รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิทยาศาสตร์
1 B6312855 นางสาวธนัญญา คำทอง  Chemistry
2 B6312824 นางสาวทักษพร พรมจักร์  physics
3 B6312848 นายสิริโชค คุ้มวิริยะกุล  physics
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
4 B6313500 นางสาวณัฐวดี นามวัฒน์  MANAGEMENT
 สำนักวิชาแพทยศาสตร์
5 B6235079 นางสาวณัฐภรณ์ รบศึก  DOCTOR OF MEDICINE
6 B6211226 นางสาวอังคฉัตร โพธิ์ทอง  DOCTOR OF MEDICINE
7 B6228736 นางสาวนันท์นภัส สินสุพรรณ์  DOCTOR OF MEDICINE
8 B6233143 นางสาวพัชรวรรณ โขมพัตร  DOCTOR OF MEDICINE
9 B6211349 นางสาวเกวลี ยังโนนตาด  DOCTOR OF MEDICINE
10 B6228668 นางสาวสุพิชญา แป้นชุมแสง  DOCTOR OF MEDICINE
11 B6234997 นางสาวภูริชญา มหายศ  DOCTOR OF MEDICINE
12 B6235062 นางสาวเกษราพร โพจา  DOCTOR OF MEDICINE
13 B6211318 นางสาวบุษราคัม จันทร์อิ่ม  DOCTOR OF MEDICINE
14 B6234911 นางสาวนพเก้า สุดจำนง  DOCTOR OF MEDICINE
15 B6127046 นางสาวสุวรรณา ฉลองกลาง  DOCTOR OF MEDICINE
16 B6235055 นางสาวธันยพร พรมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE
17 B6235048 นางสาวณฐพร พลพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE
18 B6228569 นางสาวภัทรดา สุขตาม  DOCTOR OF MEDICINE
19 B6228606 นางสาวสุดารัตน์ การดื่ม  DOCTOR OF MEDICINE
20 B6211240 นางสาวนัชชา วงศ์สวัสดิ์ไพศาล  DOCTOR OF MEDICINE
21 B6211356 นางสาวกวิณพร ฉัตรธนาธรรม  DOCTOR OF MEDICINE
22 B6228675 นางสาววนิดา สาละ  DOCTOR OF MEDICINE
23 B6228712 นางสาวอนัญลักษณ์ สุทธิพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE
24 B6228538 นางสาววริศรา โกลา  DOCTOR OF MEDICINE
25 B6211264 นางสาวสมปรารถนา แข็งขัน  DOCTOR OF MEDICINE
26 B6228583 นางสาวปนัดดา ศิริภูมิ  DOCTOR OF MEDICINE
27 B6228729 นายพีรวิชญ์ จิวะวิทูรกิจ  DOCTOR OF MEDICINE
28 B6234980 นายณัฐกิตติ์ สอดโคกสูง  DOCTOR OF MEDICINE
29 B6211325 นายศิวณัฐ วาลีประโคน  DOCTOR OF MEDICINE
30 B6211387 นายฐิติศักดิ์ ธราวัชระกุล  DOCTOR OF MEDICINE
31 B6228484 นายนิติทัศน์ นิ่มมณีรัตน์  DOCTOR OF MEDICINE
32 B6228415 นายฐิติเวทย์ ตั้งใจ  DOCTOR OF MEDICINE
33 B6234966 นายณัฐกร ชื่นมุนีวงศ์  DOCTOR OF MEDICINE
34 B6235086 นายกฤตพจน์ แทนสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE
35 B6228392 นายธีรภัทร พิมพาเรือ  DOCTOR OF MEDICINE
36 B6233174 นายวิชยุตม์ สุทัศน์ ณ อยุธยา  DOCTOR OF MEDICINE
37 B6228361 นายจตุพล ธงสันเทียะ  DOCTOR OF MEDICINE
38 B6235017 นายสาริน หิรัญคำ  DOCTOR OF MEDICINE
39 B6228323 นายภัทรพงษ์ วิริยะกุลนันท์  DOCTOR OF MEDICINE
40 B6235031 นายจาคี คูณวัฒนาพงษ์  DOCTOR OF MEDICINE
41 B6228385 นายสรวิศ ปิตรัมย์  DOCTOR OF MEDICINE
42 B6228408 นายภูมิภัทร จอมไธสง  DOCTOR OF MEDICINE
43 B6228439 นายวรนันท์ เวียงนนท์  DOCTOR OF MEDICINE
44 B6228613 นายภูชิต อร่ามโสภา  DOCTOR OF MEDICINE
45 B6235024 นายชาญวิทย์ เมอะประโคน  DOCTOR OF MEDICINE
46 B6228514 นายนรเศรษฐ์ เอี่ยมสะอาด  DOCTOR OF MEDICINE
47 B6228521 นายภควัต นาคคำ  DOCTOR OF MEDICINE
48 B6228620 นายสิริพล สัตนาโค  DOCTOR OF MEDICINE
49 B6228545 นายธีรวัฒน์ พนาจันทร์  DOCTOR OF MEDICINE
50 B6228347 นางสาวอารียา แก้วมูลมุข  DOCTOR OF MEDICINE
51 B6228507 นางสาวทักษิณา อาสานอก  DOCTOR OF MEDICINE
52 B6211301 นางสาวจิดาภา รติพรพันธุ์  DOCTOR OF MEDICINE
53 B6228637 นางสาวพนิดา คุ้มจันอัด  DOCTOR OF MEDICINE
54 B6211370 นางสาวกิตติมาพร ชัยกิตติเกษม  DOCTOR OF MEDICINE
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
55 B6216979 นายศุภกฤต สิงห์สุทธิโสทร  AERONAUTICAL ENGINEERING
56 B6210823 นางสาวปราณฬดา ชุมสาย ณ อยุธยา  AERONAUTICAL ENGINEERING
57 B6215590 นายกฤษณะวัฒน์ แก้วมณี  AERONAUTICAL ENGINEERING
58 B6113858 นายชัยณรงค์ วังกุ่ม  Agricultural and Food Engineering
59 B6132798 นายภัทรพงศกรณ์ จรัสแสง  Agricultural and Food Engineering
60 B6131197 นายตติยะ จงขจรวิทย์  CE
61 B6111311 นางสาวสโรชา พูนศรี  CE
62 B6103866 นายคฑาเดช เขียนชัยนาจ  CPE
63 B6016364 นายสุกฤษฏิ์ เอี่ยมอารีรัตน์  ChemE
64 B6225629 นายสิรวิชญ์ บรรจงจิตร  ChemE
65 B6131272 นางสาวรัตนา อุบลบาล  ChemE
66 B6238711 นางสาวภัทราภรณ์ จรจันทึก  Mechatronics Engineering
67 B6221027 นายชนวีร์ องค์ศิริศิลป์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
68 B6230449 นายเทพพรชัย หอมใจมั่น  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
69 B6220303 นางสาวปัทมาวลี อินทร์พุ่ม  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.