รายชื่อนศ.
รายวิชา532315 : ENVIRONMENTAL ENGINEERING LABORATORY I
กลุ่ม3
--
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนศ.สู่    กรุณาดำเนินการเข้าสู่ระบบหากต้องการตรวจสอบรายชื่อ
ลำดับรหัสชื่อ หลักสูตร
 สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์
1 B6017224 นางสาวกนกพร กองไธสง  Environmental Engineering
2 B6000974 นายวสันต์ วันยศ  Environmental Engineering
3 B6011383 นางสาวอัจฉราวรรณ เดชขุนทด  Environmental Engineering
4 B6000257 นางสาวภูษณิศา สิริวิบูลย์  Environmental Engineering
5 B6015114 นางสาววรัญญา ผุยอุทา  Environmental Engineering
6 B6008369 นางสาววลัยรัตน์ มาตวังแสง  Environmental Engineering
7 B6009618 นางสาวเจนจิรา ปลัด  Environmental Engineering
8 B6017286 นางสาวศิราณี หาญแท้  Environmental Engineering
9 B6017873 นางสาวเก็จมณี ปะจิระฆัง  Environmental Engineering
10 B6013370 นางสาวศรวณีย์ พันแสง  Environmental Engineering
11 B6007898 นางสาวภัทรสุดา ใหม่หะลา  Environmental Engineering
12 B6005665 นางสาวจุฑาทิพย์ ปัดถามัง  Environmental Engineering
13 B6017194 นางสาวกนกวรรณ หนูหล้า  Environmental Engineering
14 B6005573 นางสาวจินตหรา ปานพรม  Environmental Engineering
15 B6005061 นางสาวจินดารัตน์ มหา  Environmental Engineering
16 B6023928 นายวิวัฒน์ ทาจำปา  Environmental Engineering
17 B6009946 นายสหโชค บุญเสริม  Environmental Engineering
18 B6017323 นายอนณ ชินวรรณโณ  Environmental Engineering
19 B6019792 นายณรงค์ยศ สุวรรณศรี  Environmental Engineering
20 B6013509 นายอภินันท์ แพทย์เมืองจันทร์  Environmental Engineering
21 B6017187 นายศุภกฤษ หยวกฉิมพลี  Environmental Engineering
22 B6019372 นายมหัทธนะ สกุลบัณฑิตย์  Environmental Engineering
23 B6000264 นายชัชพงศ์ ชะอุ้มผล  Environmental Engineering
24 B6017309 นายกรวิชญ์ มูลขุนทศ  Environmental Engineering
25 B6021108 นายสุวิศิษฏิ์ นำภา  Environmental Engineering
26 B6000653 นายยุทธศักดิ์ ทุ่งนา  Environmental Engineering
27 B6004170 นายศักดิ์สิทธิ์ แจ้งไพร  Environmental Engineering
28 B6024062 นายธนากร เผ่าทัพ  Environmental Engineering
29 B6002718 นายกาญจน์ กาญจนพฤฒิพงศ์  Environmental Engineering
30 B6004521 นายธีราชัย อดทน  Environmental Engineering
31 B6008000 นายอานนท์ ใจบุญ  Environmental Engineering
32 B6001919 นายวีระ บัวชุม  Environmental Engineering
33 B6017170 นางสาวศิริญาภรณ์ เหล็กจีน  Environmental Engineering
สถานภาพ :   10 = กำลังศึกษา  11 = รักษาสภาพการเป็นนักศึกษา  12 = ลาพักการศึกษา  13 = ให้พักการศึกษา  14 = คืนสภาพการเป็นนักศึกษา  40 = สำเร็จการศึกษา  41 = ได้รับเกียรติบัตร  60 = ลาออก  70 = ให้ออกเนื่องจากผลการเรียน  71 = ให้ออกเนื่องจากไม่ชำระเงิน  72 = ให้ออกเนื่องจากไม่มาลงทะเบียน  73 = ให้ออกเนื่องจากครบระยะเวลาศึกษา  74 = ให้ออกเนื่องจากวินัย  75 = ให้ออกเนื่องจากขาดคุณสมบัติ  76 = ให้ออกเพราะมหาวิทยาลัยสั่งลงโทษ  80 = สิ้นสุดสถานภาพนักศึกษา  81 = ได้รับสัมฤทธิบัตร  89 = เสียชีวิต  90 = ไม่มาขึ้นทะเบียนนักศึกษา  91 = รอขึ้นทะเบียนนักศึกษา  92 = เลื่อนขึ้นทะเบียนนักศึกษา  93 = สละสิทธิ์เข้าศึกษา  94 = ไม่ประสงค์เข้าศึกษา
   
      
    - การแสดงผลที่เหมาะสมแนะนำให้ใช้ browser เป็น Internet Explorer Version 5.0 ขึ้นไป
      และขนาดความกว้างหน้าจอ (Screen Area) เป็น 1024x768 pixels
        contact : ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2 ทุกวันทำการ เวลา 8.30-16.30 น.