รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม14
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6205560 นางสาวคชากรณ์ เพียรธัญญกรณ์  MANAGEMENT TECHNOLOGY
2 B6227555 นางสาวสุทธิดา เปราะจันทึก  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
3 B6205607 นางสาวอทิติยา ศรีม่วง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
4 B6205621 นางสาวณัตตยา ธีระกนกสกุล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
5 B6205942 นางสาววรรณษา เทินทองหลาง  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
6 B6205850 นางสาวกาญจนา ก่อแก้ว  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
7 B6205614 นายธนัช อรรถชัยนุกูล  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
8 B6227548 นางสาวต้นกัลยา นิลรัตน์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
9 B6206017 นางสาววชิรา เชื้อปาศักดิ์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
10 B6205737 นางสาวจิตตราภรณ์ พระสุมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
11 B6231453 นายศุภวิชญ์ ทัศนอินทร์  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
12 B6200213 นายเจษฎา ชูมี  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
13 B6200244 นางสาวกัลย์ชิสา ตั้งจิตศิริชัย  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)
14 B6206062 นางสาวอุษา มรุตพันธ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
15 B6227593 นางสาวขวัญชีวา ณ ทิดศรี  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
16 B6205836 นางสาวธัชพรรณ โพธิสาร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
17 B6205584 นางสาวนภัสวรรณ ม่วมกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
18 B6231439 นางสาวสิรินยา แสนธิ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
19 B6206123 นางสาวธนิตา จันทร์จ่อกลิ่น  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
20 B6227579 นางสาวผกาภรณ์ ดุลสันเทียะ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
21 B6205577 นางสาวนันทิชา ขะจีรัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
22 B6205492 นางสาวธิชากาญจณ์ เกาะทะเล  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
23 B6227586 นางสาวณัฏฐนิชา ศรีสุวรรณ  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
24 B6205331 นางสาวรัสรินทร์ กุลธนานพกร  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
25 B6205362 นางสาวอาทิตยา วิโรจน์วัฒน์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
26 B6206000 นายสหัสวรรษ สร้อยพิมาย  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
27 B6205898 นายณรงค์ฤทธิ์ เรือนจันทึก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
28 B6231422 นายศิรชัช แก้วกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
29 B6205744 นายธนากร อยู่ทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
30 B6231446 นายฤทธิพร รักพรม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
31 B6208813 นางสาวเนตรทิพย์ ไทยจังหรีด  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
32 B6205904 นางสาวธัญญชล นามวงศ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
33 B6205768 นางสาวปียะดา อุสารัมย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
34 B6205287 นางสาวศศิธร บุญตา  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
35 B6205263 นางสาวหทัยรัตน์ ขาวกระโทก  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
36 B6205300 นางสาวภิรัญญา สุขสวัสดิ์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
37 B6205874 นางสาวทิดาภา เทพไพรสนต์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
38 B6205799 นางสาวจุฑาทิพย์ ทรายทอง  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
39 B6227562 นางสาววชิรญาณ์ สมโชค  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
40 B6205515 นางสาวปภาวรินทร์ พึ่งทรัพย์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
41 B6205812 นางสาวนันทกาญจน์ สุดสังข์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
42 B6205928 นางสาวอังคณา ศรีสร้างคอม  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
43 B6205317 นางสาวนาตยา ซามงค์  MANAGEMENT (LOGISTICS MANAGEMENT)
44 B6205348 นายมานุวัฒน์ เกียรติอำนวย  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
45 B6205409 นายพิชญุตม์ อรรถวิทยากุล  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
46 B6205782 นางสาวพิมพ์พญา ยาเสร็จ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
47 B6205461 นางสาวภาวิณี ธงกิ่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
48 B6205393 นางสาวภัทรจิรา บุญส่ง  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
49 B6205355 นางสาวกุลนิษฐ์ เสถียรบำรุงกิจ  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
50 B6227531 นายภัทรพล ชวนก้าวหน้า  MANAGEMENT (ENTREPRENEURSHIP)
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.