รายชื่อนศ.
รายวิชา202213 : GLOBALIZATION
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
1 B5651634 นางสาวยลดา ชีโพธิ์  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
2 B5753369 นายพุฒิพัฒน์ โชตสิริธนิกกุล  ANIMAL PRODUCTION TECHNOLOGY
3 B5850877 นางสาววริษฐา เผ่าพันธ์  CROP PRODUCTION TECHNOLOGY
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
4 B5821570 นายกฤตวัฒน์ สุทธิรักษ์  AERONAUTICAL ENGINEERING
5 B6336226 นางสาวชลิตา จำปาใด  Agricultural and Food Engineering
6 B5910984 นายทาณุวัตร์ บรรเทากุล  Agricultural and Food Engineering
7 B6239558 นางสาวสุทธิดา เห็นสุข  CE
8 B5916177 นายชาญชัย คงขาว  CPE
9 B5921874 นายวิทยา สวนแก้ว  CPE
10 B5921386 นายรุ่งนคร บูรณะ  CPE
11 B5915477 นายประวีร์ ยุทธวีระวงศ์  CPE
12 B6011444 นางสาวพรชนก แซ่โอ้ว  EE
13 B6016005 นายนราวุฒิ กันชาติ  EE
14 B6002824 นายนภดล สวยประดิษฐ์รัตน์  EE
15 B6010546 นางสาวชนิสรา สอนไกร  EE
16 B5919673 นายกฤตภาส ไชยชะอุ่ม  Electronic Engineering
17 B5911967 นางสาวกาญจนา แหไธสง  Electronic Engineering
18 B5916696 นายวัฒนา มะนาวนอก  Environmental Engineering
19 B6112035 นายวิทูร ม่วงเย็น  Environmental Engineering
20 B6019297 นายอานนท์ วีระพงษ์  Geological Engineering
21 B6010607 นางสาวลาวัล อุดเมืองเพีย  ME
22 B6026912 นายคมสัน มณีวงษ์  ME
23 B5921096 นายชินจักร กองมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
24 B6010386 นางสาวจิตตินันท์ จอมมะเริง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
25 B6003937 นางสาวชฎาภรณ์ เกรียงมงคล  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
26 B6021801 นางสาวจุฬาลักษณ์ อิทธิพันธ์  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
27 B6016241 นางสาวจุฑามาศ ลูกจันทร์แป้น  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
28 B6004125 นายชนากร มวลชัยภูมิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
29 B6009595 นางสาวโยษิตา ใหม่คามิ  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
30 B6026936 นายชาญวิทย์ เกลียวทอง  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
31 B6005931 นายสุพล พลชิต  Manufacturing Automation and Robotics Engineering
32 B6023416 นายชญานนท์ ยินดี  Mechatronics Engineering
33 B6028374 นายสุทธิรักษ์ ไชยทอง  Mechatronics Engineering
34 B6028633 นายปัถวี ขุมทอง  Mechatronics Engineering
35 B6023744 นายภูมินทร์ น้อมเศียร  Mechatronics Engineering
36 B6028176 นายธัญชนิตย์ พงศ์ผการัตน์  Mechatronics Engineering
37 B6028213 นายภัทรพงศ์ หาวิชา  Mechatronics Engineering
38 B5929047 นายสิทธิชัย พรรณอภัยพงศ์  Mechatronics Engineering
39 B6102425 นายคณาธิป สุโพธิ์  Mechatronics Engineering
40 B6102234 นายนนทนันทน์ ผิวอ่อน  Mechatronics Engineering
41 B6003951 นางสาวอารยา ศรีวิลัย  Metallurgical Engineering
42 B5653850 นางสาวฤทัยพักตร์ อมรเมธากุล  PE
43 B5817160 นายปราโมทย์ เทียมเลิศ  PE
44 B6025892 นายประสานชัย แก้วสุพรรณ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
45 B6026417 นายเทพทัต นุบาล  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
46 B6003449 นายภาสกร โคตรชมภู  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
47 B6003784 นางสาวแพรวพลอย รักพงษ์  PETROLEUM ENGINEERING AND GEOTECHNOLOGY
48 B6110635 นายศุภชัย พลต้าง  Transportation And Logistics Engineering
49 B6106966 นางสาวทิพย์วรินทร เตชิดปัณณวัฒน์  Transportation And Logistics Engineering
50 B6109301 นางสาวกัญญาณัฐ บุริงาม  Transportation And Logistics Engineering
 สำนักวิชาศาสตร์และศิลป์ดิจิทัล
51 B5970605 นางสาววนิดา วัดเมือง  INFORMATION SCIENCE
52 B6071202 นายธนชัย เกษศิริโยธิน  INFORMATION SCIENCE
53 B5970032 นางสาววัชราภรณ์ ประดิษฐ์แท่น  INFORMATION SCIENCE
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.