รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม5
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
2 B6108137 นายทิชานนท์ นาคนาคา  CE10
3 B6014667 นายรีดูวัน ดอเลาะ  CE10
4 B6223731 นายชยุตม์ ลักขิกานันท์  Civil Engineering10
5 B6209797 นางสาวพัทธนันท์ เรืองดำรงชัยกุล  Civil Engineering10
6 B6209711 นางสาวปัทมพร บุญศิริ  Civil Engineering10
7 B6209681 นายพชร สกุลอังครัต  Civil Engineering10
8 B6209674 นายณัฐนนท์ กล่ำมอญ  Civil Engineering10
9 B6001049 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาประชุม  Environmental Engineering10
10 B6131159 นายชุติมันต์ อินทรประพงศ์  Geological Engineering10
11 B6215262 นางสาวอภิชญา ช่วยโสม  IE10
12 B6201456 นางสาวสุวรา เปรี่ยมสูงเนิน  ME10
13 B6230012 นางสาวอาทิตยา ยาสมุทร  Petrochemical and Polymer Engineering10
14 B5914951 นายธิฐิพัฒน์ เตียนพลกรัง  TCE10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
15 B6231958 นางสาวณัฐธิดา เทือกสุบรรณ  INFORMATION SCIENCE10
16 B6232108 นายวุฒิชัย พิกุลขาว  INFORMATION SCIENCE10
17 B6209391 นายศิวกร สิงหบำรุง  INFORMATION SCIENCE10
18 B6227685 นายชาญชล งามสมภาพ  INFORMATION SCIENCE10
19 B6231712 นายธันวา โกสูงเนิน  INFORMATION SCIENCE10
20 B6200060 นางสาวเจษฎาพร สุโทวา  INFORMATION SCIENCE10
21 B6227777 นางสาวบายน วงศ์ซา  INFORMATION SCIENCE10
22 B6137083 นางสาวพรธาดา กิตติชัย  INFORMATION SCIENCE10
23 B6204990 นางสาวบัณฑิตา จำกลาง  INFORMATION SCIENCE10
24 B6231897 นางสาวเพ็ญพิชชา ประสิทธิ์สุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
25 B6227739 นางสาวพัชรกานต์ อะทารัญ  INFORMATION SCIENCE10
26 B6232221 นางสาวญาณิศา ผลฉิมพลี  INFORMATION SCIENCE10
27 B6204686 นางสาวสตรีรัตน์ บูชาชัชวาลย์  INFORMATION SCIENCE10
28 B6204969 นางสาวณัฐนพิน วงสว่าง  INFORMATION SCIENCE10
29 B6231989 นางสาวนภัทสรา คำพิมพ์  INFORMATION SCIENCE10
30 B6204761 นางสาวจุฑามาศ เอกจีน  INFORMATION SCIENCE10
31 B6204655 นางสาวณัฐวดี รักษาสัตย์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
32 B6232191 นายปิยมัณฑน์ วงศ์พาทิศ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
33 B6123444 นางสาวธัญลักษณ์ สาทิสประภา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
34 B6210953 นางสาวพิณพัฒน์ ผาโคตร  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
35 B6206338 นางสาวผกามาส เสวโก  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
36 B6232177 นางสาวณัฐชินี สีสังชุม  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
37 B6206284 นายคเชนทร์ ชัยทอง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
38 B6206369 นายภคิน ธรรมเส็ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
39 B6206437 นายวิษณุ เกตุจังหรีด  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)60
40 B6206260 นางสาวนัฐธยาน์ งามเชย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
41 B6206291 นางสาวเพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
42 B6206499 นางสาวดาริณ โอฐน้อย  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
43 B6227760 นางสาวภัทรสุดา กาญจนสุปัญญา  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
44 B6232245 นางสาวธมนวรรณ มณีรัตนอนันต์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
45 B6227883 นายพงษ์เผ่า ศรีชัยกุล  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
46 B6232337 นายสุรสีห์ ลายกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
47 B6232184 นายชาญชล คะเชนชาติ  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
48 B6206390 นายเจษฎากร วงค์จันทร์  INFORMATION SCIENCE (Digital Communication)10
49 B6333881 นางสาวศศิพิมพ์ คำสิงห์นอก  INFORMATION SCIENCE (Digital Technology)10
50 B6204730 นายโสภณ บุญเพื่อน  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
51 B6205126 นางสาวชยุดา ศรีวงษา  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
52 B6231903 นางสาวปิยวรรณ เอิบกิ่ง  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.