่อมมี  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)
45 B6205164 นายปิยวัฒน์ เขมะวิริยะอนันต์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
46 B6227814 นายธนพล พะนิรัมย์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
47 B6205119 นางสาวอารดา สุวรรณศิโรจน์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
48 B6204884 นางสาวพิชาพัชร์ สงวนกลาง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
49 B6204747 นางสาวศศิธร แสงนารายณ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
50 B6231705 นายธีรพล โชติไสว  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
51 B6232054 นายพีรพัฒน์ สินขุนทด  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
52 B6231934 นายนพปฏล สิงห์ยอย  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
53 B6205010 นายภูบดินทร์ ชมบุญ  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
54 B6205102 นายประโยชน์ มุมทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
55 B6204822 นายอมฤทธิ์ บุ้งทอง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
56 B6232139 นายจิรโชติ ปุลาสะกา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
57 B6206505 นายธนกร อ่อนพุทธา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.