รายชื่อนศ.
รายวิชา213204 : ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES
กลุ่ม19
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม
1 B6071370 นางสาวเกศรินทร์ แสนเสนาะ  MANAGEMENT (MARKETING MANAGEMENT)10
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
2 B6051242 นายณักคริณ เมสูงเนิน  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
3 B5952243 นางสาวเมษานี แก้วบวร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
4 B6051921 นางสาวเกศินี ทิพรักษ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
5 B6051167 นางสาวชลนิภา โพธิ์สุวรรณ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
6 B6051891 นางสาวนันทนา เมธาบุตร  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY 10
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
7 B6229887 นายปดิยุทธ ช่อมะลิ  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
8 B6229900 นายจตุพล หาญสงคราม  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
9 B6229924 นายฌานวัฒน์ แคนคันรัมย์  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
10 B6229863 นายภคพงษ์ ร่องแซง  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
11 B6229856 นายปัณณวิชญ์ โคตรมงคล  CIVIL AND INFRASTUCTURE ENGINEERING10
12 B6332457 นายนัทวุฒิ คูพิมาย  CPE10
13 B6109394 นายสรวิศ เบ็ญเจิด  ChemE10
14 B6104740 นางสาวธนพร จอนสูงเนิน  Geological Engineering10
15 B6109462 นางสาวกัญญาณัฐ ประกอบผล  Geological Engineering10
16 B6113537 นางสาวศศิวิมล วงค์สายใจ  Geological Engineering10
17 B6106065 นางสาวอนุสรา ชื่นบาล  Geological Engineering10
18 B6130190 นางสาวเกวลี สมัครณรงค์  Geological Engineering10
19 B6111410 นางสาวกมลชนก เพ็งชัยภูมิ  Geological Engineering10
20 B6117245 นางสาวฐาปณี อนุญาโต  Geological Engineering10
21 B6105570 นางสาวธนัชชา ฉายวิไล  Geological Engineering10
22 B6135782 นางสาวจิราภรณ์ กองกาสี  Geological Engineering10
23 B6117665 นางสาวนันทภัค อุทัยพิศ  Geological Engineering10
24 B6104337 นางสาวนพวรรณ์ คุณพระวงศ์  Geological Engineering10
25 B6110000 นางสาวหนึ่งฤทัย เป้าจันทึก  Geological Engineering10
26 B6132408 นางสาวศศิธร แก้วยอด  Geological Engineering10
27 B6110611 นางสาวเอมวิกา พลจันทึก  Geological Engineering10
28 B6130794 นางสาวธนวรรณ ชาติชนะ  Geological Engineering10
29 B6011031 นางสาวอินทิรา แก้วโวหาร  Geological Engineering10
30 B6117580 นายจอมศักดิ์ อิศรานุวัฒน์  Geological Engineering10
31 B6114428 นายพีระชัย ศรีพุฒ  Geological Engineering10
32 B6130923 นายสหัสวรรษ ชัยจิตต์  Geological Engineering10
33 B6112721 นายธีรพัฒน์ เยาวนารถ  Geological Engineering10
34 B6106560 นายพิทักษ์พล ฐานหมั่น  Geological Engineering10
35 B6107154 นายเดชาวัต แถวอุทุม  Geological Engineering10
36 B6109516 นายจักษุพัฒน์ ประทุม  Geological Engineering10
37 B6021344 นายถนอมศักดิ์ บุญสาร  Geological Engineering10
38 B6110819 นายฐิติ พัชรอาภากุล  Geological Engineering10
39 B6110277 นายปฏิภาณ ฝาสันเทียะ  Geological Engineering10
40 B6021658 นายศักดิ์สิทธิ์ ดำแก้ว  Geological Engineering10
41 B6110406 นายมงคล พรพิรุณโรจน์  Geological Engineering10
42 B6131777 นางสาวรัชนี โคตรชมภู  Geological Engineering10
43 B6111045 นางสาวพรไพลิน พาสา  Geological Engineering10
44 B6026660 นางสาวกฤษณี ลีหล้าน้อย  Geological Engineering10
45 B6112073 นางสาวนฤมล มหาสนิทร์  Geological Engineering10
46 B6136208 นายณัฐพงศ์ ติระพงศ์ประเสริฐ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.