รายชื่อนศ.
รายวิชา521412 : AGRICULTURAL AND FOOD ENGINEERING LABORATORY II
กลุ่ม1
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนศ.สู่    
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตรสถานภาพ
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6000868 นางสาวทิพย์ประภา วรสาร  Agricultural and Food Engineering10
2 B5910380 นายธนบดี พุ่มขุนทด  Agricultural and Food Engineering10
3 B6012311 นางสาวอุษาวรินทร์ ถาวรฤทธิ์  Agricultural and Food Engineering10
4 B6017903 นางสาวกรกนก แต่งแก้ว  Agricultural and Food Engineering10
5 B6017767 นางสาวโชติรักษ์ ปิ่นสันเทียะ  Agricultural and Food Engineering10
6 B6017842 นางสาวฐิติพร พลเสนา  Agricultural and Food Engineering10
7 B6007065 นางสาวนัฐมล โยธาเสน  Agricultural and Food Engineering10
8 B6025823 นางสาวสิริลักษณ์ พึ่งเกษม  Agricultural and Food Engineering10
9 B6001278 นางสาวกัญญารัตน์ โกฎหอม  Agricultural and Food Engineering10
10 B6001001 นางสาวนลิน วันทุมมา  Agricultural and Food Engineering10
11 B6012427 นางสาวโสภิรญา ทองมาก  Agricultural and Food Engineering10
12 B6007942 นางสาวพรทิพย์ อู่ทอง  Agricultural and Food Engineering10
13 B6018757 นางสาวฐิติพร มงคลทอง  Agricultural and Food Engineering10
14 B6018610 นางสาววิจนิตา แก้วเรือง  Agricultural and Food Engineering10
15 B6008932 นางสาวสุดารัตน์ กิติสกนธ์  Agricultural and Food Engineering10
16 B6003340 นางสาวชุติมา ลวงสวาท  Agricultural and Food Engineering10
17 B6004675 นางสาวสุลัดดา ชนะดี  Agricultural and Food Engineering10
18 B6012373 นายอนันตชัย มั่งคั่ง  Agricultural and Food Engineering10
19 B6005672 นายศาสตรา ยืนยง  Agricultural and Food Engineering10
20 B6012779 นายอภิสิทธิ์ เหนือคูเมือง  Agricultural and Food Engineering10
21 B6020637 นายศุภวัฒน์ แสนตน  Agricultural and Food Engineering10
22 B6017859 นายจีรวัฒน์ สุขดี  Agricultural and Food Engineering10
23 B6008765 นายวชิระ ใจโพธิ์  Agricultural and Food Engineering10
24 B6017941 นายศุภชัย ปัญจาวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
25 B6004668 นายวิทวัส มงคลสวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
26 B6006112 นายกฤติเดช แวะศรีภา  Agricultural and Food Engineering10
27 B6015756 นายกู้พงศ์ นิตรักษ์  Agricultural and Food Engineering10
28 B6005474 นายนราวิชญ์ อื้อจรรยา  Agricultural and Food Engineering10
29 B6011918 นายพุฒิพงศ์ ชูวงษ์  Agricultural and Food Engineering10
30 B6009014 นายกีรตินันท์ เข็มทอง  Agricultural and Food Engineering10
31 B6006600 นายเกียรติศักดิ์ คำกิ่ง  Agricultural and Food Engineering10
32 B6003647 นายจตุภูมิ ทอดแสน  Agricultural and Food Engineering10
33 B6014414 นายจรูญ ขัตโล  Agricultural and Food Engineering10
34 B6019860 นางสาวทัศสิกา บุญโต  Agricultural and Food Engineering10
35 B6017866 นางสาวปรียาพร ภูมี  Agricultural and Food Engineering10
36 B6005986 นางสาวจารุวรรณ สืบสุนทร  Agricultural and Food Engineering10
37 B6010744 นางสาวปัทมาภรณ์ แข็งแรง  Agricultural and Food Engineering10
38 B6004361 นางสาวฐิตาพร ดวงมณี  Agricultural and Food Engineering10
39 B6010997 นางสาวสิรินันท์ มุณีแนม  Agricultural and Food Engineering10
40 B6014872 นายทวีวัฒน์ โคกกลุ่น  Agricultural and Food Engineering10
41 B6000882 นายพีรวัฒน์ แตงโสภา  Agricultural and Food Engineering10
42 B6005344 นายเอเซีย สุจิมงคล  Agricultural and Food Engineering10
43 B5905850 นางสาวปิยะมาศ สมกลาง  Agricultural and Food Engineering10
44 B5922451 นายภูมิภาส เจริญรัมย์  Agricultural and Food Engineering10
45 B6137403 นายจักรพงษ์ วงศ์สวัสดิ์  Agricultural and Food Engineering10
46 B5913466 นายทรงวุฒิ สมคำศรี  Agricultural and Food Engineering10
47 B5910045 นายเฉลิมพล ดาศรี  Agricultural and Food Engineering10
48 B5921188 นายอภิชิต กอมสิน  Agricultural and Food Engineering12
49 B5902170 นายธีรภัทร อุณวงศ์  Agricultural and Food Engineering10
50 B5910595 นางสาวเพ็ญจันทร์ หล้าโสด  Agricultural and Food Engineering10
51 B5906147 นางสาวจิณณพัต นิพัฒนันท์  Agricultural and Food Engineering10
52 B5904426 นางสาวปานดวงเนตร นุชใหม่  Agricultural and Food Engineering10
53 B5915569 นางสาวสุลิสา เฮ้าประมงค์  Agricultural and Food Engineering10
54 B6137373 นายชลัมพล ที่พึ่ง  Agricultural and Food Engineering10
55 B6137366 นายพลกฤต เมธานุวัฒน์  Agricultural and Food Engineering10
56 B6017743 นางสาวจริยา ธรรมชาติ  Agricultural and Food Engineering10
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.