รายชื่อนศ.
รายวิชา536442 : VEHICLE DYNAMICS AND CONTROL SYSTEM LABORATORY
กลุ่ม2
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6009670 นายอรรถพล ดาวไสย์  Automotive Engineering
2 B6011482 นายอมรินทร์ เชื้อมาก  Automotive Engineering
3 B5906765 นางสาวประภารัตน์ บุตรโคตร  Automotive Engineering
4 B6017446 นายพงศกร เจริญโชติ  Automotive Engineering
5 B5902347 นายอมรเทพ แสนสุวรรณ  Automotive Engineering
6 B6019150 นางสาวอาทิตยา พลดงนอก  Automotive Engineering
7 B6021252 นายศิริพงษ์ แสนแก้ว  Automotive Engineering
8 B5913206 นายจักรพงค์ สิริพงค์  Automotive Engineering
9 B5920280 นายภูมิบดินทร์ ตรางา  Automotive Engineering
10 B6010195 นายกฤติพงศ์ พฤกษาศรี  Automotive Engineering
11 B6010751 นายวัชรพล จั่นพา  Automotive Engineering
12 B6001056 นายชวัลวิทย์ ทุรันไธสง  Automotive Engineering
13 B6019839 นายกิตติ มาทาสิน  Automotive Engineering
14 B6017484 นางสาววริษฐา นาระหัด  Automotive Engineering
15 B6024291 นางสาวอุษณี จันทอก  Automotive Engineering
16 B6017514 นายวรรณวิทย์ ผาหัวดง  Automotive Engineering
17 B6017507 นางสาวศิริรัตน์ คุ้มโพน  Automotive Engineering
18 B5925544 นางสาวสโรชา คหาปนะ  Automotive Engineering
19 B6007393 นางสาวอรวรรณ สิงห์ซอม  Automotive Engineering
20 B6005771 นายสรยุทธ แดงนา  Automotive Engineering
21 B6002015 นายชัชวาล กุลโคตร  Automotive Engineering
22 B5920266 นายณัฐพงศ์ เฟื่องสวัสดิ์  Automotive Engineering
23 B6017545 นายรัฐพงศ์ อุดมทรัพย์  Automotive Engineering
24 B6007218 นางสาวศศิวิมล กลิ่นแย้ม  Automotive Engineering
25 B6024567 นายอินธัชสรณ์ จรูญธนาสิริ  Automotive Engineering
26 B6021092 นางสาวณัฐติกา ทนาไธสง  Automotive Engineering
27 B6007447 นางสาวปิยะธิดา ชื่นตา  Automotive Engineering
28 B6011338 นายดนุสรณ์ คำวันศรี  Automotive Engineering
29 B6004934 นายศตวรรษ หวังเลี้ยงกลาง  Automotive Engineering
30 B5908035 นายจิรวัฒน์ พยาวงค์  Automotive Engineering
31 B5911103 นายณัฐนนท์ สาบัว  Automotive Engineering
32 B6009991 นางสาวภัทราวดี แก้วเมืองกลาง  Automotive Engineering
33 B6014957 นายปณิธิ สมบุญยอด  Automotive Engineering
34 B6017552 นายภาคีนัย อนุดำ  Automotive Engineering
35 B6005788 นางสาวนิภา แสนกล้า  Automotive Engineering
36 B6021160 นายวสุพล ตะเพียนทอง  Automotive Engineering
37 B5920211 นายปัณณวิชญ์ เตียวโสภาวงศ์  Automotive Engineering
38 B6026769 นายวรรณประชา วงศ์สาคร  Automotive Engineering
39 B6022006 นายณัฐภัทร รวมเงาะ  Automotive Engineering
40 B6001063 นายอิทธิฤทธิ์ จงอ่อนกลาง  Automotive Engineering
41 B6006471 นายคมกริบ แสงมณี  Automotive Engineering
42 B5911769 นายกานต์กวิน ศิริรุ่งเรืองวิชญ์  Automotive Engineering
43 B5929221 นายมุสตากีม สาแม  Automotive Engineering
44 B6002459 นายรฌกร แสงศุภกุล  Automotive Engineering
45 B6020996 นางสาวอาทิตยา มะปะตัง  Automotive Engineering
46 B6017590 นายปัญญวัฒน์ ลามคำ  Automotive Engineering
47 B6006136 นายฉกรรจ์ คิดดีจริง  Automotive Engineering
48 B6025465 นายพชร สุทธิศรีสมบูรณ์  Automotive Engineering
49 B5905225 นายนฤเบศร์ ชัยสุนทร  Automotive Engineering
50 B5915729 นางสาวณัชฌา สุขภิรมย์  Automotive Engineering
51 B6008055 นายอนุชา พันรักษา  Automotive Engineering
52 B6013011 นางสาวอรกานต์ สมมี  Automotive Engineering
53 B6006846 นายชัยวัฒน์ พูลวงษ์  Automotive Engineering
54 B6017613 นายฐาปนพงษ์ โนรีราษฎร์  Automotive Engineering
55 B6005894 นายปิยะพงษ์ ปะสาวะโน  Automotive Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.