รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม26
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6313661 นางสาวนิภารัตน์ โพธิ์คำ  MANAGEMENT10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6133566 นางสาวนฤมล ทองฤทธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B6125356 นายณัฐดนัย ไพเราะ  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6124731 นายอัครพงษ์ เกตุธานี  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6125196 นางสาวกรวรรณ มีโชคชัย  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6124892 นางสาวสันต์ฤทัย บุรกรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
7 B6124588 นางสาวนิภาพร ชาพันดุง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
8 B6236762 นางสาวอรญา การสำโรง  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
9 B6051136 นางสาวระวีวรรณ โพรงขุนทด  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY 10
10 B6133894 นางสาวธมลวรรณ ขอนดอน  FOOD TECHNOLOGY10
11 B6133696 นางสาวกมลนิตย์ ลีละพงศ์วัฒนา  FOOD TECHNOLOGY10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
12 B6133191 นายวโรดม รูปชัยภูมิ  Agricultural and Food Engineering10
13 B6117191 นางสาวกัญญารัตร ใหญ่สูงเนิน  Agricultural and Food Engineering10
14 B6132644 นายชนก โชติธรรม  Agricultural and Food Engineering10
15 B6104313 นายพลากร คิดถูก  CE10
16 B6103477 นางสาวอชิรญา แก้วคูณ  CERAMIC ENGINEERING10
17 B6111250 นางสาวสุวิมล พุทธก้อม  CERAMIC ENGINEERING10
18 B6132101 นายอนุสาร ทองสุข  CERAMIC ENGINEERING10
19 B6132354 นายภัทรพล โสภาวัฒน์  CERAMIC ENGINEERING10
20 B6118693 นางสาวปนัดดา ศรีสวัสดิ์  CPE10
21 B6028961 นายธีรศักดิ์ อึงพุดซา  Electronic Engineering10
22 B6005559 นางสาวอภิญญา ท้าวสูงเนิน  Electronic Engineering10
23 B6105914 นางสาวโสรยา ชาวสวน  Electronic Engineering10
24 B6135805 นายวิชากร เกตุอภัย  Electronic Engineering10
25 B6115470 นายวีรภัทร สิงห์โท  Environmental Engineering10
26 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering10
27 B6136093 นางสาวเบญจมาศ ดอมไธสง  Environmental Engineering10
28 B6114510 นางสาวชุณห์พิมาณ ศรีศักดิ์นอก  Environmental Engineering10
29 B6108946 นางสาวเกศกนก บุญเต็ม  Environmental Engineering10
30 B6002787 นายคณาธิป บุญใหญ่  Geological Engineering10
31 B6019952 นายมนตรี เอื้อกิจ  Geological Engineering10
32 B6131746 นายพีรวิชญ์ เปรียบดีสุด  IE10
33 B6115043 นางสาวสบันงา สร้อยปัดสา  ME10
34 B6118808 นางสาววรรณวิสา การปรีชา  ME10
35 B6104788 นางสาวสุภัสสรา จันคำ  ME10
36 B6112691 นางสาวแสงจันทร์ ยินยอม  ME10
37 B6115142 นางสาวปณิชา สอนบุญชูวัฒนะ  ME10
38 B6118419 นางสาวอารดา เสือหลง  ME10
39 B6105457 นางสาวภาพิมล เจียมแพ  ME10
40 B6111878 นางสาวปาลิตา ภูประธรรม  ME10
41 B6106140 นายอมรเทพ ชูนิล  ME10
42 B6109905 นายกิตติพศ ปิติกะวงษ์  ME10
43 B6112110 นายอัมรี มะเด็ง  ME10
44 B6107550 นายวิชชานนท์ ทิฆะสุข  ME10
45 B6103668 นายอัครชัย โกสิยานุรักษ์  ME10
46 B6131876 นายวรวิทย์ คนมั่น  ME10
47 B6131319 นายณัฐพล เพชรก้อน  ME10
48 B6136864 นายวายุ ศุภเกษ  ME10
49 B6107208 นายทีฆทัศน์ ทวนดิลก  ME10
50 B6114848 นายธวัชชัย สนั่นรัมย์  ME10
51 B6132774 นายชญานนท์ ปัจชาบุตร  ME10
52 B6103262 นายพัชรดนัย เกตศิลา  ME10
53 B6220259 นายเนติธร วรรคสังข์  ME10
54 B6118785 นายจิรัฏติ กันยามาศ  Mechanical Engineering10
55 B5800742 นายปุญญพัฒน์ คุ้มยิ้ม  Metallurgical Engineering10
56 B6104443 นายพัฒนพงษ์ เคราะห์ดี  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
57 B6110949 นายวรินทร พันธุดร  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY10
58 B6016753 นางสาววิภาวดี นนท์ช้าง  TCE10
 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์
59 B6127770 นางสาวสุภากร นุชกระโทก  ENVIRONMENTAL HEALTH10
60 B6127626 นายสุภี บุญเอิบ  ENVIRONMENTAL HEALTH10
61 B6135157 นางสาวสิริภัค พิมพ์บึง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
62 B6127565 นางสาววิลาสินี เดิมน้อย  ENVIRONMENTAL HEALTH10
63 B6134730 นางสาวจุฑาทิพย์ จินดาภีร์  ENVIRONMENTAL HEALTH10
64 B6128524 นางสาวธนพร หาญลำยอง  ENVIRONMENTAL HEALTH10
65 B6128197 นายอานนท์ อ่อนพฤกษ์ภูมิ  OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY10
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
66 B6073572 นางสาววรกานต์ อุตสุวรรณ  INFORMATION SCIENCE10
67 B6073862 นางสาวโชติกา บำรุง  INFORMATION SCIENCE10
68 B6070595 นายณัฐพงษ์ ทองรักษ์  INFORMATION SCIENCE10
69 B6122362 นายพงศธร สุทธานุช  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
70 B6075590 นายภานุพงศ์ เจริญสวัสดิ์  INFORMATION SCIENCE (ENTERPRISE SOFTWARE)10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.