รายชื่อนศ.
รายวิชา213101 : ENGLISH FOR COMMUNICATION 1
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6300661 นายภูธเนศ นวนสูงเนิน  AERONAUTICAL ENGINEERING
2 B6317478 นายธนกร สิมาเล่าเต่า  Agricultural and Food Engineering
3 B6332341 นายธีรพงษ์ เพลียขุนทด  Automotive Engineering
4 B6304966 นายต้นตระการ ศักดิ์ศรี  Automotive Engineering
5 B6306472 นายทินวัตร สิทธิโชติเลิศภักดี  Automotive Engineering
6 B6332204 นายธนพนธ์ กองโกย  CE
7 B6307608 นายชาญชล ลิปูหนอง  CE
8 B6311674 นางสาวพิมผกา ภูลายศรี  CE
9 B6235512 นายศักดา เพ็งจันทร์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING
10 B6334161 นายศักดิพัฒน์ มุจรินทร์  CPE
11 B6310622 นายศุภชัย คำหมุน  ChemE
12 B6321833 นางสาวสุชาดา ประเสริฐศรี  EE
13 B6327828 นายศรัณย์ แก้ววิเชียร  EE
14 B6306205 นายวรวัฒน์ ทรัพย์ยุทธ์  Electronic Engineering
15 B6332365 นายธีรภัทร สัมฤทธิ์  Electronic Engineering
16 B6310387 นายสพลเชษฐ์ นาห่อม  Electronic Engineering
17 B6306311 นายฐาปกรณ์ เศษสูงเนิน  Electronic Engineering
18 B6311827 นางสาววริศรา ศิริมหา  Environmental Engineering
19 B6311803 นางสาวสุนิสา โปทาหนัก  Environmental Engineering
20 B6306038 นายอิศร เศษกลาง  Environmental Engineering
21 B6311797 นางสาวเกวลิน เทียมพงษ์  Environmental Engineering
22 B6311612 นางสาวปานรวี หวังเขตกลาง  Geological Engineering
23 B6310790 นายศุภกร หารศึกษา  IE
24 B6307844 นายภานุ ประเสริฐสังข์  IE
25 B6310356 นายธนวัฒน์ ริ้วทอง  ME
26 B6322069 นางสาวหนึ่งฤทัย กองทอง  ME
27 B6308520 นายวีรภัทร พระสว่าง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6306335 นายอนุชา พิมพ์เสนา  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6332280 นายธรณินทร์ ยลถวิล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6324285 นายพัชรพล เชื่อมกระโทก  Mechatronics Engineering
31 B6306847 นางสาวจันทกานติ์ จุ้ยเขียว  Mechatronics Engineering
32 B6336035 นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสุข  Metallurgical Engineering
33 B6303679 นางสาวปัทมาพร มีบุตร  Metallurgical Engineering
34 B6305468 นายจิรายุ ดานขุนทด  Metallurgical Engineering
35 B6304157 นายธนพล เวียงปฏิ  N/A
36 B6306649 นายภานุวัฒน์ โคงาม  N/A
37 B6309152 นายรัตติโชติ บุญสิงห์  N/A
38 B6321239 นายอาทิตย์ สมสันเทียะ  N/A
39 B6332334 นายธีรกานต์ สาขา  N/A
40 B6321055 นายสัพพัญญู กลิ่นกมล  N/A
41 B6309589 นางสาวอนัญญา ชาติท่าค้อ  N/A
42 B6331771 นางสาวจารุพร โสตสุภาพ  N/A
43 B6225995 นายณัฐดนัย จำปา  PE
44 B6300654 นายวิศิษฎ์ บุญวิเศษ  PE
45 B6234232 นายไชยภพ บางสอน  PRECISION ENGINEERING
46 B6330026 นายจิรายุ ภูแย้ม  PRECISION ENGINEERING
47 B6309855 นางสาวชนิสรา แก้วโพธิ์กลาง  TCE
48 B6303341 นางสาวทิราภรณ์ ไชยการ  TCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.