รายชื่อนศ.
รายวิชา521357 : AGRICULTURAL ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อหลักสูตร 
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering
2 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering
3 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering
4 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering
5 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering
6 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering
7 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering
8 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering
9 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering
10 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering
11 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering
12 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering
13 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering
14 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering
15 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering
16 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering
17 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering
18 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering
19 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering
20 B5910281 นางสาวรัตนา ฉิมสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
21 B5906666 นางสาวสุพัตรา บุญพาทำ  Agricultural and Food Engineering
22 B5908820 นางสาวอภัสรา ปลื้มสูตร  Agricultural and Food Engineering
23 B5907168 นางสาวพรฐิตรา กิจนิมิตร  Agricultural and Food Engineering
24 B5901197 นางสาวรุจี สวรรยาพานิช  Agricultural and Food Engineering
25 B5906024 นายฉัตรชัย ห่วงกระโทก  Agricultural and Food Engineering
26 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering
27 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
28 B5912049 นายดลวัฒน์ เชื้อขุนทด  Agricultural and Food Engineering
29 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering
30 B5908998 นายธิติพันธุ์ กรวิรัตน์  Agricultural and Food Engineering
31 B5953332 นายกวินพัฒน์ เกิดพงษ์วัฒนา  Agricultural and Food Engineering
32 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering
33 B5908912 นายพรหมภู เนื่องนำเจริญ  Agricultural and Food Engineering
34 B5904129 นายถิรวัฒน์ สมใจ  Agricultural and Food Engineering
35 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering
36 B5905522 นายศุภวิชญ์ ปรีดีวงศ์  Agricultural and Food Engineering
37 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.